reflective essay about me as a writer online professional resume writing services washington dc thesis for the help sport management phd thesis computer security dissertation article writing service providers

Projekty zakończone

ZAKOŃCZONE PROJEKTY KRAJOWE

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

 Projekty NCBiR

·          [2013-2016] Efektywność energetyczna instytucji muzealnych i bibliotecznych (MN) – prof. R. Kozłowski

 

Projekty LIDER (NCBiR)

·          [2012-2016] Regioselektywne utlenianie pochodnych cholesterolu za pomocą nowego enzymu milibdenowego - dehydrogenazy 25-OH cholesterolowej - prof. M. Szaleniec

  

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

 Program stypendialny START 2016

·          [2016-2017] dr E. Niedziałkowska

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Stypendia dla wyróżniających się młodych naukowców

·          [2016-2018] dr hab. W. Płaziński, prof. IKiFP PAN

 

 

Projekty IUVENTUS PLUS (MNiSW)

·           [2014-2016] Teoretyczny opis wpływu zmian ruchliwości powierzchni międzyfazowej ciecz/gaz i ciecz/ciało stałe na przebieg kolizji i kinetykę powstawania kontaktu trójafazowego – dr hab. J. Zawała, prof. IKiFP PAN

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

 SONATA BIS

·          ST4 [2013-2017] Wspomagane komputerowo projektowanie i przewidywanie właściwości nośników leków opartych na strukturze nanorurek węglowych - dr hab. T. Pańczyk prof. IKiFP PAN

 

SONATA

·          ST5 [2011-2016] Nowe katalizatory Pd-Pt/nanokompozyt hybrydowy do redukcji tlenu w polimerowym ogniwie paliwowym – dr M. Góral-Kurbiel

·          ST5 [2012-2017] Wcelowane dostarczanie leków - synteza i funkcjonalizacja nanonośników - dr K. Szczepanowicz

·          ST4 [2013-2017] Mechanizm regioselektywnego utleniania pochodnych cholesterolu przez nowy enzym molibdenowy, dehydrogenazę 25-OH sterolową ze Sterolibacterium denintrificans - dr hab. M. Szaleniec prof. IKiFP pan

·          ST4 [2013-2017] Mechanizm i kinetyka koalescencji pęcherzyków powietrza na spokojnych i zaburzanych z kontrolowaną częstotliwością powierzchniach ciecz/gaz – dr J. Zawała

 

OPUS

·         ST4 [2012-2016] Opis mechanizmu oddziaływań surfaktant-polielektrolit w procesie tworzenia nowej generacji nanonosników - prof. P. Warszyński

·         ST4 [2013-2016] Badania chemii powierzchni katalizatorów hybrydowych jako droga do wyjaśnienia ich właściwości katalitycznych w wysokociśnieniowej reakcji syntezy eteru dimetylowego z mieszaniny H2/CO2 - dr hab. R. Grabowski prof. IKiFP

·         ST5 [2013-2016] Nanoklastery zeolitów jako podstawa nowych warstwowych materiałów porowatych do procesów katalitycznych w fazie ciekłej - prof. M. Derewiński / prof. B. Sulikowski 

·         ST5 [2013-2016] Projektowanie, synteza i charakterystyka fizykochemiczna katalizatorów rutenowych oraz ich zastosowanie w reakcji uwodornienia prochiralnych ketonów - dr D. Duraczyńska 

·         ST4 [2013-2016] Dynamika oscylacji w układzie pallad/wodór - dr E. Lalik

·         ST4 [2013-2016] Określenie mechanizmów adsorpcji wybranych białek anizotropowych w kontrolowanych warunkach transportu - prof. Z. Adamczyk

·         ST5 [2013-2016] Struktura i właściwości warstw białkowych: od biomolekuły do funkcjonalnej warstwy ( badania eksperymentalne i symulacje) - dr hab. B. Jachimska

·         ST5 [2014-2016] Synteza kompozytów zawierających nanocząstki metali (Fe, Mn, Pd) i porowate, domieszkowane azotem materiały węglowe o różnej morfologii ziaren oraz charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych i elektrokatalitycznych w reakcji redukcji tlenu – dr A. Pacuła

·         ST5 [2014-2017] Innowacyjne katalizatory całkowitego utleniania na osnowie organosmektytów interkalowanych odwróconymi micelami zawierającymi nanostruktury typu wodorotlenków i hydrotalkitów – prof. E. Serwicka-Bahranowska

 

PRELUDIUM

·         ST4 [2014-2016] Sprzężenie elektronowe cząsteczki tlenku azotu (II) z centrami kobaltowymi w różnych otoczeniach koordynacyjnych: rola przepływu gęstości elektronowej w aktywacji liganda – mgr A. Stępniewski (promotor prof. E. Brocławik) 

·         ST4 [2014-2016] Mechanizmy nieodwracalnej adsorpcji nanoczastek na powierzchniach nośników koloidalnych – mgr M. Sadowska (promotor prof. Z. Adamczyk)

·         ST4 [2016-2017] Filmy polielektrolitowo-lipidowe z wbudowanymi hydrofobowymi nanocząstkami – mgr M. Włodek (promotor prof. P. Warszyński)

 

FUGA

·         2015/16/S/ST3/00450 [2015-2018] Wysokorozdzielcza analiza przestrzennych właściwości strukturyzowanych nanostruktur magnetycznych – dr P. Mazalski (dr hab. N. Spiridis, prof. IKiFP PAN)

·         2015/16/S/ST4/00465 [2015-2018] Wpływ promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni na odziaływania białek z powierzchniami stałymi – dr M. Kowacz (prof. P. Warszyński)

