Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

OBRONA  PRAC  DOKTORSKICH

 

W RECENZJI

Dorota Dronka-Góra
"Adsorpcja surfaktantów jonowych i polielektrolitów na granicy faz ciecz/ciecz"

promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński
recenzenci:
prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka (Katedra Technologii Tłuszczów, Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. Kazimierz Małysa (IKiFP PAN w Krakowie)