custom resume writing york english essays for college students argumentative writing doctoral thesis online ghostwriter mtv help with writing homework masters thesis scholarships psychology cuban culture online essays resume writing services worth the money ray bradbuy the martian chronicles research papers

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

ART. 24.1 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ( DZ. U. z 2016 r., poz .922 z późn zm.)

Administrator danych: Polski Klub Katalizy

Adres siedziby: ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu popierania rozwoju nauki o katalizie i jej praktycznych zastosowaniach przemysłowych, w tym:
  • organizacji konferencji naukowych;
  • organizacji wykładów/odczytów z zakresu nauk o katalizie;
  • działań na rzecz współpracy nauki i przemysłu;
  • propagowania nauki o katalizie i dziedzinach pokrewnych wśród studentów fakultetów chemicznych;
  • udziału w pracach i przedsięwzięciach podejmowanych przez instytucje i towarzystwa, zmierzające do rozwoju nauki o katalizie i dyscyplin pokrewnych;
  • organizacji konkursów z zakresu katalizy oraz ustanowienia i przyznawania nagród, wyróżnień i dotacji;
  • opracowywania opinii i stanowisk w sprawach rozwoju nauki o katalizie i rozwoju przemysłu z nią związanego - dla władz państwowych, naukowych i organizacji społecznych - z własnej inicjatywy lub na ich zlecenie;
  i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów przetwarzających na podstawie umów powierzenia.

 2.  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • Statut Polskiego Klubu Katalizy

 3. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, w celu zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikające z przepisów prawa (przynależności do Polskiego Klubu Katalizy) lub wycofania zgody.