critical thinking question examples help my thesis writing an evaluation paper media business plan template vu master thesis wiki phd statement of purpose master thesis supplier involvement custom made business plan grant writing services based in florida research papers custom

O Studiach

Absolwenci chemii, biochemii, fizyki, inżynierii chemicznej materiałowej oraz kierunków pokrewnych mogą podejmować studia doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN) w ramach trzech struktur:

 

Oferowana w IKiFP PAN tematyka prac doktorskich obejmuje do wyboru szereg specjalności, zarówno eksperymentalnych jak i teoretycznych, w tym:

  • katalizę heterogeniczną, homogeniczną i enzymatyczną,
  • syntezę i fizykochemię nanomateriałów,
  • chemię kwantową układów i reakcji katalitycznych,
  • chemię koloidów,
  • surfaktanty i układy zdyspergowane,
  • chemię i technologię tworzyw sztucznych,
  • chemię i technologię organiczną i nieorganiczną.