Projekty zakończone

ZAKOŃCZONE PROJEKTY KRAJOWE

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

 Projekty NCBiR

·          [2013-2016] Efektywność energetyczna instytucji muzealnych i bibliotecznych (MN) – prof. R. Kozłowski

 

Projekty LIDER (NCBiR)

·          [2012-2016] Regioselektywne utlenianie pochodnych cholesterolu za pomocą nowego enzymu milibdenowego - dehydrogenazy 25-OH cholesterolowej - prof. M. Szaleniec

  

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

 Program stypendialny START 2016

·          [2016-2017] dr E. Niedziałkowska

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Stypendia dla wyróżniających się młodych naukowców

·          [2016-2018] dr hab. W. Płaziński, prof. IKiFP PAN

 

 

Projekty IUVENTUS PLUS (MNiSW)

·           [2014-2016] Teoretyczny opis wpływu zmian ruchliwości powierzchni międzyfazowej ciecz/gaz i ciecz/ciało stałe na przebieg kolizji i kinetykę powstawania kontaktu trójafazowego – dr hab. J. Zawała, prof. IKiFP PAN

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

 SONATA BIS

·          ST4 [2013-2017] Wspomagane komputerowo projektowanie i przewidywanie właściwości nośników leków opartych na strukturze nanorurek węglowych - dr hab. T. Pańczyk prof. IKiFP PAN

 

SONATA

·          ST5 [2011-2016] Nowe katalizatory Pd-Pt/nanokompozyt hybrydowy do redukcji tlenu w polimerowym ogniwie paliwowym – dr M. Góral-Kurbiel

·          ST5 [2012-2017] Wcelowane dostarczanie leków - synteza i funkcjonalizacja nanonośników - dr K. Szczepanowicz

·          ST4 [2013-2017] Mechanizm regioselektywnego utleniania pochodnych cholesterolu przez nowy enzym molibdenowy, dehydrogenazę 25-OH sterolową ze Sterolibacterium denintrificans - dr hab. M. Szaleniec prof. IKiFP pan

·          ST4 [2013-2017] Mechanizm i kinetyka koalescencji pęcherzyków powietrza na spokojnych i zaburzanych z kontrolowaną częstotliwością powierzchniach ciecz/gaz – dr J. Zawała

 

OPUS

·         ST4 [2012-2016] Opis mechanizmu oddziaływań surfaktant-polielektrolit w procesie tworzenia nowej generacji nanonosników - prof. P. Warszyński

·         ST4 [2013-2016] Badania chemii powierzchni katalizatorów hybrydowych jako droga do wyjaśnienia ich właściwości katalitycznych w wysokociśnieniowej reakcji syntezy eteru dimetylowego z mieszaniny H2/CO2 - dr hab. R. Grabowski prof. IKiFP

·         ST5 [2013-2016] Nanoklastery zeolitów jako podstawa nowych warstwowych materiałów porowatych do procesów katalitycznych w fazie ciekłej - prof. M. Derewiński / prof. B. Sulikowski 

·         ST5 [2013-2016] Projektowanie, synteza i charakterystyka fizykochemiczna katalizatorów rutenowych oraz ich zastosowanie w reakcji uwodornienia prochiralnych ketonów - dr D. Duraczyńska 

·         ST4 [2013-2016] Dynamika oscylacji w układzie pallad/wodór - dr E. Lalik

·         ST4 [2013-2016] Określenie mechanizmów adsorpcji wybranych białek anizotropowych w kontrolowanych warunkach transportu - prof. Z. Adamczyk

·         ST5 [2013-2016] Struktura i właściwości warstw białkowych: od biomolekuły do funkcjonalnej warstwy ( badania eksperymentalne i symulacje) - dr hab. B. Jachimska

·         ST5 [2014-2016] Synteza kompozytów zawierających nanocząstki metali (Fe, Mn, Pd) i porowate, domieszkowane azotem materiały węglowe o różnej morfologii ziaren oraz charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych i elektrokatalitycznych w reakcji redukcji tlenu – dr A. Pacuła

·         ST5 [2014-2017] Innowacyjne katalizatory całkowitego utleniania na osnowie organosmektytów interkalowanych odwróconymi micelami zawierającymi nanostruktury typu wodorotlenków i hydrotalkitów – prof. E. Serwicka-Bahranowska

 

PRELUDIUM

·         ST4 [2014-2016] Sprzężenie elektronowe cząsteczki tlenku azotu (II) z centrami kobaltowymi w różnych otoczeniach koordynacyjnych: rola przepływu gęstości elektronowej w aktywacji liganda – mgr A. Stępniewski (promotor prof. E. Brocławik) 

·         ST4 [2014-2016] Mechanizmy nieodwracalnej adsorpcji nanoczastek na powierzchniach nośników koloidalnych – mgr M. Sadowska (promotor prof. Z. Adamczyk)

·         ST4 [2016-2017] Filmy polielektrolitowo-lipidowe z wbudowanymi hydrofobowymi nanocząstkami – mgr M. Włodek (promotor prof. P. Warszyński)

 

FUGA

·         2015/16/S/ST3/00450 [2015-2018] Wysokorozdzielcza analiza przestrzennych właściwości strukturyzowanych nanostruktur magnetycznych – dr P. Mazalski (dr hab. N. Spiridis, prof. IKiFP PAN)

·         2015/16/S/ST4/00465 [2015-2018] Wpływ promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni na odziaływania białek z powierzchniami stałymi – dr M. Kowacz (prof. P. Warszyński)

 

