Rada Naukowa

Prezydium

prof. dr hab. Maria Nowakowska - przewodnicząca Rady Naukowej

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Robert Nowakowski - zastępca

Instytut Chemii Fizycznej PAN

prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński - zastepca

IKiFP PAN

dr hab. Nika Spiridis, prof. IKiFP PAN - sekretarz

IKiFP PAN

prof. dr hab. Małgorzata Witko - dyrektor IKiFP PAN

IKiFP PAN

dr hab. Tomasz Borowski, prof. IKiFP PAN - z-ca dyrektora ds. naukowych

IKiFP PAN

 

Członkowie PAN i osoby wybrane do Rady Naukowej

prof. dr hab. Janusz Igras

Dyrektor Naukowy Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy

prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN

prof. dr hab. Bogumił Jeziorski

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Zbigniew Karpiński

Zakład Katalizy na Metalach, Instytut Chemii Fizycznej, PAN

prof.dr hab. Andrzej Kotarba

Wydział Chemii , Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Henryk Kozłowski

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Paweł Kulesza

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Jerzy Lis

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

dr hab. Piotr Michorczyk. prof. PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska

prof. dr hab. Maria Nowakowska - przewodnicząca Rady Naukowej

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Robert Nowakowski - zastępca

Instytut Chemii Fizycznej PAN

prof. dr hab. Stanisław Słomkowski

CBMiM PAN, Łódź

mgr inż. Witold Szczypiński

Dyrektor Generalny Grupy AZOTY, Tarnów

prof. dr hab. Jacek Waluk

Instytut Chemii Fizycznej PAN

 

Przedstawiciele Konsorcjum Akademii „Interdyscyplinarne Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

prof. dr hab. Marek Jeżabek

Instytut Fizyki Jądrowej, PAN

prof.dr hab. Władysław Lasoń

Instytut Farmakologii, PAN

 

Pracownicy samodzielni oraz przedstawiciele adiunktów i asystentów Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN wybrani do Rady Naukowej

 

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej

   mgr inż.  Dawid Lupa

 

KOMISJE STAŁE RADY NAUKOWEJ IKiFP PAN

 

Komisja ds. oceny i spraw osobowych

prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński - przewodniczący

dr hab. Tomasz Borowski, prof. IKiFP

prof. dr hab. Andrzej Jarzębski

prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz

dr hab. Tomasz Pańczyk, prof. IKiFP

dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik

 

Komisja Rady Naukowej ds. stypendiów, nagród, wyróżnień, postępowania habilitacyjnego i postępowania o tytuł naukowy

prof. dr hab. Roman Kozłowski - przewodniczący

prof. dr hab. Bogumił Jeziorski

prof. dr hab. Józef Korecki

prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk

prof. dr hab. Maria Nowakowska

prof. dr hab. Ewa Serwicka-Bahranowska

prof. dr hab. Małgorzata Witko 

 

Komisja ds. studiów doktoranckich

dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKi FP - przewodnicząca

dr hab. inż. Jakub Barbasz

prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz

prof. dr hab. Andrzej Kotarba

prof. dr hab. Roman Kozłowski

prof. dr hab. Bogdan Sulikowski

dr hab. Tomasz Pańczyk, prof. IKiFP PAN

dr hab. Maciej Szaleniec, prof. IKiFP PAN

dr hab. inż. Anna Micek-Ilnicka

mgr Joanna Piotrowska

 

Regulamin Rady Naukowej

RN_IKiFP_regulamin [doc]