Projekty badawcze

Na skróty

Przypomnienie hasła

PROJEKTY KRAJOWE

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

 Program LIDER

(projekty dla młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym, służące stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym oraz mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi)

           LIDER/27/0090/l-7/15/NCBR/2016  [2017-2019] Nowe sfunkcjonalizowane biopolimery do zastosowań medycznych – dr M. Guzik

 

Program TechMatStrateg                                                                                                                                         

           TECHMATSTRATEG2/407507/1/NCBR/2019 [2019-2021] Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych – dr M. Guzik

 

Projekty PO WER (Wiedza, Edukacja, Rozwój)                                                                                                 

(projekty finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej)

           POWER ŚSD InterDokMed [2017-2022] InterDokMed Środowiskowe Studia Doktoranckie "Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej" – dr hab. R. Tokarz-Sobieraj, prof IKiFP PAN 

  (KOORDYNACJA  - z IF PAN, IFJ PAN, WCh UJ, WL CM UJ)

           POWER IŚSD FCB [2017-2022] FCB Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie "Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej" (z WFiIS AGH, WIMiC AGH, WCh UJ, IFJ PAN) – dr hab. A. Micek-Ilnicka

 

 

 

 

 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

 Program HOMING 

           [2017-2019] Rozwinięcie metodologii syntezy i stabilizacji nanocząstek metali w celu otrzymywania materiałów przewodzących – dr A. Pajor-Świerzy

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)

 Premia na Horyzoncie 2

      •           442186/PnH2/2019 [2019-2020] Energy-X: Transformacyjna chemia dla zrównoważonej energii przyszłości - dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN

      •          450657/PnH2/2019 [2019-2022] Innowacyjne i ekonomiczne usługi monitorowania indywidualnych obiektów dziedzictwa kultury dla potrzeb prewencji konserwatorskiej w trakcie ekspozycji, przechowywania, manipulowania i transportu - dr hab. Łukasz Bratasz, prof. IKiFP PAN

 

 

Iuventus Plus                                                                                                                                                                 

(projekty dla młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym)

           IP2015055974  [2016-2019] Określenie wpływu właściwości powierzchniowych nanocząstek srebra na ich aktywność    cytotoksyczną wobec wybranych komórek ludzkiego układu immunologicznego oraz komórek tkanki łącznej właściwej – dr M. Oćwieja

 

 

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

SONATA BIS                               

(projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem)

·         2014/14/E/NZ1/00053 [2015-2020] Oksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu w biosyntezie alkaloidów o aktywności farmakologicznej – struktury, mechanizmy reakcji i racjonalne przeprojektowywanie enzymów - prof. T. Borowski

·         2015/18/E/ST4/00234 [2016-2020] Pole siłowe mechaniki molekularnej dla badania struktury, dynamiki oraz konformacji węglowodanów zawierających jednostki furanozowe – dr hab. W. Płaziński, prof. IKiFP PAN

 

SONATA

(projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora)

·         2014/13/D/ST4/01846  [2015-2019] Nowe biwarstwowe układy białkowe oparte na oddziaływaniach antygen-przeciwciało – charakterystyka fizykochemiczna in situ – dr M. Wasilewska

·         2015/17/D/ST4/00514 [2016-2019] Biosynteza nowych estrów laktozy za pośrednictwem lipaz i ich właściwości jako związki przeciwrakowe - dr M. Guzik

·         2015/17/D/ST4/00569 [2016-2019] Mechanizmy tworzenia i funkcjonalność multiwarstw nanocząstek zawierających biokompatybilne molekuły - dr M. Morga

·         2015/19/D/ST4/01979 [2016-2019] Bio-oligo/polisacharydy pod wpływem sił zewnętrznych – dr A. Brzyska

·         2016/23/D/ST4/02492 [2017-2020] Wpływ struktury krystalograficznej ZrO2 na aktywność katalizatorów Cu/ZrO2 i Cu/ZrO2-ZnO domieszkowanych Ga, Mn i Ni w reakcji niskotemperaturowego reformingu parowego bio-etanolu  – dr M. Śliwa

