Projekty badawcze

2019-2022 - 2018/31/D/ST5/01866 - Od pojedynczej cząsteczki do inteligentnego materiału - zrozumienie tworzenia się i właściwości kompleksów polipeptydów – Kierownik projektu: Piotr Batys

 

2019-2022  - 2018/31/B/ST8/03277 - Nowe biomateriały zawierające polisacharydy jako efektywna platforma do adsorpcji i uwalniania czynników wzrostu fibroblastów: zastosowania w diagnostyce i w leczeniu chorób cywilizacyjnych - Kierownik projektu Aneta Michna, wykonawcy Monika Wasilewska, Agata Pomorska, Julia Maciejewska-Prończuk, Maria Morga, Małgorzata Nattich-Rak

 

2019 - Miniatura-2 - 2018/02/X/ST5/02470 - Fizykochemiczna charakteryzacja inteligentnych materiałów reagujących na bodźce zewnętrzne - staż naukowy w Lutkenhaus Lab at Texas A&M University – Kierownik projektu: Piotr Batys

 

2016-2019 - Iuventus Plus - Określenie wpływu właściwości powierzchniowych nanocząstek srebra na ich aktywność cytotoksyczną wobec wybranych komórek ludzkiego układu immunologicznego oraz komórek tkanki łącznej właściwej – Kierownik projektu: Magdalena Oćwieja, wykonawcy: Aneta Michna, Anna Barbasz

 

2016-2019 – 2015/17/D/ST4/00569 - Mechanizmy tworzenia i funkcjonalność multiwarstw nanocząstek zawierających biokompatybilne molekuły – Kierownik projektu: Maria Morga, wykonawcy: Marta Kujda, Aneta Michna, Magdalena Oćwieja

 

2016-2019 - 2015/19/B/ST5/00847 - Monowarstwy nanocząstek o kontrolowanej heterogeniczności i strukturze jako efektywne substraty antyadhezyjne – Kierownik projektu: Zbigniew Adamczyk, wykonawcy: Małgorzata Nattich-Rak, Agata Pomorska, Magdalena Oćwieja, Marta Sadowska (doktorant, Aneta Michna

 

2015-2017 - 2014/13/D/ST4/01846 - Nowe biwarstwowe układy białkowe oparte na oddziaływaniach antygen-przeciwciało – charakterystyka fizykochemiczna in situ – Kierownik projektu: Monika Wasilewska, wykonawca: Paulina Żeliszewska, Marta Sadowska, Michał Cieśla

 

2014-2016 – 2013/11/N/ST4/00981 - Mechanizmy nieodwracalnej adsorpcji nanoczastek na powierzchniach nośników koloidalnych – Kierownik projektu: Marta Sadowska (doktorant), wykonawca: Zbigniew Adamczyk

 

2014–2016 - 2013/09/N/ST4/00320 - Określenie mechanizmu adsorpcji fibrynogenu na powierzchniach nośników koloidalnych - Kierownik projektu: Paulina Żeliszewska (doktorant), wykonawca: Zbigniew Adamczyk

 

2013-2015 - 2012/07/N/ST5/02219 – Charakterystyka elektrokinetyczna oddziaływań monowarstw HSA rekombinowanego z ligandami jonowymi - Kierownik projektu: Marta Kujda (doktorant), wykonawca: Zbigniew Adamczyk

 

2013-2016 - 2012/07/B/ST4/00559 - Określenie mechanizmów adsorpcji wybranych białek anizotropowych w kontrolowanych warunkach transportu - Kierownik projektu: Zbigniew Adamczyk, główni wykonawcy Małgorzata Nattich-Rak, Eligiusz Wajnryb, wykonawcy Maria Ekiel-Jeżewska, Michał Cieśla, Jakub Barbasz, Krzysztof Jamroży, Aneta Michna, Monika Wasilewska, Katarzyna Kusak, Elżbieta Bielańska, Małgorzata Zimowska, Maria Morga (doktorant), Marta Kujda (doktorant), Piotr Batys (doktorant), Magdalena Oćwieja (doktorant), Kamila Sofińska (doktorant), Marta Sadowska (doktorant), Paulina Żeliszewska (doktorant), Katarzyna Kubiak (doktorant), Daniel Siwiec (magistrant)