 

MINIATURA

·         ST4 [2017-2018] Rola wodorowych brązów molibdenowych i wolframowych w uwodornieniu biosurowca 5-(hydroksymetylo)furfuralu na katalizatorach Pd/MoO3i Pd/WO3 - dr Robert Kosydar

·         ST5 [2017-2018] Stabilizacja aktywności katalitycznej dehydrogenazy 1-(R)-fenyloetanolowej poprzez immobilizację na polilizynie

 

 

 

ZAKOŃCZONE PROJEKTY ZAGRANICZNE

 

Projekty COST

·          EC COST CM1101 [2012-2016] Colloidal Aspects of Nanoscience for Innovative Processes and Materials - prof. P. Warszyński KOORDYNACJA

·          EC COST CM1305 [2014-2018] ECOSTBio Explicit Control Over Spin-states in Technology and Biochemistry - prof. E. Brocławik

·          EC COST CM1203 [2012-2016] PoCheMoN Polyoxometalate Chemistry for Molecular Nanoscience - prof. B. Sulikowski

·          EC COST MP1106 [2012-2016] SGI Smart and Green Interfaces - from Single Bubbles and Drops to Industrial, Environmental and Biomedical Applications - prof. K. Małysa

 

Projekty NORWESKIE (Polsko Norweskiej Współpracy Badawczej)

·          [2013-2016] NanoNeucar Nanoprticulate Delivery Systems for Therapies against Neurodegenerative Diceases (core) - prof. P. Warszyński

·          [2014-2016] InlinePV In-line Procesing of n+/p and p/p+ Junction System for Cheap Photovoltaic Module Production (core) - prof. P. Warszyński

 

 

 

 Projekty badawcze finasowane z KNOW na okres 2012 -2017[doc]

 

 

Lista projektów krajowych zakończonych

1. Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym

2. Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do zastosowań w elektronice spinowej – SPINLAB, 

3. Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych – VOX, 

4. Funkcjonalne nano i mikrocząsteczki – synteza oraz zastosowania w innowacyjnych materiałach i technologiach -FUNANO

 

5. Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości, 

6. Krakow Interdisciplinary Ph.D. Project in Nanoscience and Advanced Nanostructures, 

7. Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - Projektowanie katalizatorów do rekombinacji wodoru i tlenu pod kątem kontroli ich aktywności jako czynnika o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa pracy rekombinatorów w instalacjach nuklearnych
Nazwa programu: PROJEKTY STRATEGICZNE NCBiR
Okres realizacji: 2012-2015

8. Sieć krajowa PV-Tech


9.Selective hydrogenolysis of glycerol to glycols via acetol on  heterogeneous metal/metal oxides-based catalysts

Nazwa programu: POMOST
Nazwa beneficjenta: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Kraków
Partner projektu: Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice
Kierownik projektu: dr inż. K. Samson
Wartość projektu:  430 500,00 PLN
Okres realizacji: 1.11.2011 – 31.10.2014
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki


10. Regioselektywne utlenianie pochodnych cholesterolu za pomocą nowego enzymu molibdenowego – dehydrogenazy 25-OH cholesterolowej

Nazwa programu: LIDER (NCBiR)

Nazwa beneficjenta: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN

Kierownik projektu: dr hab. M. Szaleniec

Partnerzy projektu: Instytut Fizjologii Roślin PAN

Okres realizacji: 10.2012-10.2015

11. Badania chemii powierzchni katalizatorów hybrydowych jako droga do wyjaśnienia ich właściwości katalitycznych w wysokociśnieniowej reakcji syntezy eteru dimetylowego z mieszaniny H2/CO2

Nazwa programu: Opus/NCN

Kierownik projektu: dr hab. Ryszard Grabowski
Wartość projektu:  403 730,00 PLN
Okres realizacji: 30.01.2013 – 29.01.2016

12. Wpływ gliceryny jako nietoksycznego i biodegradowalnego rozpuszczalnika na mechanizm utleniania fenolu - ST5 [2012-2015]

 

International projects list

1. Integrated Design of Catalytic Nanomaterials for a Sustainable Production – IDECAT, 

2. Multifunctional Particulate System for Nanomedicine – NANOMEDPART

3. Nanoscale Surface Treatments to Functionalise Polymer Particles for Electronic Application – PARFUN

4. Multifunctional Surface Coatings and Highly Scratch Resistant Plastic Parts - NANOREP II

5. Integrated Gas Powertrain – Low Emission, CO2 optimised and efficient CNG engines for passenger cars and light duty vehicles – INGAS,

 

6. Multi-level protection of materials for vehicles by "smart" nanocontainers – MUST, 

7. Innovative Catalytic Technologies & Materials for Next Gas to Liquid Processes – NEXT GTL, 

8. Smart Monitoring of Historic Structures – SMOOHS, 

9. F3 Factory Flexible, Fast and Future Factory – European Chemistry Consortium Begins the Journey into the Future of Production (IP) 

10. Roman Cements for Architectural Restoration to new high standards – ROCARE, 

11. Molecular Structure-Performanece Relationships at the Surface of Functional Material - EC COST D36, 

12. Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology - EC COST D43,

13. Wood Science for Conservation of Cultural Heritage - EC COST IE0601,

 

14. Physics of Droplets - EC COST P21, 

15. NOM Remove-Effective Photocatalytic-Membrane Methods of Removal of Organic Contaminants for Water Treatment

16. NanoEIS: Nanotechnology Education for Industry and Society

17. Nanoparticulate delivery systems for therapies against neurodegenerative diseases

18. Synthesis and functionality of innovative porous clay hybrid nanostructure