·       2018/31/D/ST5/01866 [2019-2022] Od pojedynczej cząsteczki do inteligentnego materiału - zrozumienie tworzenia się i właściwości kompleksów polipeptydów - dr. inż. P. Batys

 

 

OPUS

·         2014/15/B/NZ1/03331 [2015-2018] Oksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu katalizujące a typowe reakcje utleniania – badania nad strukturami oraz mechanizmami enzymatycznymi – dr hab. T. Borowski prof. IKiFP PAN

·         2015/17/B/ST5/02808 [2016-2019] Teranostyczne nanonośniki do obrazowania MRI – prof. P. Warszyński

·         2015/17/B/ST5/00023 [2016-2019] Hierarchiczne katalizatory zeolitowe typu Y i omega nowej generacji: badania zaawansowanymi metodami IR, NMR oraz modelowanie strukturalne – prof. E. Brocławik

·         2015/19/B/ST5/00847 [2016-2019] Monowarstwy nanocząstek o kontrolowanej heterogeniczności i strukturze jako efektywne substraty antyadhezyjne – prof. Z. Adamczyk

·         2016/21/B/ST3/00861 [2017-2020] Magnetyczne nanocząstki na periodycznych matrycach tlenków żelaza: stabilizacja magnetyzmu i jego kontrola zewnętrznym polem magnetycznym – dr hab. N. Spiridis, prof. IKiFP PAN

·         2016/21/B/ST8/02107 [2017-2020] Opracowanie nowoczesnej technologii wytwarzania stabilnych biologicznych filmów powierzchniowych o właściwościach drobnoustrojobójczych i leczniczych – dr M. Krzan  /strona projektu/

·        2016/21/B/ST4/03798 [2017-2020] Mechanizm regioselektywnego utleniającego odwodornienia 3-ketosteroidów przez dehydrogenazę D1-cholest-4-en-3-onu ze Sterolibacterium denitrificans – dr hab. M. Szaleniec, prof. IKiFP PAN

·         2016/23/B/ST4/02854 [2017-2020] Teoretyczne i doświadczalne badania mechanizmu reakcji utleniającego odwodornienia lekkich alkanów katalizowanej przez hierarchiczne materiały zeolitowe zawierające wanad – dr hab. D. Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN

·      2016/23/B/ST8/03128 [2017-2020] Wpływ przeciwjonów na tworzenie i funkcjonalność membran polielektrolitowych- dr hab. M. Kolasińska-Sojka

·    2016/23/B/ST5/02788 [2017-2020] Dendrymery jako platforma do projektowania biologicznie czynnych nośników – dr hab. B. Jachimska, prof. IKiFP PAN

·   2017/25/B/ST8/01247 [2018-2021] W poszukiwaniu efektywnych i przyjaznych środowiski spieniaczy i emulgatorów – ilościowy opis stabilności cienkich filmów ciekłych w roztworach "zielonych" surfaktantów - dr hab. J. Zawała, prof. IKiFP PAN

·     2017/25/B/ST4/02450 [2018-2021] Surfaktanty i kopolimery czułe na zmiany pH jako komponenty do tworzenia nośników – prof. P. Warszyński

·     2017/27/B/ST4/00108 [2018-2021] Badania oddziaływania nanorurek węglowych z telomerycznym DNA przy użyciu metod dynamiki molekularnej – prof. T. Pańczyk

·  2017/27/B/ST5/01834 [2018-2021] Biopolimery jako templaty do otrzymywania nanostrukturalnych materiałów hydrotalkitopodobnych i ich kalcynowanych pochodnych do zastosowań katalitycznych – prof. E. Serwicka-Bahranowska

·         2018/31/B/ST8/03277 [2019-2022] Nowe biomateriały zawierające polisacharydy jako efektywna platforma do adsorpcji i uwalniania czynników wzrostu fibroblastów: zastosowania w diagnostyce i w leczeniu chorób cywilizacyjnych - dr hab. A. Michna

·         2018/31/B/ST5/03292 [2019-2022] Nowe kompozyty smektytów z nanocząstkami TiO2 otrzymanymi metodą odwróconej mikroemulsji do zastosowań fotokatalitycznych - prof. E. Serwicka-Bahranowska

 

 

PRELUDIUM

(projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora)