 

2012-2014 - Iuventus Plus - IP2011 0353 71 - Nowa metoda syntezy zoli srebra i mechanizm oddziaływania nanocząstek koloidalnych z powierzchniami heterogenicznymi wyznaczony przy pomocy zjawisk elektrokinetycznych oraz metod: AFM, mikroskopii fluorescencyjnej i QCM - Kierownik projektu: Aneta Michna, wykonawcy: Maria Morga (doktorant), Katarzyna Kubiak (doktorant)

 

2011-2012 - Strategiczny projekt badawczy NCBiR SP//E/4/65786/10 - PROGRAM STRATEGICZNY - ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII - ZADANIE NR 4 - Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych - Kierownicy projektu z ramienia Instytutu: Zbigniew Adamczyk, Małgorzata Nattich, wykonawcy: Krzysztof Jamroży, Marta Sadowska (doktorant), Dorota Dronka – Góra (doktorant)

 

2011-2014 - N N204 439040 - Nowe układy multiwarstwowe o kontrolowanej architekturze i funkcjonalności - Kierownik projektu: Jakub Barbasz, wykonawcy: Anna Bratek-Skicki, Marta Kolasińska-Sojka, Marta Kujda (doktorant), Aneta Michna, Magdalena Oćwieja, Kamila Sofinska (doktorant), Monika Wasilewska

 

2010-2011 - Iuventus Plus - Nowe białkowe układy warstwowe - Kierownik projektu: Jakub Barbasz

 

2010-2013 – N N204 026438 - Nowa metoda ilościowego opisu oddziaływań cząstek koloidalnych oraz białek z granicami faz oparta na pomiarach elektrokinetycznych - Kierownik projektu: Zbigniew Adamczyk, wykonawcy: Maria Ekiel-Jeżewska, Eligiusz Wajnryb, Małgorzata Nattich-Rak, Aneta Michna, Jakub Barbasz, Maria Morga (doktorant), Marta Sadowska (doktorant) Maria Dąbkowska (doktorant), Paulina Żeliszewska (doktorant), Marta Kujda (doktorant)

 

2009-2014 - POIG.01.01.02-12-028/09 - Funkcjonalne nano i mirocząsteczki-synteza oraz zastosowania w innowacyjnych materiałach i technologiach - Kierownik projektu: Zbigniew Adamczyk, wykonawcy: Maria Ekiel-Jeżewska, Michał Cieśla, Eligiusz Wajnryb, Teresa Basińska, Piotr Warszyński, Paweł Weroński, Katarzyna Szczepaniak-Lalewicz, Grażyna Para, Jacek Gurgul, Robert Socha, Kazimiera Wilk, Anna Bratek – Skicki, Jakub Barbasz, Krzysztof Jamroży, Małgorzata Nattich-Rak, Aneta Michna, Monika Wasilewska, Katarzyna Kusak, Elżbieta Bielańska, Małgorzata Zimowska, Adam Węgrzynowicz, Dorota Dronka – Góra, Maria Dąbrowska (doktorant), Maria Morga (doktorant), Marta Kujda (doktorant), Piotr Batys (doktorant), Magdalena Nosek (doktorant), Tomasz Kruk (doktorant), Michał Skoczek (doktorant), Magdalena Oćwieja (doktorant), Kamila Sofińska (doktorant), Marta Sadowska (doktorant), Paulina Żeliszewska (doktorant), Katarzyna Kubiak (doktorant), Julia Maciejewska (doktorant), Mateusz Polański (student), Dawid Lupa (student), Marta Łapczyńska (doktorant), Krzysztof Bielecki (student), Karolina Podgórny (doktorant), Magdalena Chryc (student), Kamila Domagała (student), Małgorzata Kąkol (student), Patrycja Kiełb (student), Izabela Kucała (student), Angelika Łuczak (student), Katarzyna Matusik (student), Justyna Prochownik (student), Agnieszka Rojewska (student), Dagmara Synowiec (student), Ewelina Wachowska (student), Małgorzata Wąs (student)

link - FUNANO

 

