Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

OBRONA  PRAC  DOKTORSKICH

Aleksandra Kirpsza

"Kinetyka i mechanizm dehydratacji izopropanolu na katalizatorach typu heteropolikwas-nośnik" [streszczenie]

Promotor: dr hab. inż. Anna Micek-Ilnicka
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marta Radecka (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH) [recenzja]
prof. dr hab. Lucjan Chmielarz (Wydział Chemii UJ) [recenzja]

---------------------------

Dorota Dronka-Góra
"Adsorpcja surfaktantów jonowych i polielektrolitów na granicy faz ciecz/ciecz"

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka (Katedra Technologii Tłuszczów, Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. Kazimierz Małysa (IKiFP PAN w Krakowie)