nba referees assignments critical thinking question examples customized research paper dissertation outsourcing hr what is creative writing course dissertation databases woodlands kent homework help ww2 one writers beginnings ap essay

Prace magisterskie

 

W Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN istnieje możliwość wykonywania prac magisterskich związanych z tematyką badawczą Instytutu. Zapewniamy ją studentom wszystkich uczelni wyższych, w szczególności z Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Rolniczego, z którymi to jednostkami mamy podpisane porozumienie o współpracy.

Propozycje prac:

 • Enancjoselektywna redukcja steroidów przez ene-reduktazy - promotor dr hab. Maciej Szaleniec prof. IKiFP PAN
 • Mechanizmu reakcji syntazy benzoilobursztynianowej - modelowanie metodami dynamiki molekularnej oraz QM:MM - promotor dr hab. Maciej Szaleniec, prof. IKiFP PAN
 • Biotechnologiczna konwersja glicerolu do bakteryjnego bioplastiku – polihydroksymaślanu – promotor dr Maciej Guzik
 • Biotechnologiczna konwersja oleju roślinnego do bakteryjnego bioplastiku - połączenie procesu enzymatycznej hydrolizy i fermentacji – promotor dr Maciej Guzik
 • Chemo-biotechnologiczny proces konwersji oleju roślinnego do bioplastiku – promotor dr Maciej Guzik
 • Enancjoselektywna redukcja wiązania C=C w związkach steroidowych z zastosowaniem FAD-zależnej reduktazy bakteryjnej – promotor dr Agnieszka Wojtkiewicz
 • Specyficzność substratowa bakteryjnych dehydrogenaz 3-ketosteroidowych – promotor dr Agnieszka Wojtkiewicz
 • Obliczenia kwantowo-chemiczne struktury heteropolikwasów – promotor dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN
 • Immobilizacja dehydrogenazy Δ1-ketosteroidowej – praca inżynierska – promotor dr Mateusz Tataruch
 • Modelowanie procesów adsorpcji białek na powierzchni ciał stałych metodami dynamiki molekularnej – promotor dr hab. Jakub Barbasz
 • Spektroskopia sił jako metoda badania właściwości mechanicznych w skali mikro i nano – promotor dr hab. Jakub Barbasz
 • Nanocząstki polimerowe jako sterowane nośniki leków - promotor dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN (praca będzie realizowana w ramach projektu OPUS, możliwość ubiegania się o stypendium)
 • Stabilność konformacyjna układów białkowych na granicach faz - promotor dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN (praca będzie realizowana w ramach projektu OPUS, możliwość ubiegania się o stypendium)
 • Biopolimery jako nośniki cząstek aktywnych biologicznie - promotor dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN (praca będzie realizowana w ramach projektu OPUS, możliwość ubiegania się o stypendium)
 • Badanie wpływu pH na strukturę kompleksów polipeptydów metodami dynamiki molekularnej - promotor dr inż. Piotr Batys
 • Znaczenie składu rozpuszczalnika w zjawisku kondensacji przeciw-jonów w roztworach polielektrolitów - promotor dr inż. Piotr Batys
 • Wpływ biofunkcjonalizacji nanocząstek srebra aminotiolami niskocząsteczkowymi na procesy ich utleniającego roztwarzania - promotor dr Magdalena Oćwieja
 • Właściwości plazmoniczne wielowarstw nanocząstek srebra i złota osadzonych na krzemie - promotor dr Magdalena Oćwieja
 • Wpływ niskocząsteczkowych stabilizatorów organicznych na stabilność fluorescencyjnych nanocząstek złota zdyspergowanych w suspensjach o kontrolowanym pH i sile jonowej - promotor dr Magdalena Oćwieja