religious education homework help essay writing lse essay on the custom house craft brewery business plan dianne feinstein committee assignments online paper writers course assignments psycholinguistics phd thesis descriptive essay about school violence

O Studiach

Absolwenci chemii, biochemii, fizyki, inżynierii chemicznej materiałowej oraz kierunków pokrewnych mogą podejmować studia doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN) w ramach trzech struktur:

 

Oferowana w IKiFP PAN tematyka prac doktorskich obejmuje do wyboru szereg specjalności, zarówno eksperymentalnych jak i teoretycznych, w tym:

  • katalizę heterogeniczną, homogeniczną i enzymatyczną,
  • syntezę i fizykochemię nanomateriałów,
  • chemię kwantową układów i reakcji katalitycznych,
  • chemię koloidów,
  • surfaktanty i układy zdyspergowane,
  • chemię i technologię tworzyw sztucznych,
  • chemię i technologię organiczną i nieorganiczną.