Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska - Rekrutacja 2019/2020 -zakończona

Zbiorcze ogłoszenie o rekrutacji do KISD na rok akademicki 2019/2020 dostępne jest na stronie KISD.

Szczegóły dotyczące rekrutacji do IKIFP PAN:

Limit przyjęć: 5 osób.

Tematy badawcze do realizacji w IKiFP PAN w roku akademickim 2019/2020 wraz z osobami mającymi prawo wyrażania zgody na podjęcie funkcji promotora w określonych tematach badawczych:

 1. Mechanizmy reakcji i racjonalna inżynieria enzymów – badania metodami obliczeniowymi. [pdf]
  prof. dr hab. T. Borowski
 2. Proces powstawania spękań w warstwach malarskich. [pdf]
  dr hab. Łukasz Bratasz, prof. IKiFP PAN
 3. Analiza oddziaływania białek z wybranymi ligandami z zastosowaniem nowoczesnych metod eksperymentalnych oraz teoretycznych (MD). [pdf]
  dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN
 4. Projektowanie inteligentnych nanostruktur na bazie polielektrolitów oraz białek. [pdf]
  dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN
 5. Synteza katalizatorów do elektrochemicznej reakcji redukcji tlenu i charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych oraz elektrokatalitycznych. [pdf]
  dr hab. inż. Aleksandra Pacuła
 6. Epitaksjalne magnetyczne układy warstwowe do zastosowań w spintronice. [pdf]
  dr hab. Nika Spiridis, prof. IKiFP PAN
 7. Biotechnologiczna produkcja polihydroksyalkanianów z odnawialnych źródeł węgla. [pdf]
  prof. dr hab. Maciej Szaleniec
 8. Modelowanie teoretyczne ścieżek reakcji enzymów katalizujących addycję fumaranu oraz ich pochodnych mutantów.[pdf]
  prof. dr hab. Maciej Szaleniec
 9. Opracowanie biotechnologicznego system całokomórkowego dla enzymów katalizujących addycję fumaranu. [pdf]
  prof. dr hab. Maciej Szaleniec
 10. Obliczenia kwantowo-chemiczne mechanizmów reakcji z udziałem heteropolizwiązków. [pdf]
  dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN
 11. Wieloskalowa analiza szorstkości powierzchni w układach modelowych. [pdf]
  dr hab. Paweł Weroński, prof. IKiFP PAN
 12. Jakościowy i ilościowy opis stabilności filmów pianowych w warunkach dynamicznych.
  dr hab. Jan Zawała, prof. IKiFP PAN.[pdf]
 13. Opracowanie funkcjonalnych materiałów kompozytowych do pokrywania powierzchni styków elektroenergetycznych, celem polepszenia własności mechanicznych oraz wydłużenia czasu ich eksploatacji. [pdf]
  dr hab. Krzysztof Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN

Skład Komisji rekrutacyjnej w IKiFP PAN na rok akademicki 2019/2020.

 • prof. Tomasz Borowski
 • dr hab. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN
 • dr hab. Nika Spiridis, prof. IKiFP PAN
 • prof. dr hab. Maciej Szaleniec
 • dr hab. Renata Tokarz- Sobieraj, prof. IKiFP PAN
 • dr hab. Paweł Weroński, prof. IKiFP PAN

Terminy:

 • Składanie dokumentów:
  od 22 lipca do 12 września 2019 do godz 14.00
 • Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym:
  do 16 września 2019 r. do godz. 16.00
 • Ogłoszenie szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego w IKiFP PAN:
  17 września 2019 r.
 • Egzamin kierunkowy w IKiFP PAN :
  18-19 września 2019 r.
 • Publikacja list rankingowych:
  do 25.09.2019 r.
 • Publikacja listy doktorantów:
  do 26.09.2019 r.
 • Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:
  do 1.10.2019 r.

Wymagane dokumenty:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
 • Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpłynięcia dokumentów do siedziby IFJ PAN, a nie datę ich nadania.

Harmonogram egzaminu:[pdf]

Lista rankingowa kandydatów do KISD w IKIFP PAN na rok akademicki 2019/2020:[pdf]
Lista rankingowa kandydatów do KISD w IKIFP PAN na rok akademicki 2019/2020 dla rekrutacji w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”:[pdf]