Projekty badawcze

2020-2022 "Struktura i funkcja enzymów glicynowo-rodnikowych katalizujących addycję do fumaranu: biochemia, modelowanie i zastosowanie" BETHOVEEN LIFE 2018/31/F/NZ1/01856; kierownik projekt: Maciej Szaleniec, wykonawcy: Agnieszka M. Wojtkiewicz, Anna Sekuła

2019-2020 „Opracowanie katalizatorów na bazie lipaz” Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.; kierownik projektu: Maciej Guzik, wykonawcy: Beata Mrugała, Mateusz Tataruch

2019-2022 "Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych"  Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych "Nowoczesne technologie materiałowe" – TECHMATSTRATEG2/407507/1/NCBR/2019; kierownik projektu: Maciej Guzik, Wykonawcy: Tomasz Witko, Olga Zastawny, Adam Kaczmarski, Adam Szeligowski

2018-2020 "Wolframowa oksyreduktaza aldehydu z Aromatoleum aromaticum – badania mechanizmu reakcji katalitycznej" PRELUDIUM 2017/27/N/ST4/02676   – kierownik projektu Agnieszka Winiarska, opiekun: Maciej Szaleniec

2017-2020 "Mechanizm regioselektywnego utleniającego odwodornienia 3-ketosteroidów przez dehydrogenazę  Δ1-cholest-4-en-3-onu ze Sterolibacterium denitrificans"  OPUS 2016/21/B/ST4/03798 -  kierownik projektu: Maciej Szaleniec, wykonawcy: Agnieszka Wojtkiewicz, Maciej Guzik, Jakub Barbasz, Olga Zastawny, Patrycja Wójcik, Michał Glanowski, Magdalena Procner

2015-2018 „Oksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu katalizujące atypowe reakcje utleniania - badania nad strukturami oraz  mechanizmami enzymatycznymi.  OPUS-8  UMO-2014/15/B/NZ1/03331 – kierownik projektu: Tomasz Borowski, wykonawcy: Beata Mrugała (doktorant), Anna Miłaczewska, Przemysław Porębski, Ewa Niedziałkowska, Krzysztof Lewiński

2015 – 2020 „Oksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu w biosyntezie alkaloidów o aktywności farmakologicznej - struktury, mechanizmy reakcji i racjonalne przeprojektowywanie enzymów. SONATA BIS 4 UMO-2014/14/E/NZ1/00053 – kierownik projektu: Tomasz Borowski, wykonawcy: Ewa Kot (doktorant), Anna Kluza (doktorant), Zuzanna Wojdyła (doktorant), Przemysław Porębski, Ewa Niedziałkowska

2012 – 2016 „Struktura i funkcja dioksygenaz acireduktonu - badania doświadczalne i obliczeniowe.” OPUS UMO-2011/03/B/NZ1/04999 - kierownik projektu: Tomasz Borowski, wykonawcy: Anna Miłaczewska (doktorant), Ewa Kot (doktorant), Katarzyna Chruszcz-Lipska, Bartosz Trzewik, Joanna Opalińska-Piskorz

2006 – 2008 „Mechanizmy reakcji na wybranych mononuklearnych metaloenzymach niehemowych” Grant habilitacyjny MNiSW -  kierownik projektu: Tomasz Borowski

2017-2019 „Nowe sfunkcjonalizowane biopolimery do zastosowan medycznych”,  LIDER/0090/L-7/2015  –   kierownik projektu: Maciej Guzik, wykonawcy: Kamila Sofińska, Tomasz Witko, Martyna Podobińska, Karolina Stępień.

2016-2019 „Biosynteza nowych estrów laktozy za pośrednictwem lipaz. Charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych i przeciwrakowych.” SONATA 2015/17/D/ST4/00514  –  kierownik projektu: Maciej Guzik, wykonawcy: Jakub Staroń, Ewelina Cichoń, Justyna Prajsnar 

2015-2016 „Biokatalityczna synteza estrów cukrowych” KNOW –  kierownik projektu: Maciej Guzik

2013-2017 „Mechanizm regioselektywnego utleniania pochodnych cholesterolu przez nowy enzym molibdenowy, dehydrogenazę 25-OH sterolową ze Sterolibacterium denitrificans” SONATA 2012/05/D/ST4/00277  –  kierownik projektu: Maciej Szaleniec, wykonawcy: Ewa Niedziałkowska, Anna Wójcik, Agnieszka Rugor (doktorant),  Jakub Staroń (doktorant), Mateusz Hochołowski (student)

2012-2016 „Regioselektywne utlenianie pochodnych cholesterolu za pomocą nowego enzymu molibdenowego – dehydrogenazy 25-OH cholesterolowej”,  LIDER/33/147/11/NCBR/2012  –   kierownik projektu: Maciej Szaleniec, wykonawcy: Agnieszka Rugor (doktorant), Mateusz Tataruch (doktorant), Agnieszka Dudzik (doktorant), Natalia Zawada (doktorant), Daniel Knack, Ewa Niedziałkowska

2010-2015 „Biotransformacje dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego”, POIG.01.03.01-00-158/09-00  –  kierownik zadania: Maciej Szaleniec,  wykonawcy: Mateusz Tataruch (doktorant), Agnieszka Dudzik (doktorant), Agnieszka Rugor (doktorant) 

2011 – 2013 „Modelowanie aktywności katalitycznej nanostruktur biologicznych na przykładzie wybranych dioksygenaz zależnych od żelaza” PRELUDIUM UMO-2011/01/N/ST4/02330 kierownik projektu: Anna Wójcik (doktorant), wykonawcy: Tomasz Borowski

2011 – 2014 „Enzymy żelazowe zaangażowane w syntezę antybiotyków - molekularne mechanizmy aktywności” OPUS UMO-2011/01/B/ST4/02620 – kierownik projektu: Ewa Brocławik, wykonawcy: Tomasz Borowski, Mariusz Radoń

2009-2013 „Biokatalityczna synteza chiralnych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych przez dehydrogenazę etylobenzenową - teoria i eksperyment”, N N204 269038 – kierownik zadania: Maciej Szaleniec, wykonawcy: Mateusz Tataruch (doktorant),  Agnieszka Dudzik (doktorant)

2005-2007 WP6 Network of Excelance IDECAT  - wykonawcy: Maciej Szaleniec (doktorant)

2005-2006  „Enzymatyczne procesy biokatalityczne – teoria i praktyka” Scientific network EKO-KAT  - Kierownik zadania: Maciej Szaleniec (doktorant), wykonawcy: Andrzej Skoczowski, Małgorzata Witko

2005-2006 „Biokatalityczne utlenianie etylobenzenu i jego pochodnych”,  3 T09A 062 28 - kierownik projektu: Małgorzata Witko, wykonawcy: Maciej Szaleniec (doktorant)