Projekty badawcze

2019–2022 „Nowe kompozyty smektytów z nanocząstkami TiO2 otrzymanymi metodą odwróconej mikroemulsji do zastosowań fotokatalitycznych” — Projekt OPUS nr UMO-2018/31/B/ST5/03292 — kierownik projektu: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska

2018–2021 „Biopolimery jako templaty do otrzymywania nanostrukturalnych materiałów hydrotalkitopodobnych i ich kalcynowanych pochodnych do zastosowań katalitycznych” — Projekt OPUS UMO-2017/27/B/ST5/01834 — kierownik projektu: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska

2016–2018 „Immobilizacja cząstek metalicznych na modyfikowanych organicznych pochodnych minerałów ilastych” — Projekt badawczy w ramach polsko-słowackiej współpracy naukowej — kierownicy projektu:  dr Małgorzata Zimowska, dr Helena Palkova, wykonawcy: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, dr Dorota Duraczyńska, dr Jana Madejová, dr Valéria Bizovská, dr Ľubosz Jankovič

2014–2017 „Innowacyjne katalizatory całkowitego utlenienia na osnowie organosmektytów interkalowanych odwróconymi micelami zawierającymi nanostruktury typu wodorotlenków i hydrotalkitów” — Projekt OPUS UMO-2013/09/B/ST5/00983 — kierownik projektu: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, wykonawcy: dr Alicja Michalik-Zym, mgr inż. Bogna Napruszewska, dr inż. Roman Dula, dr Elżbieta Bielańska, dr Tadeusz Machej, dr Lukasz Mokrzycki, mgr Wojciech Rojek, Melania Rogowska (magistrant), mgr Joanna Piotrowska (doktorant)

2013–2016 „Projektowanie, synteza i charakterystyka fizykochemiczna katalizatorów rutenowych oraz ich zastosowanie w reakcji uwodornienia prochiralnych ketonów” — Projekt OPUS UMO-2012/07/B/ST5/00770 — kierownik projektu:  dr Dorota Duraczyńska, wykonawcy: dr Robert Kosydar, dr Robert Socha, prof. Lidia Lityńska-Dobrzyńska, dr Agnieszka Bukowska, dr Urszula Filek

2013–2015 „Synthesis and functionality of innovative porous clay hybrid nanostructures” — Projekt badawczy w ramach polsko-norweskiej współpracy badawczej FUNCLAY 210445/53/2013 — kierownik projektu:  dr Małgorzata Zimowska, wykonawcy: dr Jacek Gurgul, dr Robert P. Socha, dr inż. Leszek Matachowski, mgr Joanna Olszówka (doktorant), dr Joanna Kryściak-Czerwenka, mgr inż. Bogna D. Napruszewska, dr inż. Roman Dula, prof. Kazimierz Łątka, dr Zbigniew Olejniczak

2013–2015 „Organiczne pochodne minerałów ilastych jako podstawa syntezy funkcjonalnych materiałów hybrydowych” — Projekt badawczy w ramach polsko-słowackiej współpracy naukowej — kierownicy projektu:  dr Małgorzata Zimowska, dr Helena Palkova, wykonawcy: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, dr Jana Madejová

2013–2014 „Heteropolizwiązki immobilizowane na mezoporowatych krzemionkach w reakcji utleniania alkanów i alkenów” — Projekt badawczy w ramach polsko-ukraińskiej współpracy naukowej  — kierownik projektu:  prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, wykonawcy: dr Jan Połtowicz, dr Katarzyna Pamin

2012–2016 „Wpływ gliceryny jako nietoksycznego i biodegradowalnego rozpuszczalnika na mechanizm utleniania fenolu” — Projekt OPUS UMO-2011/03/B/ST5/01576 — kierownik projektu:  dr Katarzyna Pamin, wykonawcy: dr Jan Połtowicz, dr Robert Karcz, dr Joanna Krysciak-Czerwenka, dr hab. Ryszard Grabowski, dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, mgr Mateusz Prończuk, mgr Sylwia Basąg

2010–2012 „Porowate materiały nieorganiczne otrzymywane z krzemianów warstwowych: synteza, stabilność, funkcjonalizacja” — Projekt badawczy w ramach polsko-słowackiej współpracy naukowej — kierownicy projektu: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, dr Jana Madejová, wykonawcy: dr Małgorzata Zimowska, dr Helena Palkova

2010–2011 „Wpływ rodzaju centrum aktywnego i struktury ligandu makrocyklicznego na aktywność katalityczną metalokompleksów w reakcji utleniania fenolu w fazie ciekłej” — Projekt badawczy Iuventus Plus IP 2010 016970 — kierownik projektu: mgr inż. Robert Karcz

2009–2013 „Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych, lotnych związków organicznych” (VOX) — Projekt nr PO IG.01.01.02-12-065/09 — kierownik projektu: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, wykonawcy: dr inż. Alicja Michalik-Zym, dr Małgorzata Zimowska, mgr inż. Bogna Napruszewska, dr inż. Roman Dula, dr E. Bielańska, dr Tadeusz Machej, dr Łukasz Mokrzycki, mgr Justyna Vit (doktorant), Melania Rogowska (magistrant), mgr Joanna Piotrowska (doktorant), mgr Michał Śliwa (doktorant), mgr inż. Robert Karcz

2009–2012 „Odporne na zasiarczenie katalizatory do produkcji wodoru w procesie transformacji gazu wodnego” — Projekt badawczy w ramach polsko-bułgarskiej współpracy naukowej — kierownicy projektu:  dr  Małgorzata Zimowska, prof. Rumeana Kardjieva, wykonawcy: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, dr Dariusz Mucha, dr Dimitrinka Nikolova, dr Margarita Gabrovska

2008–2011 „Sorbent nanostrukturalny do likwidacji skażeń chemicznych” — Projekt nr  0R00003605 — kierownik projektu: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, wykonawcy: dr inż. Alicja Michalik-Zym, dr Małgorzata Zimowska

2008–2011 „Badanie heterogenizowanych chiralnych kompleksów rutenu w katalitycznym enancjoselektywnym uwodornieniu ketonów” — Projekt badawczy nr N N 204 249034 — kierownik projektu: dr Dorota Duraczyńska, wykonawcy: prof. Alicja Drelinkiewicz, prof. Lidia Lityńska-Dobrzyńska, dr Agnieszka Bukowska

2008–2011 „InGas Integrated Gas Powertrain – Low emission, CO2 optimised and efficient CNG engines for passenger cars and light duty vehicles” — Projekt EU 7th FP SCP7-GA-2008-218447 (CP) — kierownik projektu: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, wykonawcy: dr inż. Alicja Michalik-Zym, dr Małgorzata Zimowska, mgr inż. Bogna D. Napruszewska, dr inż. Roman Dula, dr Elżbieta Bielańska, dr Tadeusz Machej, dr Robert Socha, mgr Wojciech Rojek

2008–2010 „Opracowanie nowej bezodpadowej technologii otrzmywania cykloheksanolu/cykloheksanonu (półproduktów do syntezy Nylonu 6 i Nylonu 66) z benzenu poprzez cykloheksen” — Projekt badawczy Inicjatywa Technologiczna 1 KB/69/13848/IT1-B/U/08 — kierownik projektu: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, wykonawcy: dr Jan Połtowicz, dr Katarzyna Pamin, prof. Małgorzata Witko

2008–2010 „Wpływ modyfikacji gęstości elektronowej centrum aktywnego katalizatora na jego aktywność w procesie utleniania węglowodorów” — Projekt badawczy promotorski nr N N 205 018934 — promotor: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, wykonawca: mgr inż. Robert Karcz (doktorant)

2007–2009 „Otrzymywanie mezoporowatych struktur typu SBA-15 o hierarchicznym systemie porów przy użyciu nanocząstek węgla lub lateksu jako szablonów strukturalnych” — Projekt badawczy nr N 204 166 32/4313 — kierownik projektu: dr Małgorzata Zimowska, wykonawcy: dr Jan Połtowicz, mgr inż. Bogna D. Napruszewska, dr Zbigniew Olejniczak, prof. Ewa Serwicka-Bahranowska

2007–2008 „Redukowalność modyfikowanych katalizatorów zawierających nikiel stosowanych w reakcji uwodornienia olejów jadalnych” — Projekt badawczy w ramach polsko-bułgarskiej współpracy naukowej — kierownik projektu:  dr Małgorzata Zimowska, dr Margarita Gabrovska, wykonawcy: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, dr Dariusz Mucha, prof. Rumeana Kardjieva

2006–2007 „EKO-KAT Innowacyjne materiały katalityczne w ochronie środowiska” — Sieć naukowa 75/E-68/SN-004/2006 — kierownik projektu: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, wykonawcy: prof. Barbara Grzybowska, prof. Józef Korecki, prof. Bogdan Sulikowski, prof. Małgorzata Witko, prof. Alicja Drelinkiewicz, prof. Mirosław Derewiński, mgr Anita Burkat-Dulak (doktorant), mgr Weronika Pashkova (doktorant), mgr Adam Węgrzynowicz (doktorant), mgr Maciej Szaleniec (doktorant), mgr Jakub Barbasz (doktorant), mgr Justyna Plona (doktorant)

2006–2010 „Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla. Wielofunkcyjne katalizatory na osnowie minerałów warstwowych do jednoetapowego procesu: Gaz syntezowy → Metanol → Eter dimetylowy” — Projekt badawczy zamawiany PBZ-MEiN-2/2/2006 — kierownik projektu: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, wykonawcy: dr hab. Ryszard Grabowski, dr Aleksandra Pacuła, mgr Justyna Plona (doktorant), mgr Michał Śliwa (doktorant)

2006–2009 „Nowe chiralne kompleksy Ru(II): synteza i zastosowanie w katalizie asymetrycznej w układach homogenicznych i heterogenizowanych na mezoporowatych nośnikach” — Projekt nr D037/H03/2006 POL-POSTDOCII — kierownik projektu: dr Dorota Duraczyńska, wykonawcy: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, prof. Alicja Drelinkiewicz, dr Zbigniew Olejniczak, dr Anna Waksmundzka-Góra

2005–2009 „Wpływ położenia metalu przejściowego w strukturze heteropolizwiązku na jego aktywność katalityczną i na mechanizm reakcji utleniania węglowodorów cyklicznych” — Projekt badawczy nr 3 T09A 092 29 — kierownik projektu: dr Katarzyna Pamin, wykonawcy: dr Jan Połtowicz, prof. Ewa Serwicka-Bahranowska

2005–2009 „Zastosowanie makrocyklicznych kompleksów metali przejściowych: metaloporfiryn, metaloftalocyjanin i metalosalenów do katalitycznego utleniania propylenu ” — Projekt badawczy nr 3 T09B 091 29 — kierownik projektu: dr Jan Połtowicz, wykonawca: dr Katarzyna Pamin

2005-2007 „Projektowanie odpornych na zasiarczenie katalizatorów do produkcji wodoru w procesie transformacji gazu wodnego”— Projekt badawczy w ramach polsko-bułgarskiej współpracy naukowej — kierownicy projektu: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, prof. Rumeana Kardjieva, wykonawcy: dr Małgorzata Zimowska, dr Dariusz Mucha, dr Dimitrinka Nikolova

2004–2008 „Transfer of Knowledge in Design of Porous Catalysts” — Projekt EU 6th FP MTKDCT-2004-509832 TOK-CATA — koordynator projektu: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, wykonawcy: dr Aleksandra Pacuła, prof. Robert Mokaya, prof. Jana Madejova, dr Dorota Duraczynska, dr Helena Palkova, prof. Bogdan Sulikowski, dr Rafał Rachwalik, prof. Michael Hunger, prof. Vicente Cortes Corberan, dr Leszek Góra, prof. Ewa Brocławik, dr Dorota Rutkowska, mgr Paweł Rejmak (doktorant), prof. Vladimir Malkin, dr Harry Gotsis

2004–2008 „ERA-NET for Applied Catalysis in Europe” — Projekt  EU 6th FP ERAC 011784 ACENET (CA) — kierownik projektu: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, wykonawcy: prof. Małgorzata Witko, mgr Małgorzata Ostafin

2004–2007 „Mezoporowate nośniki krzemionkowe jako narzędzie do sterowania procesami katalizowanymi przez makrocykliczne metalo kompleksy” — Projekt badawczy nr KBN 3 T09B 066 26 — kierownik projektu: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, wykonawcy: dr inż. Alicja Michalik-Zym, dr Jan Połtowicz, dr Małgorzata Zimowska, dr inż. Roman Dula, mgr inż. Leszek Matachowski, mgr Jolanta Komorek, mgr Zofia Czuła

2004–2007 „Opracowanie metodyki otrzymywania i określenie właściwości fizykochemicznych syntetycznych związków typu hydrotalkitu zawierających mangan” — Projekt badawczy nr KBN 3 T09A 066 27 — kierownik projektu: dr inż. Roman Dula, wykonawcy: dr Tadeusz Machej, dr Jerzy Stoch, mgr Robert Janik, mgr Zofia Czuła

2004–2005 „Podstawy technologii otrzymywania złożonych materiałów tlenkowych do neutralizacji par toksycznych rozpuszczalników” — Projekt badawczy nr KBN 3 T08D 003 26 — kierownik projektu: dr inż. Alicja Michalik, wykonawcy: dr Tadeusz Machej, dr Małgorzata Zimowska, dr Jerzy Stoch, mgr Robert Janik, mgr Zofia Czuła

2003–2005 „Nowe materiały katalityczne: kompozyty minerałów warstwowych i heteropolizwiązków” — Projekt badawczy promotorski KBN 4 T08D 051 24 — promotor: prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, wykonawca: mgr inż. Aleksandra Pacuła (doktorant)