distinguished dissertation creative writing story ideas writing an evaluation paper phd thesis on geomorphology rhomework help custom paper writers write a 5 paragraph essay telstra iphone business plans chemistry help thermochemical equations aqa a level biology unit 5 essay help

Profil pracownika

Prof. dr hab. Ewa Serwicka-Bahranowska

Pracownik IKiFP PAN od: 1976

Pokój: 102

Telefon: +48 12 6395 118

E-mail: ewa.serwicka(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

Projektowanie, synteza, charakterystyka fizyko-chemiczna i określenie właściwości katalitycznych materiałów nanostrukturalnych typu:
• modyfikowanych krzemianów warstwowych, hydrotalkitów i mieszanych tlenków z prekursorów hydrotalkitowych, mezoporowatych tlenków jako nośników jonów metali przejściowych i związków organometalicznych, heteropolizwiązków
• nanokompozytów na osnowie interkalowanych minerałów warstwowych
Do badanych reakcji katalitycznych należą procesy ważne dla ochrony środowiska, m.in.: całkowite spalanie zanieczyszczeń organicznych oraz procesy w fazie ciekłej, takie jak utlenianie Baeyera-Villigera przy pomocy H2O2 i tlenu, utlenianie tlenem alkanów, olefin i związków aromatycznych, uwodornienie alkinów i ketonów w łagodnych warunkach.

Metodyka:

• Synteza i modyfikacja w różnych warunkach minerałów warstwowych i materiałów mezoporowatych
• Proszkowa dyfraktometria rentgenowska, pomiary powierzchni właściwej oraz dystrybucji porów, analiza chemiczna metodą ICP AES, analiza termiczna TG/TDG/DTA, mikroskopia elektronowa SEM/TEM, spektrometria: FTIR, UV-Vis, NMR, XPS.

Dalsze informacje:

• Magisterium w dziedzinie chemii (1973) Wydział Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
• Doktorat w dziedzinie chemii (1976) Wydział Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
• Habilitacja w dziedzinie chemii fizycznej i teoretycznej (1991) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, "Reduction of transition metal oxides and related systems with hydrogen atoms: applications and implications"
• Profesor nauk chemicznych (2002) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków
• 2002-2010 zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzcjni PAN w Krakowie
• 2004-2008 członek Rady Redakcyjnej Applied Catalysis A
• od 2018 członek International Advisory Board Instytutu Geoniki Czeskiej Akademii Nauk

Staże zagraniczne i współpraca międzynarodowa
• 1979-81 stypendium Alexandra Humboldta w Institut für Physikalische Chemie, Christian Albrechts Universität, Kiel, Niemcy
• 1984-86 stypendium podoktorskie w Inorganic Chemistry Laboratory, University of Oxford, Wielka Brytania
• 1996-2003 miesięczne pobyty badawcze w Department of Chemistry, University of Cambridge, Wielka Brytania
• 2006-2008 dwumiesięczne pobyty badawcze w School of Chemistry, University of Nottingham, Wielka Brytania

2021

 • L.Vaculíková, V. Valovičová, E. Plevová, B.D. Napruszewska, D. Duraczyńska, R. Karcz, E.M. Serwicka, "Synthesis, characterization and catalytic activity of cryptomelane/ montmorillonite composites", Applied Clay Science, 202 (2021) 105977
 • Ewa M. Serwicka, "Titania-Clay Mineral Composites for Environmental Catalysis and Photocatalysis", Catalysts, 11 (2021) 1087
 • A. Zięba, K. Stan-Głowińska, P. Czaja, Ł. Rogal, J. Przewoźnik, D. Duraczyńska, E. M. Serwicka, L. Lityńska-Dobrzyńska, "Microstructure and Catalytic Activity of Al13Fe4 and Al13CO4 Melt-Spun Alloys", Microscopy and Microanalysis, DOI: 10.1017/S1431927621012320

