parts of writing an essay typewriter hd wallpaper research paper on mobile phones essay money can39t buy happiness homework help for my child essay writing steps dissertation and replication study

PROJEKTY KRAJOWE

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

7148/IA/SP/2021 [2021] Zakup detektora EDS Oxford Instruments AZtec LIVE Lite do mikroskopu JSM 7500F firmy JEOL

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Program LIDER

(projekty dla młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym, służące stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym oraz mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowym

 

Program TechMatStrateg                                                                                                                                         

  • TECHMATSTRATEG2/407507/1/NCBR/2019 [2019-2021] Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych – dr M. Guzik

 

Projekty POWER (Wiedza, Edukacja, Rozwój)                                                                                                 

(projekty finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej)

  (KOORDYNACJA  - z IF PAN, IFJ PAN, WCh UJ, WL CM UJ)

 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

 Program HOMING 

  • [2017-2019] Rozwinięcie metodologii syntezy i stabilizacji nanocząstek metali w celu otrzymywania materiałów przewodzących – dr A. Pajor-Świerzy

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)

 Premia na Horyzoncie 2

  • 442186/PnH2/2019 [2019-2020] Energy-X: Transformacyjna chemia dla zrównoważonej energii przyszłości - dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN
  • 450657/PnH2/2019 [2019-2022] Innowacyjne i ekonomiczne usługi monitorowania indywidualnych obiektów dziedzictwa kultury dla potrzeb prewencji konserwatorskiej w trakcie ekspozycji, przechowywania, manipulowania i transportu - dr hab. Łukasz Bratasz, prof. IKiFP PAN

 

Iuventus Plus                                                                                                                                                                 

(projekty dla młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym)

  • IP2015055974  [2016-2019] Określenie wpływu właściwości powierzchniowych nanocząstek srebra na ich aktywność    cytotoksyczną wobec wybranych komórek ludzkiego układu immunologicznego oraz komórek tkanki łącznej właściwej – dr M. Oćwieja

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

SONATA BIS                               

(projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem)

 

SONATA

(projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora)

 

OPUS

  • 2014/15/B/NZ1/03331 [2015-2019] Oksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu katalizujące a typowe reakcje utleniania – badania nad strukturami oraz mechanizmami enzymatycznymi – dr hab. T. Borowski prof. IKiFP PAN

PRELUDIUM

(projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora)

MINIATURA

(konkurs na działanie naukowe)

 

BEETHOVEN LIFE 1

(konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w naukach o życiu)

 

BEETHOVEN

(polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie)