does money buy happiness synthesis essay custom blog page thesis dissertation droit civil plan thesis statement persuasive essay how to write argumentative essays writing your dissertation college essays on depression doctoral thesis and book of john columbian exchange essay thesis custom background not working

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska - Rekrutacja

Ogłoszenia i szczegółowe informacje o rekrutacji do KISD umieszczane są na stronie KISD oraz stronach Jednostek prowadzących wspólnie Szkołę.

Rekrutacja jest przeprowadzana zgodnie z Regulaminem rekrutacji  do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej [pdf].

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w IKiFP PAN mogą ubiegać się absolwenci wyższych studiów szczebla magisterskiego w zakresie chemii, fizyki lub nauk pokrewnych, którzy uzyskali pisemną zgodę jednego z  pracowników  na podjęcie się funkcji promotora w określonym temacie badawczym.

Rekrutacja do KISD przeprowadzona będzie w każdej z jednostek przez komisje rekrutacyjne tych Jednostek.

Kandydaci rekrutowani będą do określonych tematów badawczych w drodze otwartego konkursu w ramach limitów miejsc określonych przez Jednostki wspólnie prowadzące Szkołę Doktorską.

W danej Jednostce kandydat może aplikować do jednego tematu badawczego.

Temat badawczy do realizacji w danej jednostce zgłasza pracownik jednostki, który będzie pełnił funkcję promotora w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej w zgłoszonym temacie.

Temat badawczy w IKiFP PAN zgłasza się na odpowiednim formularzu ([ doc ], [ pdf ]) do zastępcy Dyrektora KISD w IKiFP PAN ( dr hab. Nika Spiridis, prof IKiFP PAN, e-mail: ncspirid(at)cyf-kr.edu.pl)

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej polega na przyznaniu Kandydatowi punktów w ramach poszczególnych kryteriów, następnie zsumowaniu ich i umieszczeniu Kandydata na odpowiednim miejscu listy rankingowej.

W ramach poszczególnych kryteriów Kandydat może uzyskać:

a. 0-40 punktów za średnią ocen ze studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
b. 0-50 punktów za egzamin kierunkowy,
c. 0-10 punktów za dorobek naukowy i osiągnięcia.

Szczegółowe zasady przyznawania punktów w ramach poszczególnych kryteriów kwalifikacyjnych określa załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne oraz uzyskali w kryteriach  "a" i "c" co najmniej 15 punktów dopuszczeni zostaną do egzaminu kierunkowego.

Ustny egzamin kierunkowy z Kandydatami aplikującymi do  tematów badawczych proponowanych do realizacji w IKiFP PAN przeprowadzany jest przez Komisję Rekrutacyjną IKiFP PAN  w siedzibie IKiFP PAN w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o rozpoczęciu rekrutacji.

Egzamin kierunkowy będzie obejmował zagadnienia chemii fizycznej. Rekomendowany podręcznik to Peter Atkins, de Paula Julio, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN -(Zakres egzaminu - [pdf]).

Kandydaci będą również poproszeni o przedstawienie swojej pracy magisterskiej lub ostatnio realizowanego projektu, w którym brali/biorą udział.