2020

 • P. Czaja, K. Stan-Głowińska, J. Przewoźnik, A. Wójcik, A. Wierzbicka-Miernik, Ł. Rogal, D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, L. Lityńska-Dobrzyńska, "Evolution of Microstructure and Catalytic Activity in Melt-Spun and Aged Ni3Al Ribbons", Journal of Materials Engineering and Performance, 29 (2020) 1473-1478
 • A. Michalik, B.D. Napruszewska, A. Walczyk, J. Kryściak‐Czerwenka, D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, "Synthesis of Nanocrystalline Mg‐Al Hydrotalcites in the Presence of Starch—the Effect on Structure and Composition", Materials, 13 (2020) 602
 • L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Stan-Głowińska, A. Wójcik, D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, "Microstructure and Catalytic Activity of Melt Spun Al-Cu-Fe Ribbons", Materials Science Forum, 985 (2020) 109-114
 • P. Czaja, J. Przewoznik, R. Chulist, K. Stan-Głowinska, Ł. Rogal, A. Wojcik, A. Wierzbicka-Miernik, D. Duraczynska, E.M. Serwicka, L. Litynska-Dobrzynska, "Microstructure and catalytic activity for selective hydrogenation of phenylacetylene of intermetallic Ni70Ga30, Ni70In30, and Ni70Sn30 melt-spun alloys", Intermetallics, 122 (2020) 106797
 • A. Walczyk, A. Michalik, B.D. Napruszewska, J. Kryściak-Czerwenka, R. Karcz, D. Duraczyńska, R.P. Socha, Z. Olejniczak, A. Gaweł, A. Klimek, M. Wójcik-Bania, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "New insight into the phase transformation of sepiolite upon alkali activation: Impact on composition, structure, texture, and catalytic/sorptive properties", Appl. Clay Sci., 195 (2020) 105740
 • A. Walczyk , R. Karcz, J. Kryściak-Czerwenka, B.D. Napruszewska, D. Duraczyńska, A. Michalik, Z. Olejniczak, A. Tomczyk, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Influence of Dry Milling on Phase Transformation of Sepiolite upon Alkali Activation: Implications for Textural, Catalytic and Sorptive Properties", Materials, 13 (2020) 3936

2019

 • B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Dula, D. Duraczynska, W. Rojek, R. P. Socha, L. Litynska-Dobrzynska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "VOCs combustion catalysts based on composites of exfoliated organo-Laponite and multimetallic (Mn, Al, Zr, Ce) hydrotalcites prepared by inverse microemulsion", Catal. Today, 333 (2019) 182-189
 • J.E. Olszówka, R. Karcz, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, E. Bielańska, J. Kryściak-Czerwenka, R.P. Socha, M. Nattich-Rak, M. Krzan, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Effect of grinding on the physico-chemical properties of Mg-Al hydrotalcite and its performance as a catalyst for Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone", Catal. Today, 333 (2019) 147-153
 • K. Bahranowski, A. Klimek, A. Gaweł, K. Górniak, A. Michalik, E. Serwicka, "Structural Transformations of Hydrolysates Obtained from Ti-, Zr-, and Ti, Zr-Solutions Used for Clay Pillaring: Towards Understanding of the Mixed Pillars Nature", Materials, 12 (2019) 44
 • D. Duraczyńska, E. M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, R. P. Socha, M. Zimowska, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Bukowska, "Solvent and substituent effects in hydrogenation of aromatic ketones over Ru/polymer catalyst under very mild conditions", Mol. Catal., 470 (2019) 145-151
 • R. Karcz, J.E.Olszówka, B.D. Napruszewska, J. Kryściak-Czerwenka, E.M. Serwicka, A. Klimek, K. Bahranowski, "Combined H2O2/nitrile/bicarbonate system for catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone to ε-caprolactone over MgAl hydrotalcite catalysts", Catal. Commun., 132 (2019) 105821
 • О.А. Dudarko, V.V.Sliesarenko, O.O.Tomin, K.Pamin, E.M.Serwicka, Y.L.Zub, "Mesoporous surface-functionalized silicas and their application in sorption and catalysis", Chapter 4 in: I. Melnyk, M. Vaclavikova, G.A. Deisenbaeva, V.K. Kessler (Eds.), Biocompatible Hybrid Oxide Nanoparticles for Human Health. From Synthesis to Applications. Elsevier (2019) p. 51.

