best resume writing service 2014 model research proposal personal statement for graduate school resume writing services jacksonville nc animal writing paper

RODO

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Chcemy, więc wyjaśnić co dla Ciebie oznacza to w praktyce. Ideą niniejszej informacji jest zaprezentowanie Tobie pełni praw jakie posiadasz w związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz obowiązków jakie musimy spełnić wobec Ciebie na gruncie m.in. art. 13 RODO (tzw. Obowiązek informacyjny).

 1. Na początku chcemy Ci wyjaśnić czym tak naprawdę jest RODO
  RODO, to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W każdym więc przypadku, kiedy będziemy posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”.

 2. Co kryje się pod pojęciem Administrator?
  Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest:

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera
  Polskiej Akademii Nauk

  ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

 3. Kim jest Inspektor ochrony danych (IOD)?
  Inspektor ochrony danych (IOD) to osoba, z którą możesz się skontaktować w razie pytań, wątpliwości, co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora.          
                 
  Funkcję tę sprawuje: Rafał Andrzejewski.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych umożliwiliśmy Ci na kilka sposobów:
  1) co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową, pod adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl.
  Forma ta umożliwi nam w sposób konkretny i przejrzysty odniesienie się do przesłanej przez Ciebie korespondencji.
  2) gdybyś jednak uznał (-a), że kontakt e-mail jest dla Ciebie kłopotliwy, możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych telefonicznie pod nr telefonu: 504 976 690.

  1. Przetwarzanie danych osobowych w odbywa się w następujących celach:
   a) prowadzenia prac badawczych w zakresie katalizy, fizykochemii granic międzyfazowych, chemii koloidów oraz dyscyplin pokrewnych;
   b) prowadzenia prac rozwojowych i wdrażanie wyników badań naukowych do gospodarki;
   c) wspierania osób rozpoczynających karierę naukową;
   d) prowadzenia studiów doktoranckich oraz kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie jak  prowadzenie praktyk studenckich, prac dyplomowych i staży naukowych,
   e) współpracy z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz budowy i użytkowania aparatury i infrastruktury naukowej;
   f) współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
   g) rozwijaniu międzynarodowej i krajowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi i krajowymi;
   h) upowszechnianiu wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
   i) wykonywaniu innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk
   j) prowadzeniu badań naukowych;
   k) publikowaniu wyników prac badawczych;
   l) nadawaniu stopni i tytułów naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
   m) prowadzeniu działalności z zakresu kształcenia studentów, doktorantów oraz innych specjalistów poprzez organizacje kursów, wykładów, seminariów, warsztatów i szkoleń;
   n) ochrony własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
   o) współpracy z Centrami Akademii oraz krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
   p) opracowywaniu ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej instytutu;
   r) organizowaniu zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, inne);
   s) współpracy z instytucjami upowszechniania wiedzy;
   t) organizacji obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej,
   u) drobnych sprawach życia codziennego;
   w) rekrutacji i zatrudnieniu.

 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  1) art. 9 ust. 2 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
  2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. j RODO w zw. z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619.
  3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 7.ust. 1 i 3 RODO, a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j RODO – np. w celach archiwalnych;
  4) Ewentualnie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w zakresie danych osobowych dotyczących zawieranych umów.

 5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
  Twoje dane będziemy mogli udostępnić również podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO. W szczególności może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych), organizacyjnych (firmy zajmujące się obsługą przewozu towarów i osób, usługami wsparcia logistycznego, firmie ochroniarskiej). Jeśli będziesz chciał uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. zakresów świadczenia usług przez podmioty przetwarzające dane, zawsze możesz skontaktować się w tym celu z Inspektorem ochrony danych bądź pracownikiem Administratora.

 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 7. Okres retencji, czyli jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
  Będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż to konieczne.
  1) W zakresie danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody -  art. 9 ust. 2 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do chwili jej odwołania;
  2) W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. j RODO - przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  3) Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Twoje dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, realizacja projektu naukowego), Twoje dane będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi/przez okres niezbędny z uwagi na ochronę przez roszczeniami;
  4) Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

 8. Informujemy, iż masz:
  1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania co do nich informacji oraz otrzymania ich kopii;
  2) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3) prawo do usunięcia danych - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6) prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
  8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

  W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: iod.r.andrzejewski(at)szkoleniaprawnicze.com.pl

  Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli upewnić się, że jesteś osobą, za którą się podajesz,  czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

 9. Informujemy, iż:
  1) W zakresie danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale często konieczne np. do wzięcia udziału w badaniu, projekcie naukowym;
  2) W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.

 10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.