O Studiach

Absolwenci chemii, biochemii, fizyki, inżynierii chemicznej materiałowej oraz kierunków pokrewnych mogą podejmować studia doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN) w ramach trzech struktur:

 

Oferowana w IKiFP PAN tematyka prac doktorskich obejmuje do wyboru szereg specjalności, zarówno eksperymentalnych jak i teoretycznych, w tym:

  • katalizę heterogeniczną, homogeniczną i enzymatyczną,
  • syntezę i fizykochemię nanomateriałów,
  • chemię kwantową układów i reakcji katalitycznych,
  • chemię koloidów,
  • surfaktanty i układy zdyspergowane,
  • chemię i technologię tworzyw sztucznych,
  • chemię i technologię organiczną i nieorganiczną.