2018

 • J. Olszówka, R. Karcz, B.D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, D. Duraczyńska, J. Kryściak-Czerwenka, A. Niecikowska,K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Effect of Mg-Al hydrotalcite crystallinity on catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with H2O2/acetonitrile", Catalysis Communications, 107 (2018) 48-52
 • J. E. Olszówka, R. Karcz, E. Bielańska, J. Kryściak-Czerwenka, B.D. Napruszewska, B. Sulikowski, R. P. Socha, A. Gaweł, K. Bahranowski, Z. Olejniczak, E.M. Serwicka, "New insight into the preferred valency of interlayer anions in hydrotalcite-like compounds: The effect of Mg/Al ratio", Appl. Clay Sci., 155 (2018) 84-94
 • I. S. Pieta, W. S. Epling, A. Kazmierczuk, P. Lisowski, R. Nowakowski, E. M. Serwicka, "Waste into Fuel - Catalyst and Process Development for MSW Valorisation", Catalysts, 8 (2018) 113
 • K. Pamin, J. Połtowicz, M. Prończuk, J. Kryściak-Czerwenka, R. Karcz, E.M. Serwicka, "Keggin-Type Heteropoly Salts as Bifunctional Catalysts in Aerobic Baeyer-Villiger Oxidation", Materials, 11 (2018) 1208
 • E.M. Serwicka, M. Zimowska, D. Duraczyńska, B.D. Napruszewska, M. Nattich-Rak, G. Mordarski, L. Lityńska-Dobrzyńska, H. Palkova, "PDDA-Montmorillonite Composites Loaded with Ru Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Catalytic Properties in Hydrogenation of 2-Butanone", Polymers, 10 (2018) 865-879
 • B. D. Napruszewska, A. Michalik, A. Walczyk, D. Duraczyńska, R. Dula, W. Rojek, L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Composites of Laponite and Cu–Mn Hopcalite-Related Mixed Oxides Prepared from Inverse Microemulsions as Catalysts for Total Oxidation of Toluene", Materials, 11 (2018) 1365

2017

 • B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Dula, E. Bielańska, W. Rojek, T. Machej, R. P. Socha, L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Composites derived from exfoliated Laponite and Mn-Al hydrotalcite prepared in inverse microemulsion: A new strategy for design of robust VOCs combustion catalysts", Appl. Catal. B-Environ., 211 (2017) 46-56
 • K. Bahranowski, A. Gaweł, A. Klimek, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Nattich-Rak, M. Rogowska, E.M. Serwicka, "Influence of Purification Method of Na - Montmorillonite on Textural Properties of Clay Mineral Composites with TiO2 Nanoparticles", Appl. Clay Sci., 140 (2017) 75-80
 • H. Pálková, M. Zimowska, Ľ. Jankovič , B. Sulikowski, E. M. Serwicka, Jana Madejová, "Thermal stability of tetrabutyl-phosphonium and –ammonium exchanged montmorillonite: Influence of acid treatment", Applied Clay Science, 138 (2017) 63-73
 • Joanna Olszówka, Robert Karcz, Bogna D. Napruszewska, Dorota Duraczyńska, Adam Gaweł, Krzysztof Bahranowski, Ewa M. Serwicka, "Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with H2O2/acetonitrile over hydrotalcite-like catalysts: Effect of Mg/Al ratio on the ε-caprolactone yield", Catalysis Communications, 100 (2017) 196-201
 • R. Karcz, P. Niemiec, K. Pamin, J. Połtowicz, J. Kryściak-Czerwenka, B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, M.Witko, R. Tokarz-Sobieraj, E. M.Serwicka, "Effect of cobalt location in Keggin-type heteropoly catalysts on aerobic oxidation of cyclooctane: Experimental and theoretical study", Applied Catalysis A: General, 542 (2017) 317-326
 • Bogna D. Napruszewska, Alicja Michalik-Zym, Melania Rogowska, Elżbieta Bielańska, Wojciech Rojek, Adam Gaweł, Monika Wójcik-Bania, Krzysztof Bahranowski, Ewa M. Serwicka, "Novel Montmorillonite/TiO2/MnAl-Mixed Oxide Composites Prepared from Inverse Microemulsions as Combustion Catalysts", Materials, 10.3390/ma10111326

