Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska - Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej rozpoczęła się 22 lipca br. Ogłoszenie i szczegółowe informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie KISD oraz stronach Jednostek prowadzących wspólnie Szkołę.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji  do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej [pdf].

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w IKiFP PAN mogą ubiegać się absolwenci wyższych studiów szczebla magisterskiego w zakresie chemii, fizyki lub nauk pokrewnych, którzy uzyskali pisemną zgodę jednego z samodzielnych pracowników naukowych na podjęcie się funkcji promotora w określonym temacie badawczym.

Rekrutacja do KISD przeprowadzona będzie w każdej z jednostek przez komisje rekrutacyjne tych Jednostek.

Kandydaci rekrutowani będą do określonych tematów badawczych w drodze otwartego konkursu w ramach limitów miejsc określonych przez Jednostki wspólnie prowadzące Szkołę Doktorską.

W danej Jednostce kandydat może aplikować do jednego tematu badawczego.

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej polega na przyznaniu Kandydatowi punktów w ramach poszczególnych kryteriów, następnie zsumowaniu ich i umieszczeniu Kandydata na odpowiednim miejscu listy rankingowej.

W ramach poszczególnych kryteriów Kandydat może uzyskać:

a. 0-40 punktów za średnią ocen ze studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
b. 0-50 punktów za egzamin kierunkowy,
c. 0-10 punktów za dorobek naukowy i osiągnięcia.

Szczegółowe zasady przyznawania punktów w ramach poszczególnych kryteriów kwalifikacyjnych określa załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne oraz uzyskali w kryteriach  "a" i "c" co najmniej 15 punktów dopuszczeni zostaną do egzaminu kierunkowego.

Ustny egzamin kierunkowy z Kandydatami aplikującymi do  tematów badawczych proponowanych do realizacji w IKiFP PAN przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna IKiFP PAN  w siedzibie IKiFP PAN w dniach 18-19 września 2019 roku.

Egzamin kierunkowy będzie obejmował zagadnienia chemii fizycznej. Rekomendowany podręcznik to Peter Atkins, de Paula Julio, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN (Szczegółowy spis zagadnień).

Kandydaci będą również poproszeni o przedstawienie swojej pracy magisterskiej lub ostatnio realizowanego projektu, w którym brali/biorą udział.