Stypendia doktoranckie

 Osoby przyjęte na studia doktoranckie mogą starać się:

- o stypendium doktoranckie; 

termin składania wniosków na rok akademicki 2016/2017 upływa dnia 15 października 2016 r.

wysokość stypendium doktoranckiego reguluje zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 16 września 2016 r. [wersja PDF]


- specjalne stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów;

termin składania wniosków na rok akademicki 2016/2017 upływa dnia 15 października 2016 r.
 

- stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (socjalne, socjalne powiększone z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania, dla najlepszych doktorantów, zapomogę); 

- termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2016/2017 upływa dnia 15 października 2016 r.

- wnioski o stypendium socjalne, zapomogi, dla niepełnosprawnych - bez ograniczeń terminowych, w razie wystąpienia okoliczności

 

- stypendium Prezesa PAN

-Zawiadomienie Dyrektora IKiFP PAN z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie terminu składania kandydatur o przyznanie stypendium  Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 [plik PDF]

- Decyzja Nr 12/2016 w sprawie przyznania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich [plik PDF]