·          2016/23/N/ST5/02783 [2017-2019] Synteza biopolimerowych nanocząstek hybrydowych – mgr M. Szczęch (prof. P. Warszyński)

·         2016/23/N/ST4/02532 [2017-2019] Funkcjonalne hybrydowe nanomateriały na bazie dendrymerów poli(amidoaminowych) PAMAM – mgr K. Tokarczyk (dr hab. B. Jachimska prof. IKiFP PAN)

·          2017/27/N/ST4/01187 [2018-2020] Wpływ kontrolowanego czasu adsorpcji na kinetykę powstawania kontaktu trójfazowego na powierzchniach stałych o różnej hydrofobwości – mgr A.Wiertel-Pochopień (dr hab. Jan Zawała, prof. IKiFP PAN)

·         2017/27/N/ST4/02676 [2018-2020] Wolframowa oksyreduktaza aldehydu z Aromatoleum aromaticum – badania mechanizmu reakcji katalitycznej – mgr A.Winiarska (dr hab. M.Szaleniec prof IKiFP PAN)

 

 

 

 

MINIATURA

(konkurs na działanie naukowe)

·          2018/02/X/ST4/01605 [2018-2019] Heterogeniczne katalizatory typu hydrotalkitu w reakcji BayeraVilligera utleniania steroidów do laktonów przy użyciu nadtlenku wodoru jako utleniacza – dr R. Karcz

·          2018/02/X/ST4/01794 [2018-2019] Badanie dokowania węglowodorów alifatycznych na centrach aktywnych zeolitu metodą dynamiki molekularnej –dr A. Drzewiecka-Matuszek

·          2018/02/X/ST4/01963 [2018-2019] Poszukiwanie nowych ketosteroidowych dehydrogenaz bakteryjnych katalizujących utleniające odwodornienie steroidów – dr A. Wojtkiewicz

·          2018/02/S/ST5/02470 [2019-2020] Physicochemical characterization of stimuli-responsive smart-materials. Short scientific visit in Lutkenhaus Lab at Texas A&M University – dr inż. P. Batys

·         2018/02/X/ST3/02465 [2018-2019] Optymalizacja pomiarów magnetycznych dla ultra-cienkich epitaksjalnych warstw metali ferromagnetycznych za pomocą magnetycznego dichroizmu kołowego (XMCD). – dr inż. K. Freindl

·         2019/03/X/ST4/00149 [2019-2020] Ultradźwiękowa synteza zeolitów o strukturze fojazytu jako katalizatorów do reakcji dekarbonylacji furfuralu do furanu - dr inż. Ł. Kuterasiński

·     2019/03/X/ST4/00749 [2019-2020] Badania wstępne wpływu domieszkowania stopów magnezu pierwiastkami ziem rzadkich na mechanizmy korozji i jejpierwiastkami ziem rzadkich na mechanizmy korozji i je przeciwdziałania przez inhibitory nieorganiczne - dr D. Kharitonov

·       2019/03/X/ST4/01638 [2019-2020] Wpływ domieszkowania metalami przejściowymi układów tlenkowych na fotokatalityczną eliminację lotnych związków organicznych – dr inż. U. Filek

·       2019/03/X/ST4/01639 [2019-2020] Wykorzystanie izotermicznej kalorymetrii miareczkowej (ITC) w charakteryzacji biochemicznej enzymów zależnych od ?-ketoglutaranu. Staż naukowy na McGill University - dr A. Miłaczewska

·         2019/03/X/ST5/01756 [2019-2020] 'Confinement effect' - 5-fluorouracyl w mezoporach - dr M. Gackowski

 

 

 

BEETHOVEN LIFE 1

(konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w naukach o życiu)

·          2018/31/F/NZ1/01856 [2019-2022] Struktura i funkcja enzymów glicynowo-rodnikowych katalizujących addycję do fumaranu: biochemia, modelowanie i zastosowanie - prof. M. Szaleniec

 

 

BEETHOVEN

(polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie)

·         2016/23/G/ST3/04196 [2018-2021] Dynamika ściany domenowej i właściwości magnetycznej tekstury w warstwach magnetycznych z oddziaływaniem typu Dzyaloshinskii-Moriya – dr P. Mazalski