financial management dissertation topics where can i buy geography essays sports bar and grill business plan how to write a custom car appraisal factoring trinomials homework help buy an essay now

PROJEKTY KRAJOWE

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

7148/IA/SP/2021 [2021] Zakup detektora EDS Oxford Instruments AZtec LIVE Lite do mikroskopu JSM 7500F firmy JEOL

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Program LIDER

(projekty dla młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym, służące stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym oraz mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowym

 

Program TechMatStrateg                                                                                                                                         

  • TECHMATSTRATEG2/407507/1/NCBR/2019 [2019-2021] Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych – dr M. Guzik

 

Projekty POWER (Wiedza, Edukacja, Rozwój)                                                                                                 

(projekty finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej)

  (KOORDYNACJA  - z IF PAN, IFJ PAN, WCh UJ, WL CM UJ)

 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

 Program HOMING 

  • [2017-2019] Rozwinięcie metodologii syntezy i stabilizacji nanocząstek metali w celu otrzymywania materiałów przewodzących – dr A. Pajor-Świerzy

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)

 Premia na Horyzoncie 2

  • 442186/PnH2/2019 [2019-2020] Energy-X: Transformacyjna chemia dla zrównoważonej energii przyszłości - dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN
  • 450657/PnH2/2019 [2019-2022] Innowacyjne i ekonomiczne usługi monitorowania indywidualnych obiektów dziedzictwa kultury dla potrzeb prewencji konserwatorskiej w trakcie ekspozycji, przechowywania, manipulowania i transportu - dr hab. Łukasz Bratasz, prof. IKiFP PAN

 

Iuventus Plus                                                                                                                                                                 

(projekty dla młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym)

  • IP2015055974  [2016-2019] Określenie wpływu właściwości powierzchniowych nanocząstek srebra na ich aktywność    cytotoksyczną wobec wybranych komórek ludzkiego układu immunologicznego oraz komórek tkanki łącznej właściwej – dr M. Oćwieja

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

SONATA BIS                               

(projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem)

 

SONATA

(projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora)

 

OPUS

  • 2014/15/B/NZ1/03331 [2015-2019] Oksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu katalizujące a typowe reakcje utleniania – badania nad strukturami oraz mechanizmami enzymatycznymi – dr hab. T. Borowski prof. IKiFP PAN

PRELUDIUM

(projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora)

MINIATURA

(konkurs na działanie naukowe)

 

BEETHOVEN LIFE 1

(konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w naukach o życiu)

 

BEETHOVEN

(polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie)