Statut Polskiego Klubu Katalizy

I. Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Polski Klub Katalizy" ("Polish Catalysis Club") dalej zwane "Klubem".
 2. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Zarządu Klubu jest stołeczno-królewskie miasto Kraków.
 4. Klub stanowi sekcję polską Europejskiej Federacji Towarzystw Katalizy (European Federation of Catalysis Societies). Klub może być członkiem innych krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
 5. Klub jest afiliowany przy Polskim Towarzystwie Chemicznym oraz współpracuje z Polską Akademią Nauk i Polską Akademią Umiejętności w zakresie działalności merytorycznej.
 6. Władze Klubu używają stosownych pieczęci i druków firmowych. Klub może posiadać odznaki organizacyjne.
 7. Klub opiera swoją działalność na społecznej aktywności ogółu członków.

II. Cele i środki działania

 1. Celem Klubu jest popieranie rozwoju nauki o katalizie i jej praktycznych zastosowań przemysłowych.
 2. Do osiągnięcia celów wskazanych w p. II.1. Klub:
  2.1.    organizuje wspólnie z instytucjami naukowymi coroczne Ogólnopolskie Kollokwia Katalityczne,
  2.2.   organizuje publiczne odczyty i wykłady z zakresu nauk o katalizie,
  2.3.    wydaje biuletyn informacyjny o rozwoju nauki i imprezach naukowych z zakresu dyscyplin chemicznych związanych z katalizą w wymiarze krajowym i europejskim,
  2.4.    działa na rzecz współpracy nauki i przemysłu w zakresie katalizy,
  2.5.    propaguje naukę o katalizie i dziedzinach pokrewnych wśród studentów fakultetów chemicznych,
  2.6.    bierze udział w pracach i przedsięwzięciach podejmowanych przez instytucje i towarzystwa, tak krajowe jak i zagraniczne, zmierzające do rozwoju nauki o katalizie i dyscyplin pokrewnych,
  2.7.    ustanawia i przyznaje nagrody i wyróżnienia oraz organizuje konkursy z zakresu katalizy i jej zastosowań, także dla środowiska studenckiego, oraz udziela dotacji,
  2.8.    udziela informacji i opracowuje opinie i stanowiska w sprawach rozwoju nauki o katalizie i rozwoju przemysłu z nią związanego – dla władz państwowych, naukowych i organizacji społecznych – z własnej inicjatywy lub na ich zlecenia.

III. Członkowie Klubu

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:
  1.1.    rzeczywistych,
  1.2.    wspierających,
  1.3.    honorowych.
 2. Członkostwo rzeczywiste.
  2.1.    Członkiem rzeczywistym Klubu może zostać obywatel polski, którego wykształcenie, zainteresowanie lub działalność zawodowa związane są z nauką o katalizie, dyscyplinami pokrewnymi lub zastosowaniami przemysłowymi katalizy, i którzy solidaryzując się z celami Klubu zostanie przyjęty przez Zarząd klubu.
  2.2.    Członkowie rzeczywiści Klubu mają prawo:
  2.2.1.    biernego i czynnego wyboru do władz Klubu,
  2.2.2.    branie czynnego udziału w posiedzeniach naukowych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Klub,
  2.2.3.    otrzymywania informacji, biuletynów i innych materiałów wydawanych i rozpowszechnianych przez Klub,
  2.2.4.    noszenia odznaki Klubu.
  2.3.    Członkowie rzeczywiści Klubu mają obowiązek:
  2.3.1.    przestrzegać postanowień Statutu Klubu i uchwał władz Klubu,
  2.3.2.    aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Klubu oraz brać czynny udział w jego pracach,
  2.3.3.    opłacać składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu.
  2.4.    Zarząd Klubu może zwolnić studentów z obowiązku opłacania składki członkowskiej. W takim przypadku nie mają oni biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu.
  2.5.    Członkostwo rzeczywiste Klubu ustaje na skutek:
  2.5.1.    dobrowolnego wystąpienia z Klubu,
  2.5.2.    skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Klubu na skutek nieopłacania przez 2 lata składki członkowskiej,
  2.5.3.    wykluczenia uchwałą Zarządu Klubu wskutek działania na szkodę Klubu lub prawomocnej utraty praw publicznych,
  2.5.4.    Od uchwały Zarządu Klubu o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Członkostwo wspierające
  3.1.    Członkiem wspierającym może być osoba prawna związana z rozwojem nauki o katalizie, jej propagowaniem lub zastosowaniem przemysłowym, która zadeklaruje stałą składkę na rzecz Klubu.
  Osoba prawna działa w Klubie za pośrednictwem swego delegata. Osobie prawnej przysługują prawa członka rzeczywistego.
  3.2.    Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
  3.2.1.    dobrowolnego wystąpienia notyfikowanego pisemnie Zarządowi Klubu,
  3.2.2.    nieopłacania zadeklarowanej składki,
  3.2.3.    utraty osobowości prawnej, zmiany profilu działalności lub likwidacji.
 4. Członkostwo honorowe.
  4.1 Godność członka honorowego Klubu nadaje Walne Zgromadzenie Członków osobom fizycznym – obywatelom polskim lub obcym – szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki o katalizie, jej propagowania lub rozwoju zastosowań przemysłowych. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

IV Władze Klubu.

 1. Władzami Klubu są:
  1.1.    Walne Zgromadzenie Członków,
  1.2.    Zarząd Klubu,
  1.3.    Komisja Rewizyjna.
 2. Walne Zgromadzenie Członków.
  2.1.    Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd Klubu raz na rok lub nadzwyczajnie.
  2.2.    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  2.2.1.    uchwalanie kierunków i zasad działalności merytorycznej i finansowej Klubu,
  2.2.2.    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań działalności ustępujących władz oraz udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
  2.2.3.    wybór Zarządu Klubu u Komisji Rewizyjnej,
  2.2.4.    podejmowanie uchwał o nadanie członkostwa honorowego,
  2.2.5.    podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Klubu,
  2.2.6.    uchwalanie zmian w Statucie Klubu (też pkt. VI.1.),
  2.2.7.    podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Klubu i przeznaczeniu jego majątku (też pkt. VI.1.),
  2.3.    W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie rzeczywiści Klubu i delegaci członków wspierających, a z głosem doradczym zaproszeni goście.
  2.4.    Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów: 2.4.1.    w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy członków Klubu,
  2.4.2.    w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
  2.5.    O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd Klubu zawiadamia członków pisemnie na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
  3.1.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu Klubu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najemnej 1/3 liczby członków Klubu.
  3.2.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Klubu w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. Zarząd Klubu.
  4.1.    Zarząd Klubu składa się z 7 członków: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i 2 członków wybranych w głosowaniu tajnym; w skład Zarządu Klubu wchodzi także Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego lub osoba delegowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Kadencja Zarządu Klubu trwa 3 lata.
  4.2.    Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
  4.2.1.    reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  4.2.2.    kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu Klubu i postanowieniami Walnego Zgromadzenia Członków,
  4.2.3.    uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej , preliminarza i budżetu,
  4.2.4.    przyjmowanie nowych członków rzeczywistych i wspierających,
  4.2.5.    ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  4.2.6.    powoływanie i rozwiązywanie Sekcji Problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
  4.2.7.    ustalanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu,
  4.2.8.    zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu,
  4.2.9.    podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
  4.2.10.    podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania nagród oraz przeprowadzania konkursów,
  4.2.11.    występowanie z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego,
  4.2.12.    prowadzenie imiennego spisu członków Klubu.
  4.3.    Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu Klubu w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
  4.4.    Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się co najmniej 3 razy do roku.
  4.5.    Do reprezentowania Klubu na zewnątrz i działania w jego imieniu upoważnieni są prezes, wiceprezes lub osoba upoważniona przez prezesa oraz sekretarz Zarządu Klubu działający wspólnie.
  4.6.    W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu Klubu uzupełnienia składu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków.
 5. Komisja Rewizyjna.
  5.1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego i sekretarza. Komisje Rewizyjną wybiera się w głosowaniu tajnym. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
  5.2.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  5.2.1.    przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnienie spraw finansowych,
  5.2.2.    występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
  5.2.3.    udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu,
  5.2.4.    sporządzanie sprawozdań i występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków w wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu.
  5.3.    Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
  5.4.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 1 raz w roku.
  5.5.    W razie zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej uzupełnienia składu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków.

V. Majątek Klubu

 1. Majątek Klubu stanowią ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  2.1.    wpływy ze składek członkowskich,
  2.2.    wpływy z imprez organizowanych przez Klub,
  2.3.    dotacje, zapisy i darowizny,
  2.4.    wpływy z posiadanego majątku.
 3. Zarządzanie majątkiem Klubu.
  3.1.    Do zaciągania zobowiązań majątkowych Klubu upoważnieni są prezes lub osoba upoważniona przez prezesa oraz skarbnik Zarządu Klubu działający wspólnie.

VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu.

 1. Uchwałę o zmianie Statutu Klubu lub rozwiązaniu się Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa również sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.