top 10 essay writing service acknowledgments dissertation dissertation commentaire compose essay writing services sydney service essay for nhs diversity in the workplace thesis statement accounting research paper all my sons analysis homework grade 1

Staże

W Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN istnieje możliwość odbycia krótkich (2-3 tygodniowych) oraz dłuższych (kilkumiesięcznych) praktyk badawczych i stażów zawodowych w dziedzinach, w których specjalizuje się Instytut. Zainteresowane osoby powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z kierownikiem grupy, w której zamierzają odbyć praktykę w celu ustalenia programu praktyki oraz jej terminu. Uzyskanie zgody kierownika grupy jest parametrem niezbędnym do odbycia praktyki w Instytucie. Osoby, które są studentami, są ponadto zobowiązane do przedstawienia stosownego skierowania na praktykę ze swojego dziekanatu.

Istnieje także możliwość aplikowania o staże/szkolenia/praktyki w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz programów ogłaszanych przez Komisję Europejską:

Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Program PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
Celem programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym osób pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej finansuje projekty uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie oferujące stypendia na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze. Projekty te muszą obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne na stronie: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom

Program im. Ulama

Program umożliwia pobyt zagranicznych naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, w polskich jednostkach naukowych.
W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
  • odbycie stażu podoktorskiego;
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

Program Polskie Powroty

Program Polskie Powroty umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego).

Program kierowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

 

Programy Komisji Europejskiej

Erasmus+

Program Erasmus+ skierowany jest do prywatnych i publicznych (państwowych) szkół wyższych. Program wspiera finansowo wyjazdy studentów i pracowników w celach edukacyjnych do innych instytucji posiadających Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Np. studenci mogą wyjeżdżać na praktykę do małych, średnich i większych przedsiębiorstw, a pracownicy na szkolenia do instytucji kształcących. Mobilności studentów i pracowników są możliwe do instytucji zlokalizowanych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i do 5 dodatkowych krajów takich jak Norwegia, Lichtenstein, Islandia, Turcja, Republika Macedonii. Te kraje w nomenklaturze programu Erasmus+ noszą nazwę Krajów Programu. Program Erasmus+ finansuje również wyjazdy (mobilności) studentów i pracowników do innych krajów – do tzw. Krajów Partnerskich.

Czas trwania: 2014 – 2020 (2020/2021 – ostatni rok akademicki objęty programem)

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne na stronie: https://erasmusplus.org.pl

Program  MSCA -  Działania Marii Skłodowskiej-Curie

Program wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie umożliwia instytucjom naukowym zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych.
Podstawowym wymogiem programu jest międzynarodowa mobilność naukowców.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions

 

 

besteyelashdropsever.com

cure-anxiety-online.com