2016

 • J. Olszowka, R. Karcz, B. Napruszewska, E. Bielanska, R. Dula, M. Krzan, M. Nattich-Rak, R.P. Socha, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Magnesium and/or Calcium - Containing Natural Minerals as Ecologically Friendly Catalysts for the Baeyer-Villiger Oxidation of Cyclohexanone with Hydrogen Peroxide", Appl. Catal. A-Gen., 509 (2016) 52-65
 • D. Majda, K. Tarach, K. Góra-Marek, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, E.M. Serwicka, "Thermoporosimetry of n-alkanes for characterization of mesoporous SBA-15 silicas e Towards deeper understanding the effect of the probe", Microporous and Mesoporous Materials, 226 (2016) 25-33
 • D. Duraczyńska, A. Michalik-Zym, B. D. Napruszewska, R. Dula, R. P. Socha, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Gaweł, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Efficient and Verstaile Ru/SBA-15 Catalysts for Liquid-Phase Hydrogenation of the C=C and C=O Bonds under Mild Conditions", ChemistrySelect, 1 (2016) 2148-2155
 • M. Zimowska, A. Michalik-Zym, J. Kryściak-Czerwenk, R. Dula, R.P. Socha, K. Pamin, M. Bazarnik, K. Bahranowski, Z. Olejniczak, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka, "A comparative study of direct versus post-synthesis alumination of mesoporous FSM-16 silica", Mater. Res. Bull., 83 (2016) 623-631
 • K. Górniak, T. Szydłak, A. Gaweł, A. Klimek, A. Tomczyk, B. Sulikowski, Z. Olejniczak, J. Motyka, E.M. Serwicka, K. Bahranowski , "Commercial bentonite from the Kopernica deposit (Tertiary, Slovakia): a petrographic and mineralogical approach", Clay Minerals , 51, (1) (2016) 97-124(28)
 • "Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora miedziowo-manganowego na nośniku monolitycznym do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów." E.Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406545
 • "Sposób wytwarzania monolitycznego tlenkowego katalizatora manganowo-miedziowego domieszkowanego cyrkonem i cerem do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych w procesach oczyszczania gazów."E. Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406542

2015

 • A. Pacuła, K. Pamin, J. Kryściak-Czerwenka, Z. Olejniczak, B. Gil, E. Bielańska, R. Dula, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of hybrid catalysts derived from 12-molybdophosphoric acid and montmorillonites", Applied Catalysis A: General, 498 (2015) 192-204
 • A. Michalik-Zym, R. Dula, D. Duraczyńska, J. Kryściak-Czerwenka, T. Machej, R.P. Socha, W. Włodarczyk, A. Gaweł, J. Matusik, K. Bahranowski, E. Wisła-Walsh, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka, "Active, selective and robust Pd and/or Cr catalysts supported on Ti-,Zr- or [Ti,Zr]-pillared montmorillonites for destruction of chlorinatedvolatile organic compounds", Appl. Catal. B-Environ., 174 (2015) 293-307
 • D. Majda, W. Makowski, M. Mańko, K. Mlekodaj, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, E.M. Serwicka, "Porosity characterization of SBA-15 silicas with thermoporosimetry of water and n-alkanes – The effect of the probe liquid nature", Microporous and Mesoporous Materials, 201 (2015) 141-150
 • K. Bahranowski, W. Włodarczyk, E. Wisła-Walsh, A. Gaweł, J. Matusik, A. Klimek, B. Gil, A. Michalik-Zym, R. Dula, R.P. Socha, E.M. Serwicka, "[Ti,Zr]-pillared montmorillonite – A new quality with respect to Ti- and Zr-pillared clays", Microporous and Mesoporous Mater., 202 (2015) 155-164

2014

 • A. Pacuła, K. Pamin, A. Zięba, J. Kryściak-Czerwenka, Z. Olejniczak, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of montmorillonites modified with 12-tungstophosphoric acid", Applied Clay Science, 95 (2014) 220-231
 • T. Machej, E.M. Serwicka, M. Zimowska, R. Dula, A. Michalik-Zym,B. Napruszewska, W. Rojek, R. Socha, "Cu/Mn-based mixed oxides derived from hydrotalcite-like precursorsas catalysts for methane combustion", Applied Catalysis A: General, 474 (2014) 87–94