2009-2013 - POIG - "Analiza i prognozowanie ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight" – Kierownik projektu Jakub Barbasz

 

2009-2012 - N N204 347737 - Teoretyczna i eksperymentalna analiza porowatości wielowarstwowych kulistych cząstek koloidalnych – Kierownik projektu: Paweł Weroński, wykonawcy: Jakub Barbasz, Paweł Nowak

 

2009-2011 - N N204 137537 - Mechanizmy nieodwracalnej adsorpcji nanocząstek i wybranych białek na powierzchniach granicznych wyznaczone przy pomocy badań elektrokinetycznych oraz mikroskopii AFM - Kierownik projektu: Zbigniew Adamczyk, wykonawca: Maria Zaucha (doktorant)

 

2009-2011 - N N204 166336 - Określenie konformacji wybranych białek w roztworach wodnych oraz na powierzchniach międzyfazowych o kontrolowanym stopniu heterogeniczności cząstek - Kierownik projektu: Zbigniew Adamczyk, wykonawca: Monika Wasilewska (doktorant)

 

2007-2010 - N205 022 31/1112 - Nowa metoda wytwarzania nośników nano- oraz mikrokapsularnych o określonej funkcjonalności do selektywnego dostarczania reagentów  - Kierownik projektu: Zbigniew Adamczyk, wykonawcy: Piotr Warszyński, Lilianna Szyk-Warszyńska, Barbara Jachimska, Aneta Michna (doktorant), Maria Morga (doktorant)

 

2007-2010 - 1193/COS/2007/03 - Nowe nanomateriały powierzchniowe o kontrolowanej architekturze i funkcjonalności dla zastosowań biomedycznych - Kierownik projektu: Zbigniew Adamczyk, wykonawcy: Małgorzata Nattich, Jakub Barbasz, Aneta Michna (doktorant), Maria Dąbkowska (doktorant), Monika Wasilewska (doktorant), Marta Sadowska (doktorant), Magdalena Oćwieja (doktorant), Maria Morga (doktorant), Anna Bratek (doktorant), Anna Leśniak (doktorant)

 

2007-2010 - PBZ/MNiSW/07/2006/43 - Projekt badawczy zamawiany "Nowe metody ilościowego opisu samoorganizacji nanocząstek (polielektrolitów, białek) w hierarchiczne struktury o kontrolowanej architekturze" - Kierownik projektu: Jakub Barbasz

 

2007-2009 - N204 150 32/3822 - Określenie wpływu zaadsorbowanych polielektrolitów na kinetykę osadzania i topologię monowarstw cząstek - Kierownik projektu: Zbigniew Adamczyk, wykonawca: Anna Bratek (doktorant)

 

2006-2011 - EC COST D43 - Colloid and Interface Chemistry for nanotechnology elektrokinetycznych - Kierownik projektu ze strony polskiej: Zbigniew Adamczyk, wykonawcy: Małgorzata Nattich, Jakub Barbasz, Aneta Michna (doktorant), Maria Dąbkowska (doktorant), Monika Wasilewska (doktorant), Marta Sadowska (doktorant), Magdalena Oćwieja (doktorant), Maria Morga (doktorant), Anna Bratek (doktorant), Anna Leśniak (doktorant)

 

2005-2007 - 3 T09A 145 29 - Mechanizm oddziaływania cząstek koloidalnych z powierzchniami heterogenicznymi wyznaczony przy pomocy badań adsorpcji oraz zjawisk elektrokinetycznych - Kierownik projektu: Zbigniew Adamczyk, wykonawca: Aneta Michna (doktorant)

 

2004-2006 - 3 T09A 034 26 - Nieodwracalna adsorpcja cząstek koloidalnych na powierzchniach heterogenicznych - kierownik projektu: Zbigniew Adamczyk, wykonawca: Katarzyna Jaszczółt (doktorant)