OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

ART. 24.1 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ( DZ. U. z 2016 r., poz .922 z późn zm.)

Administrator danych: Polski Klub Katalizy

Adres siedziby: ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu popierania rozwoju nauki o katalizie i jej praktycznych zastosowaniach przemysłowych, w tym:
  • organizacji konferencji naukowych;
  • organizacji wykładów/odczytów z zakresu nauk o katalizie;
  • działań na rzecz współpracy nauki i przemysłu;
  • propagowania nauki o katalizie i dziedzinach pokrewnych wśród studentów fakultetów chemicznych;
  • udziału w pracach i przedsięwzięciach podejmowanych przez instytucje i towarzystwa, zmierzające do rozwoju nauki o katalizie i dyscyplin pokrewnych;
  • organizacji konkursów z zakresu katalizy oraz ustanowienia i przyznawania nagród, wyróżnień i dotacji;
  • opracowywania opinii i stanowisk w sprawach rozwoju nauki o katalizie i rozwoju przemysłu z nią związanego - dla władz państwowych, naukowych i organizacji społecznych - z własnej inicjatywy lub na ich zlecenie;
  i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów przetwarzających na podstawie umów powierzenia.

 2.  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • Statut Polskiego Klubu Katalizy

 3. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, w celu zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikające z przepisów prawa (przynależności do Polskiego Klubu Katalizy) lub wycofania zgody.