2013

 • M. Zimowska, H. Pálková, J. Madejová , R. Dula, K. Pamin, Z. Olejniczak, B. Gil, E. M. Serwicka, "Laponite-derived porous clay heterostructures: III. The effect of alumination", Microporous and Mesoporous Materials , 175 (2013) 67–75
 • Ł.Mokrzycki, R.Dula, A.Michalik-Zym, B.Napruszewska, M.Zimowska, T.Machej, E.M.Serwicka, "Sposób wytwarzania monolitycznego tlenkowego katalizatora manganowo-miedziowego domieszkowanego cyrkonem i cerem do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów", Polish Patent Application, P.406542 (16.12.2013)
 • Ł.Mokrzycki, R.Dula, A.Michalik-Zym, B.Napruszewska, M.Zimowska, T.Machej, E.M.Serwicka, "Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora miedziowo-manganowego na nośniku monolitycznym do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów", Polish Patent Application, P.406545 (16.12.2013)

2012

 • D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, D. Rutkowska- Żbik, M. Witko, R. Socha, M. Zimowska, Z. Olejniczak, "Nanospace constraints in mesoporous silica carriers - a factor of critical importance in promoting the catalytic activity of supported ruthenium (II) complex with hemilabile phosphine ligand", Applied Catalysis A: General, 427-428 (2012) 16-23
 • D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, D. Rutkowska- Żbik, M. Witko, R. Socha, M. Zimowska, Z. Olejniczak, "Architecture of a mesoporous support - A key factor controlling catalytic activity of supported ruthenium (II) complex", Annual Report 2012 Polish Academy of Science, Mathematics, Physics, Chemistry and Earth Science, (2012) 62-64
 • J. Połtowicz, K. Pamin, E. Serwicka-Bahranowska, "Sposób epoksydacji propylenu", Patent Nr PL214373(B1)

2011

 • D. Rutkowska-Żbik, M. Witko, E. Serwicka, "Allylic Oxidation of Cyclohexene Catalyzed by Manganese Porphyrins: DFT Studies", Cat. Today, 169 (2011) 10–15
 • D. Duraczyńska, A. Drelinkiewicz, E. Bielańska, E. M. Serwicka, L. Lityńska-Dobrzyńska, "Hydrogenation of acetophenone in the presence of Ru catalysts supported on amine groups functionalized polymer", Catal. Lett., 141 (2011) 83-94

2010

 • D. Duraczyńska, A. Drelinkiewicz, E.M. Serwicka, D. Rutkowska-Zbik, E. Bielańska, R. Socha, A. Bukowska, W. Bukowski, "Preparation and characterization of RuCl3 – diamine group functionalized polymer", Reactive & Funct Polymers, 70 (2010) 382-391
 • A.Zięba, A.Pacuła, E.M.Serwicka, A.Drelinkiewicz, "Transesterification of Triglycerides with Methanol over Thermally Treated Zn5(OH)8(NO3)2 x 2 H2O Salt", Fuel, 89 (2010) 1961–1972
 • H. Pálková, J. Madejová, M. Zimowska, E. Bielańska, Z. Olejniczak, L. Lityńska-Dobrzyńska, E. M. Serwicka, "Laponite-derived porous clay heterostructures: I. Synthesis and physicochemical characterization", Microporous and Mesoporous Materials, Volume: 127, Issue: 3 (2010) 228-236
 • H. Pálková, J. Madejová, M. Zimowska, E. M. Serwicka, "Laponite-derived porous clay heterostructures: II. FTIR study of the structure evolution", Microporous and Mesoporous Materials, Volume: 127, Issue: 3 (2010) 237-244