MINIATURA

·         ST4 [2017-2018] Rola wodorowych brązów molibdenowych i wolframowych w uwodornieniu biosurowca 5-(hydroksymetylo)furfuralu na katalizatorach Pd/MoO3i Pd/WO3 - dr Robert Kosydar

·         ST5 [2017-2018] Stabilizacja aktywności katalitycznej dehydrogenazy 1-(R)-fenyloetanolowej poprzez immobilizację na polilizynie

 

 

 

ZAKOŃCZONE PROJEKTY ZAGRANICZNE

 

Projekty COST

·          EC COST CM1101 [2012-2016] Colloidal Aspects of Nanoscience for Innovative Processes and Materials - prof. P. Warszyński KOORDYNACJA

·          EC COST CM1305 [2014-2018] ECOSTBio Explicit Control Over Spin-states in Technology and Biochemistry - prof. E. Brocławik

·          EC COST CM1203 [2012-2016] PoCheMoN Polyoxometalate Chemistry for Molecular Nanoscience - prof. B. Sulikowski

·          EC COST MP1106 [2012-2016] SGI Smart and Green Interfaces - from Single Bubbles and Drops to Industrial, Environmental and Biomedical Applications - prof. K. Małysa

 

Projekty NORWESKIE (Polsko Norweskiej Współpracy Badawczej)

·          [2013-2016] NanoNeucar Nanoprticulate Delivery Systems for Therapies against Neurodegenerative Diceases (core) - prof. P. Warszyński

·          [2014-2016] InlinePV In-line Procesing of n+/p and p/p+ Junction System for Cheap Photovoltaic Module Production (core) - prof. P. Warszyński

 

 

 

 Projekty badawcze finasowane z KNOW na okres 2012 -2017[doc]

 

 

Lista projektów krajowych zakończonych

1. Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym

2. Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do zastosowań w elektronice spinowej – SPINLAB, 

3. Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych – VOX, 

4. Funkcjonalne nano i mikrocząsteczki – synteza oraz zastosowania w innowacyjnych materiałach i technologiach -FUNANO

 

5. Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości, 

6. Krakow Interdisciplinary Ph.D. Project in Nanoscience and Advanced Nanostructures, 

7. Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - Projektowanie katalizatorów do rekombinacji wodoru i tlenu pod kątem kontroli ich aktywności jako czynnika o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa pracy rekombinatorów w instalacjach nuklearnych
Nazwa programu: PROJEKTY STRATEGICZNE NCBiR
Okres realizacji: 2012-2015

8. Sieć krajowa PV-Tech


9.Selective hydrogenolysis of glycerol to glycols via acetol on  heterogeneous metal/metal oxides-based catalysts

Nazwa programu: POMOST
Nazwa beneficjenta: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Kraków
Partner projektu: Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice
Kierownik projektu: dr inż. K. Samson
Wartość projektu:  430 500,00 PLN
Okres realizacji: 1.11.2011 – 31.10.2014
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki


10. Regioselektywne utlenianie pochodnych cholesterolu za pomocą nowego enzymu molibdenowego – dehydrogenazy 25-OH cholesterolowej

Nazwa programu: LIDER (NCBiR)

Nazwa beneficjenta: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN

Kierownik projektu: dr hab. M. Szaleniec

Partnerzy projektu: Instytut Fizjologii Roślin PAN

Okres realizacji: 10.2012-10.2015

11. Badania chemii powierzchni katalizatorów hybrydowych jako droga do wyjaśnienia ich właściwości katalitycznych w wysokociśnieniowej reakcji syntezy eteru dimetylowego z mieszaniny H2/CO2

Nazwa programu: Opus/NCN

Kierownik projektu: dr hab. Ryszard Grabowski
Wartość projektu:  403 730,00 PLN
Okres realizacji: 30.01.2013 – 29.01.2016

12. Wpływ gliceryny jako nietoksycznego i biodegradowalnego rozpuszczalnika na mechanizm utleniania fenolu - ST5 [2012-2015]

 

International projects list

1. Integrated Design of Catalytic Nanomaterials for a Sustainable Production – IDECAT, 

2. Multifunctional Particulate System for Nanomedicine – NANOMEDPART

3. Nanoscale Surface Treatments to Functionalise Polymer Particles for Electronic Application – PARFUN

4. Multifunctional Surface Coatings and Highly Scratch Resistant Plastic Parts - NANOREP II

5. Integrated Gas Powertrain – Low Emission, CO2 optimised and efficient CNG engines for passenger cars and light duty vehicles – INGAS,

 

6. Multi-level protection of materials for vehicles by "smart" nanocontainers – MUST, 

7. Innovative Catalytic Technologies & Materials for Next Gas to Liquid Processes – NEXT GTL, 

8. Smart Monitoring of Historic Structures – SMOOHS, 

9. F3 Factory Flexible, Fast and Future Factory – European Chemistry Consortium Begins the Journey into the Future of Production (IP) 

10. Roman Cements for Architectural Restoration to new high standards – ROCARE, 

11. Molecular Structure-Performanece Relationships at the Surface of Functional Material - EC COST D36, 

12. Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology - EC COST D43,

13. Wood Science for Conservation of Cultural Heritage - EC COST IE0601,

 

14. Physics of Droplets - EC COST P21, 

15. NOM Remove-Effective Photocatalytic-Membrane Methods of Removal of Organic Contaminants for Water Treatment

16. NanoEIS: Nanotechnology Education for Industry and Society

17. Nanoparticulate delivery systems for therapies against neurodegenerative diseases

18. Synthesis and functionality of innovative porous clay hybrid nanostructure