Projekty badawcze

2016-2017 "Strukturalny tlenkowy katalizator heterogeniczny dopalania LZO z wykorzystaniem nośnika typu piany ceramicznej" KNOW. Kierownik projektu: Łukasz Mokrzycki; wykonawcy: Wojciech Rojek.

2015-2016 „Modyfikowane materiały typu mezoporowatej krzemionki jako katalizatory oligomeryzacji gliceryny do di- i trigliceryny” KNOW. Kierownik: Michał Śliwa, wykonawca: Łukasz Mokrzycki

2013-2016 “Badania chemii powierzchni katalizatorów hybrydowych jako droga do wyjaśnienia ich właściwości katalitycznych w wysokociśnieniowej reakcji syntezy eteru dimetylowego z mieszaniny H2/CO2” NCN OPUS 2012/05/B/ST4/00071. Kierownik projektu: Ryszard Grabowski; wykonawcy: Katarzyna Samson, Michał Śliwa, Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk, Robert Socha, Jerzy Słoczyński, Jan Mizera (doktorant), Agnieszka Kornas (doktorant).

2013 "Leki antynowotworowe nowej generacji: układ hybrydowy kobalamina – cis-platyna" KNOW. Kierownik projektu: Dorota Rutkowska-Żbik; wykonawcy: Agnieszka-Drzewiecka-Matuszek (doktorant).

2012-2015 NanoEIS "Nanotechnology Education for Industry and Society" 7th FP 319054. Kierownik zadania: Dorota Rutkowska-Żbik; wykonawcy: Renata Tokarz-Sobieraj, Agnieszka Drzewiecka-Matuszek (doktorant).

2011-2014 „Selektywna hydrogenoliza gliceryny do glikoli via acetol na katalizatorach heterogenicznych zawierających metale i tlenki metali” FNP POMOST/2011-3/7. Kierownik: Katarzyna Samson; wykonawcy: Ryszard Grabowski, Michał Śliwa, Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk, Dariusz Mucha, Maria Lachowska, Jan Mizera (doktorant), Agata Żelazny (doktorant).

2011-2014 "Kwantowo-chemiczne badania mechanizmu reakcji transmetalacji porfiryny i jej wybranych pochodnych" NCN N N204 439640. Kierownik projektu: Małgorzata Witko; wykonawcy: Dorota Rutkowska-Żbik, Łukasz Orzeł, Grażyna Stochel.

2011-2012 „Wpływ stopnia utlenienia metali szlachetnych w układach Au-Me-O/TiO2 na ich aktywność katalityczną w reakcji utleniania węglowodorów i tlenku węgla” NCN Preludium 2011/03/N/ST5/04313. Kierownik: Jan Mizera (doktorant).

2010-2011 "Molekularny mechanizm katalitycznego utleniania węglowodorów przez porfiryny manganu w roztworze i na nośniku" MNiSzW IP2010 036270. Kierownik projektu: Dorota Rutkowska-Żbik; wykonawcy: Agnieszka Drzewiecka-Matuszek (doktorant).

2009–2013 VOX „Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych, lotnych związków organicznych” PO IG.01.01.02-12-065/09. Kierownik projektu: Ewa Serwicka-Bahranowska; wykonawcy: Alicja Michalik-Zym,  Małgorzata Zimowska,  Bogna Napruszewska, Roman Dula, E. Bielańska, Tadeusz Machej, Łukasz Mokrzycki, Robert Karcz, Justyna Vit (doktorant), Melania Rogowska (magistrant), Joanna Piotrowska (doktorant), Michał Śliwa (doktorant).

2009-2013 NEXT-GTL "Innovative Catalytic Technologies & Materials for Next Gas to Liquid Processes" EC 7th FP 229183. Wykonawcy: Małgorzata Witko, Ewa Serwicka-Bahranowska, Renata Tokarz-Sobieraj, Dorota Rutkowska-Żbik, Robert Gryboś.

2009-2011 „Własności fizykochemiczne i aktywność katalizatorów hybrydowych do jednoetapowej syntezy eteru dwumetylowego z gazu syntezowego” N N204 279937. Kierownik: Ryszard Grabowski; wykonawca: Michał Śliwa (doktorant).

2002-2004 “Projektowanie i przewidywanie właściwości nowych materiałów katalitycznych na przykładzie kompozytów metaloporfiryna / mezoporowata krzemionka” KBN 4 T09C 001 24. Kierownik projektu: Małgorzata Witko; wykonawcy: Dorota Rutkowska-Żbik (doktorant).