2009

 • D.Duraczyńska, E.M.Serwicka, A.Drelinkiewicz, Z.Olejniczak, "Ruthenium(II) Phosphine/Mesoporous Silica Catalysts: The Impact of Active Phase Loading and Active Site Density on Catalytic Activity in Hydrogenation of Phenylacetylene", Appl. Catal. A, 371 (2009) 166-172
 • J.Połtowicz, E.Bielańska, M.Zimowska, E.M.Serwicka, R.Mokaya, Y.Xia, "Microporosity in Mesoporous SBA-15 Supports: A Factor Influencing the Catalytic Performance of Immobilized Metalloporphyrin", Topics Catal., 52 (2009) 1098
 • T. Biswick, W. Jones, A. Pacuła, E. Serwicka, J. Podobiński, "Evidence for the Formation of Anhydrous Zinc Acetate and Acetic Anhydride during the Thermal Degradation of Zinc Hydroxy Acetate, Zn5(OH)8(CH3COO)2ˇ4H2O to ZnO", Solid State Sci., 11 (2009) 330-335
 • T.Biswick, W.Jones, A.Pacuła, E.Serwicka, J.Podobiński, "Evidence for the Formation of Anhydrous Zinc Acetate and Acetic Anhydride during the Thermal Degradation of Zinc Hydroxy Acetate, Zn5(OH)8(CH3COO)2ˇ4H2O to ZnO", Solid State Sci., 11 (2009) 330-335

2008

 • D.Duraczyńska, E.M.Serwicka, A.Waksmundzka-Góra, A.Drelinkiewicz, Z.Olejniczak, "Immobilization of Cationic Ruthenium(II) Complex Containing the Hemilable Phosphaallyl Ligand in Hexagonal Mesoporous Silica (HMS) and aApplication of this Material as Hydrogenation Catalyst", J. Organomet. Chem., 693 (2008) 510-518
 • T.Biswick, W.Jones, A.Pacuła, E.Serwicka, J.Podobiński, "Evidence for the Formation of Anhydrous Zinc Acetate and Acetic Anhydride during the Thermal Deradation of Zinc Hydroxy acetate, Zn5(OH)8(CH3COO)2ˇ4H2O to ZnO", Solid State Sci., (2008) (available on-line)
 • M. Zimowska, R. Dula, J. Plona, B. Napruszewska, R. Janik, T. Machej, "Synthesis, physicochemical characterisation and catalytic properties of hydrotalcite-like Cu-Mn-Al compounds", Mineralogia – Special Papers, vol.33 (2008) 191
 • A. Michalik-Zym, M. Zimowska, E. Bielańska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Layered sodium disilicates as precursors of mesoporous silicas: hydration of ", Mineralogia - Special Papers, vol. 33 (2008) 114
 • M. Strycharczyk, H. Pálková, M. Zimowska, E. M. Serwicka, K. Bahranowski, Z. Olejniczak, "Montmorillonite-derived porous clay heterostructures (PCHs): a study of structure evolution", Mineralogia – Special Papers, vol.33 (2008) 158
 • J.Połtowicz, K.Pamin, E.Serwicka-Bahranowska "Sposób epoksydacji propylenu", Polish Patent Application, P 386720 (08.12.2008)
 • K.Bahranowski, E.Serwicka-Bahranowska, T.Machej, A.Michalik, R.Janik, H.Piekarska-Sadowska, J.Janas "Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor", Polish Patent, PL 199571 (31.10.2008)

2007

 • M. Zimowska, A. Michalik-Zym, R. Janik, T. Machej, J. Gurgul, R. Socha, J. Podobiński, E. M. Serwicka, "Catalytic Combustion of Toluene over Mixed Cu-Mn Oxides", Catal. Today, 119 (2007) 321-326
 • M. Zimowska, A. Michalik-Zym, J. Połtowicz, M. Bazarnik, K. Bahranowski, , "Catalytic oxidation of cyclohexene over metalloporphyrin supported on mesoporous molecular sieves of FSM-16 type - steric effects induced by nanospace constraints", Catalysis Today, 124 (2007) 55–60
 • T. Biswick, W. Jones, A. Pacuła, E. Serwicka, J. Podobiński, "The Role of Anhydrous Zinc Nitrate in the Thermal Decomposition of the Zinc Hydroxy Nitrates Zn5(OH)8(NO3)2ˇ2H2O and ZnOHNO3ˇH2O", J. Solid State Chem., 180 (2007) 1171-1179 T. Borowski, S. de Marothy, E. Brocławik, C. J. Schofield, P. E. M. Siegbahn "Mechanism for Cyclization Reaction by Clavaminic Acid Synthase. Insights from Modeling Studies", Biochem., 46 (2007) 3682-3691
 • M. Bazarnik, K. Bahranowski M. Zimowska, A. Gaweł, E. M. Serwicka, "Silica-based mesoporous materials derived from layered silicate-kanemite", Mineralia Slovaka, Geovestník , vol 39, issue 2 (2007) 5
 • M. Zimowska, L. Góra, J. Morgiel, E. Bielańska, D. Su, E. M. Serwicka, "Simultaneous control of morphology and porosity in SBA-15: soft-hard templating", Proceedings of XIVth Zeolite Forum , (2007) 179-184

