buying a dissertation vue will you do my homework us history research papers term paper examples apa format magna carta essay

Profil pracownika

Dr Robert Kosydar

Pracownik IKiFP PAN od: 2007

Adiunkt

Pokój: 030, 042

Telefon: +48 126395 108

E-mail: robert.kosydar(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Reakcje katalitycznego uwodorniania w fazie ciekłej, w łagodnych warunkach (<100C, <10 bar H2) w reaktorze zbiornikowym "batch"

- Uwodornienie furfuralu oraz 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF) w kierunku uzyskiwania dodatków do paliw i ważnych przemysłowo rozpuszczalników

- Synteza nanocząstek monometalicznych (Pd, Au, Pt, Ir, Ru)

- Synteza nanocząstek bimetalicznych (PdAu, PdPt, PtRu, PdIr, PdRu)

- Synteza heterogenicznych katalizatorów przez osadzenie nanocząstek metali na nośnikach typu węgiel, krzemionka, polimery

- Wykorzystanie metody odwróconej mikroemulsji do syntezy katalizatorów metal/nośnik (2-8 nm krystality metalu)

- Wcześniejsze badania dot. syntezy katalizatorów i ich zastosowania do antrachinonowej metody uzyskiwania wody utlenionej (współpraca z partnerem przemysłowym Solvay), katalizatory do bezpośredniej syntezy nadtlenku wodoru, katalizatory dla zapewnienia bezpieczeństwa reaktorów jądrowych do urządzeń PAR

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7666-9806
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14035887800

Metodyka:

- Testy katalitycznego uwodorniania w reaktorach ciśnieniowych
- Chromatografia gazowa GC-FID, GC-MS, wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC,
- Skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa SEM, TEM, EDS
- Rentgenowska dyfrakcyjna analiza fazowa XRD
- Spektroskopia fotoelektronów XPS
- Sorpcja azotu BET
- Metody syntezy nanocząstek i ich osadzania na nosnikach

Dalsze informacje:

- Doktorat (2007) z nauk technicznych z zakresu inżynierii materiałowej, Międzynarodowe Studium Doktoranckie prowadzone przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej; "Wpływ warunków osadzania warstw na bazie azotku boru na ich strukturę i własności".

- Magisterium (2001) Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński; "Zastosowanie metod analizy termicznej do badania materiałów hydrotalkitowych".

Zatrudnienie
- Asystent (09/2007-obecnie) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków

- Asystent (05/2007-07/2007) Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków

- Chemik (01/2006-04/2007) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków


Staże zagraniczne

- (06/2015 i 05/2016) pobyty naukowe w ramach programu Erasmus+ w Aston University, Birmingham, Wielka Brytania

- (03/2009) pobyt naukowo-badawczy, Ośrodek R&D koncernu Solvay SA, Bruksela, Belgia

- (06/2006-07/2006) pobyt naukowo-badawczy, Wydział Inżynierii Materiałowej i Inżynierii Chemicznej, Politechnika w Turynie, Włochy

Granty (kierownik):

Miniatura 2017/01/X/ST4/00731 „Rola wodorowych brązów molibdenowych i wolframowych w uwodornieniu biosurowca 5-(hydroksymetylo)furfuralu na katalizatorach Pd/MoO3 i Pd/WO3”.

Granty (wykonawca):

NCBiR nr SP/J/7/170071/12 „Analiza procesów generacji wodoru w reaktorze jądrowym w trakcie normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych, z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego”.

NCN nr 2011/01/D/ST5/04917 "Nowe katalizatory Pd-Pt / nanokompozyt hybrydowy do redukcji tlenu w polimerowym ogniwie paliwowym"

NCN nr 2012/07/B/ST5/00770 "Projektowanie, synteza i charakterystyka fizykochemiczna katalizatorów rutenowych oraz ich zastosowanie w reakcji uwodornienia prochiralnych ketonów"

NCN nr 2012/07/B/ST4/00518 "Dynamika oscylacji w układzie pallad-wodór"

2021

 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, J. Gurgul, D. Duraczyńska, "Synthesis of carbon-supported bimetallic palladium–iridium catalysts by microemulsion: characterization and electrocatalytic properties", Journal of Materials Science, 56 (2021) 392–414

2020

 • I. Szewczyk, R. Kosydar, P. Natkański, D. Duraczyńska, J. Gurgul, P. Kuśtrowski, A. Drelinkiewicz, "Effect of the type of siliceous template and carbon precursor on physicochemical and catalytic properties of mesoporous nanostructured carbon-palladium systems", Journal of Porous Materials, 27 (2020) 1287-1308

2019

 • R. Kosydar, D. Duraczyńska, J. Gurgul, J. Kryściak-Czerwenka, A. Drelinkiewicz, "Liquid phase hydrogenation of furfural under mild conditions over Pd/C catalysts of various acidity", React. Kinet. Mech. Cat., 126 (2019) 417-437
 • R. Kosydar, I. Szewczyk, P. Natkański, D. Duraczyńska, J. Gurgul, P. Kuśtrowski, A. Drelinkiewicz, "New insight into the effect of surface oxidized groups of nanostructured carbon supported Pd catalysts on the furfural hydrogenation", Surfaces and Interfaces, 17 (2019) 100379

2018

 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, R. Kosydar, D. Duraczyńska, J. Gurgul, "Carbon-supported Pd100-XAuX alloy nanoparticles for the electrocatalytic oxidation of formic acid; influence of metal particles composition on activity enhancement", Appl. Catal. B-Environ., 221 (2018) 393-405
 • A. Pacuła, R.P. Socha, P. Pietrzyk, M. Zimowska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, R. Kosydar, G. Mordarski, "Physicochemical and electrochemical properties of the carbon materials containing nitrogen and cobalt derived from acetonitrile and Co-Al layered double hydroxides", J. Mater. Sci., 10.1007/s10853-018-2427-9

2017

 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, M. Góral-Kurbiel, J. Gurgul, D. Duraczyńska, "Formation of Pd-group VIII bimetallic nanoparticles by the “water-in-oil” microemulsion method", Colloids Surf. A, 529 (2017) 246-260

2016

 • M. Kołodziej, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, J. Gurgul, D. Duraczynska, R. Kosydar, "Activity/selectivity control in Pd/HxMoO3 catalyzed cinnamaldehyde hydrogenation", Appl. Catal. A-Gen., 515 (2016) 60-71
 • E. Lalik, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, R. Tokarz-Sobieraj, M. Witko, T. Szumełda, J. Gurgul, D. Duraczyńska, "A role of Au-content in performance of Pd-Au/SiO2 and Pd-Au/Al2O3 catalyst in the hydrogen and oxygen recombination reaction. The microcalorimetric and DFT studies", Appl. Catal. A-Gen., 517 (2016) 196-210
 • M. Góral-Kurbiel, R. Kosydar, J. Gurgul, B. Dembińska, P.J. Kulesza, A. Drelinkiewicz, "Carbon supported PdxPty nanoparticles for oxygen reduction. The effect of Pd:Pt ratio", Electrochim. Acta, 222 (2016) 1220-1233
 • M. Bonarowska, Z. