InterDokMed - TEMATY PRAC DOKTORSKICH

 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 1. Modelowanie mechanizmu reakcji bakteryjnych dehydrogenaz ketosteroidowych – katalizatorów do modyfikacji leków steroidowych.
  M. Glanowski (M. Szaleniec-IKiFP PAN/A. Bojarski-IF PAN)
 2. Nowe sfunkcjonalizowane biopolimery do zastosowań w medycynie.
  K. Haraźna (M. Witko-IKiFP PAN/A. Bojarski-IF PAN)
 3. Funkcjonalne hybrydowe nośniki oparte na układach białkowych.
  P. Komorek (B. Jachimska-IKiFP PAN/M. Lekka-IFJ PAN)
 4. Właściwości fizykochemiczne komórek endometrium jako funkcje receptywności u kobiet ze zdiagnozowaną niepłodnością, nawracającymi utratami ciąż oraz z łagodnymi zmianami patologicznymi w obrębie jamy macicy (polipy, mięśniaki, zrosty, przegrody, blizna po cięciu cesarskim).
  A. Kurek (J. Barbasz-IKiFP PAN/R. Jach-WL UJ CM)
 5. Modyfikacja antybiotyków pochodnymi bakteryjnych bioplastików.
  J. Prajsnar (M. Witko-IKiFP PAN/A. Bojarski-IFJ PAN)
 6. Polioksometalany i peroksometalany jako nowe materiały farmakologiczne.
  A. Sławińska (W. Łasocha-IKiFP PAN/M. Kajta-IFJ PAN)
 7. Nowe estry laktozy na bazie monomerów bioplastików.
  W. Snoch (M.Szaleniec-IKiFP PAN/A. Bojarski-IFJ PAN)
 8. Biokatalityczne odwodornienie steroidów przez 1D-dehydrogenazę cholest-4-en-3-onu ze Sterolibacterium denitrificans – zastosowanie enzymu w syntezie organicznej leków steroidowych.
  P. Wójcik (M. Szaleniec-IKiFP PAN/A. Nikiforuk-IFJ PAN)


Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 1. Rola stresu oksydacyjnego oraz ceramidu w patogenezie depresji i w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych.
  J. Brodowicz (M. Filip-IF PAN/M. Sanak-WL UJ CM)
 2. Ocena roli wybranych chemokin w niedokrwieniu mózgu.
  N. Bryniarska (A. Basta-Kaim-IF PAN/J. Pera-WL UJ CM)
 3. Badania funkcjonalnego zróżnicowania podtypów receptorów alfa(1)-adrenergicznych w modelu myszy knock-out.
  K. Chorązka (I. Nalepa-IF PAN/W. Piekoszewski-WCh UJ)
 4. Interakcje nowych atypowych neuroleptyków z cytochromem P450.
  P. Danek (IF PAN/W. Piekoszewski-WCh UJ)
 5. Własności neurochemiczne i metabolizm pochodnych NBOMe w mózgu szczura.
  M. Herian (K. Gołembiowska-IF PAN/K. Madej-WCh UJ)
 6. Analiza modeli uczenia się ze wzmocnieniem związanym z działaniem nagród naturalnych i substancji uzależniających.
  J. Jabłońska (J.R. Parkitna-IF PAN/P. Zieliński-IFJ PAN)
 7. Farmakologiczna modulacja bólu neuropatycznego.
  J. Kujacz (J. Mika-IF PAN/J. Dobrogowski-WL UJ CM)
 8. Rola i znacznie fluoru w racjonalnym projektowaniu leków na przykładzie wybranych receptorów klasy A GPCR.
  W. Pietruś (A. Bojarski-IF PAN/K. Lewiński-WCh UJ)
 9. Molekularne mechanizmy związane z występowaniem pozaruchowych objawów choroby Parkinsona.
  A. Radlicka (J.R. Parkitna-IF PAN/J. Pera-WL UJ CM)


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 1. Opracowanie innowacyjnej pozytronowej tomografii emisyjnej w celu monitorowania zasięgu wiązki w radioterapii protonowej.
  J. Baran (P. Olko-IFJ PAN/A. Urbaniak-WL UJ CM)
 2. Rozwój metod planowania leczenia w radioterapii protonowej z wykorzystaniem ultra szybkiego kodu Monte Carlo.
  M. Garbacz (P. Olko-IFJ PAN/A. Urbaniak-WL UJ CM)
 3. Wspomaganie decyzji w spersonalizowanej radioterapii protonowej w oparciu o modelowanie radiobiologiczne.
  K. Jeleń (P. Olko-IFJ PAN/I. Roterman-Konieczna-WL UJ CM)
 4. Wykazanie, czy terapia protonowa komórek nowotworowych wspomagana nanocząstkami platyny (Pt NPs) jest bardziej skuteczna niz standardowa terapia protonowa, w ktorej nie są wykorzystywane Pt NPs.
  J. Klębowski (M. Parlińska-Wojtan-IFJ PAN/J. Baran-WL UJ CM)
 5. Zmiana własności biomechanicznych pojedynczych komórek indukowanych lekami antynowotworowymi.
  A. Kubiak (M. Lekka-IFJ PAN/P. Laidler-WL UJ CM)
 6. Rozwój i zastosowanie obrazowania magnetyczno-rezonansowego 19F do detekcji teranostycznych nośników leków.
  N. Łopuszyńska (W. Węglarz-IFJ PAN/P. Warszyński-IKiFP PAN)
 7. Badania właściwości warstwy nanokrystalicznej uzyskanej metodami silnego odkształcenia plastycznego w metalach i stopach do zastosowań biomedycznych.
  K. Skowron (E. Dryzek-IFJ PAN/M. Mosiałek-IKiFP PAN)
 8. Analiza własności biomechanicznych neuronów w modelu OGD.
  T. Zieliński (M. Lekka-IFJ PAN/J. Pera-WL UJ CM)


Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 1. Charakterystyka spektroskopowa komórek śródbłonka w warunkach stresu i pod wpływem działania wybranych leków.
  E. Bik (M. Barańska-WCh UJ/S. Chłopicki-WL UJ CM)
 2. W kierunku diagnostyki procesów zakrzepowych opartej o aptasensory.
  K. Derszniak (M. Nowakowska-WCh UJ/S. Chłopicki-WL UJ CM)
 3. Badania właściwości pro-angiogenetycznych polipridylowych kompleksów rutenu pod kątem ich wykorzystania w terapiach przeciwprzerzutowych.
  I. Gurgul (M. Brindell-WCh UJ/R. Olszanecki-WL UJ CM)
 4. Opracowanie cząstek magnetycznych modyfikowanych przeciwciałami monoklonalnymi do zastosowania w selektywnym wychwycie komórek nowotworowych.
  K. Karnas (A. Karewicz-WCh UJ/P. Laidler-WL UJ CM)
 5. Optymalizacja i testowanie inhibitorów oddziaływania PD-1/PD-L1 oraz poszukiwanie korzystnych interakcji dla skuteczniejszej immunoterapii.
  J. Kocik (T. Holak-WCh UJ/M. Siedlar-WL UJ CM)
 6. Projektowanie i synteza nowych syntonów anion-? istotnych z punktu widzenia układów i procesów biologicznych.
  E. Kuźniak (R. Podgajny-WCh UJ/A. Bojarski-IF PAN)
 7. Nanoukłady nośnikowe dla leków: badanie struktury elektronowej czerwieni Kongo i jej pochodnych oraz analiza ich oddziaływania z donorami elektronowymi pochodzenia grafenowego.
  K. Kwiecińska (J. Korchowiec-WCh UJ/I. Roterman-Konieczna-WL UJ CM)
 8. Oddziaływanie nanocząstek tlenków metali przejściowych z mikroorganizmami w kierunku projektowania materiałów antybakteryjnych.
  W. Pajerski (A. Kotarba-WCh UJ/M. Brzychczy-Włoch-WL UJ CM)
 9. Analiza spektroskopowa struktury molekularnej wybranych komórek  krwi organizmu żywego obserwowana w infekcji wirusem Epsteina-Barr (EBV).
  M. Pietruszewska (A. Wiesełucha-Birczyńska-WCh UJ/G. Biesiada-WL UJ CM)
 10. Mechanizmy przeciwdepresyjnego działania halucynogenów- interakcje z innymi układami neurotransmisyjnymi.
  A. Rusek (W. Piekoszewski-WCh UJ/B. Szewczyk-IF PAN)
 11. Ocena poziomów leków psychotropowych i wybranych markerów w grupie pacjentów z chorobą dwubiegunową, depresją i depresją lekooporną. Badania kliniczne.
  M. Świądro (P. Kościelniak-WCh UJ/D. Dudek-WL UJ CM)
 12. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na S-nitrozylację biocząsteczek w kontekście wybranych patologii układu krwionośnego.
  A. Wądołek  (G. Stochel-WCh UJ/E. Konduracka-WL UJ CM)


Wydział Lekarski  Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

 1. Zmiany leukocytów i erytrocytów w obrazie spektroskopii Ramanowskiej  w toku zarażenia zarodźcem malarii.
  M. Birczyńska (J. Czepiel WL UJ CM/M. Łabanowska WCh UJ)
 2. Innowacyjne metody zwalczania biofilmu tworzonego przez patogeny powodujące zakażenia zatok przynosowych.
  A. Gibała (T. Gosiewski-WL UJ CM/
  M. Szaleniec-IKiFP PAN)
 3. Znaczenie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w nieswoistych zapaleniach jelit i zespole jelita nadwrażliwego.  Badania kliniczne i eksperymentalne.
  A. Kaczmarczyk (M. Zwolińska-Wcisło-WL UJ CM/P. Kościelniak-WCh UJ)
 4. W kierunku celowanej farmakoterapii dysfunkcji śródbłonka z wykorzystaniem nanokapsuł pokrytych glikozoaminoglikanami.
  A. Kierońska (S. Chłopicki-WL UJ CM/Sz. Zapotoczny-WCh UJ)
 5. Spektrodiagnostyka inwazyjnego i nieinwazyjnego raka pęcherza moczowego na podstawie analizy wycinków histologicznych i oceny składu osadu moczowego.
  M. Kujdowicz (K. Okoń-WL UJ CM/K. Małek-WCh UJ)
 6. Wpływ podawania rywaroksabanu na rozwój i przebieg eksperymentalnego ostrego zapalenia trzustki.
  M. Maraj (P. Ceranowicz-WL UJ CM/W. Macyk-WCh UJ)
 7. Zmiany epigenetyczne wysokoonkogennych HPV, a integracja wirusowego DNA w procesie nowotworzenia szyjki macicy.
  K. Sitarz (S. Szostek-WL UJ CM/A. Kaczor-WCh UJ)
 8. Analiza roli transporterów VGLUT w niedokrwieniu mózgu.
  B. Strach (J. Pera-WL UJ CM/B. Budziszewska-IF PAN)
 9. Leczniczy wpływ obestatyny w gojeniu doświadczalnych uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej.
  A. Stempniewicz (P. Ceranowicz-WL UJ CM/W. Macyk-WCh UJ)
 10. Funkcjonalizacja powierzchni polimerowych biomateriałów do dedykowanych zastosowań implantacyjnych.
  Ł. Ścibik (M. Brzychczy-Włoch-WL UJ CM/A. Kotarba-WCh UJ)