2006

 • T. Biswick, W. Jones, A. Pacuła, E. M. Serwicka, "Synthesis, Characterisation and Anion Exchange Properties of Copper, Magnesium, Zinc and Nickel Hydroxy Nitrates", J. Solid State Chem., 179 (2006) 49-55
 • A. Pacuła, E. Bielańska, A. Gaweł, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Textural Effects in Powdered Montmorillonite Induced by Freeze-drying and Ultrasound Pretreatment", Appl. Clay Sci., 32 (2006) 64-72
 • A. Pacuła, E. Bielańska, A. Gaweł, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Textural Effects in Powdered Montmorillonite Induced by Freeze-drying and Ultrasound Pretreatment", Appl. Clay Sci., 32 (2006) 64-72
 • T. Biswick, W. Jones, A. Pacuła, E. M. Serwicka, "Synthesis, Characterisation and Anion Exchange Properties of Copper, Magnesium, Zinc and Nickel Hydroxy Nitrates", J. Solid State Chem., 179 (2006) 49-55

2005

 • T. T. Biswick, W. Jones, A. Pacuła, E. M. Serwicka, "Synthesis, Characterization and Anion Exchange Properties of Copper, Magnesium, Zinc and Nickel Hydroxy Nitrates", J. Solid State Chem., 178 (2005) 3810-3816
 • T. T. Biswick, W. Jones, A. Pacuła, E. M. Serwicka, "Synthesis, Characterization and Anion Exchange Properties of Copper, Magnesium, Zinc and Nickel Hydroxy Nitrates", J. Solid State Chem., 178 (2005) 3810-3816

2004

 • A.Michalik, A.Pacuła, E.M.Serwicka, K.Bahranowski, A.Gaweł, R.Dziembaj, E.Bielańska, "The Role of Synthesis Parameters in Preparation of Cu, Cr-Layered Double Hydroxides", Polish J. Chem., 78 (2004) 1997-2004
 • A.Michalik, A.Pacuła, E.M.Serwicka, K.Bahranowski, A.Gaweł, R.Dziembaj, E.Bielańska, "The Role of Synthesis Parameters in Preparation of Cu, Cr-Layered Double Hydroxides", Polish J. Chem., 78 (2004) 1997-2004

2003

 • K. Bahranowski, E. Serwicka-Bahranowska, T. Machej, A. Michalik, R. Janik, H. Piekarska-Sadowska, J. Janas "Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania związków organicznych zawierających chlor", zgłoszenie patentowe RP, P-362181 (2003)
 • K. Bahranowski, E. Serwicka-Bahranowska, T. Machej, A. Michalik, R. Janik, H. Piekarska-Sadowska, J. Janas "Sposób suszenia modyfikowanego montmoryllonitu służącego jako nośnik katalizatora palladowego do utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor", zgłoszenie patentowe RP, P-362182 (2003)

1996

 • E. Włoch, B. Sulikowski, R. Dula, E.M. Serwicka, "Cation environment and migration in iron-exchanged zeolite Na-Y studied by ESR", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Asp. , 115 (1996) 257-265

1988

 • K. Bruckman, J. Haber, E. Lalik, E. M. Serwicka, " Heteropolysalt-Supported Heteropolyacids as a New Class of Acid-Base and Redox Catalysts, ", Catal. Letters 1, 35 (1988)., 1 (1988) 35