Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska - Rekrutacja

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami  (art. 209 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 1668) każdy doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie przez okres do 4 lat kształcenia w szkole doktorskiej.

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego jest uzależniona od minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (na dzień 26.07.2019 jest to 6410 zł)

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wyniesie co najmniej:

  • 37% wynagrodzenia profesora -tj. 2371,70 zł  - przez pierwsze dwa lata kształcenia, przed oceną śródokresową;
  • 57 % wynagrodzenia profesora tj. 3653,70 zł w następnych dwóch latach po pozytywnej ocenie śródokresowej.

Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.

Informacja na temat ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych doktorantów - publikacja w serwisie ZUS