InterDokMed - PROGRAM RAMOWY

PROGRAM RAMOWY

W czasie trwania studiów doktoranckich doktorant jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych (A), fakultatywnych (B) oraz praktyk zawodowych w wymiarze odpowiadającym co najmniej 30 punktom ECTS.  

(A) PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH DOKTORANTÓW ŚSD InterDokMed (suma=23 ECTS)

I rok

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Podstawy dydaktyki akademickiej

I

30

2

zaliczenie

Język angielski

I, II

60

2

egzamin

Seminarium doktoranckie

II

15

1

zaliczenie

Statystyka

II

30

2

egzamin

Wykłady kierunkowe
(do wyboru dwa, z czterech przedstawionych - spoza dyscypliny wiodącej)
1. Chemia w pigułce
2. Fizyka w pigułce
3. Choroby cywilizacyjne
4. Farmakologia chorób cywilizacyjnych

II

2x15

 Warsztaty

II rok

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Wykłady kierunkowe
(do wyboru dwa, z czterech przedstawionych - spoza dyscypliny wiodącej)
1. Chemia w pigułce
2. Fizyka w pigułce
3. Choroby cywilizacyjne
4. Farmakologia chorób cywilizacyjnych

III

2x15

2x3

2xegzamin

Seminarium doktoranckie

III,IV

30

2

zaliczenie

Metody badań naukowych w medycynie i naukach o zdrowiu

IV

20

2

zaliczenie

 

III rok

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Seminarium doktoranckie

V,VI

30

2

zaliczenie

Bioetyka/Filozofia przyrody

VI

9

1

zaliczenie

Etyka

VI

6

1

zaliczenie

 

IV rok

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Seminarium doktoranckie

VII,VIII

30

2

zaliczenie

 

(B) PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE  (minimum=7 ECTS)
z przedstawionej oferty jednostek partnerskich lub inne
(do uzgodnienia z promotorem)

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Typ zaliczenia

Termodynamika reakcji chemicznych (IKiFP)

III

15

2

egzamin

Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej (IKiFP)

III

15

2

egzamin

Elektrofizjologiczne techniki w badaniach funkcji mózgu (IF)

V

8

1

egzamin

Modele genetyczne w badaniach doświadczalnych (IF)

V

20

2

egzamin

Dozymetria (IFJ)

IV

15

2

egzamin

Promieniotwórczość w badaniu środowiska (IFJ)

V

15

2

egzamin

Zastosowanie metod spektroskopowych do wyznaczania struktury połączeń organicznych (WCh)

V

30

2

zaliczenie

Wstęp do proteomiki (WCh)

VI

15

2

egzamin

Krystalochemia białek (WCh)

II

15

2

egzamin

Fotochemia w biologii i medycynie (WCh)

IV, VI

15

2

egzamin

Metody nauczania i oceny wyników (WL UJ CM)

I

30

2

egzamin

Informacja naukowa i bibliografia (WL UJ CM)

II

10

1

zaliczenie

Nauczanie oparte na problemie i zadaniach (WL UJ CM)

II

10

2

zaliczenie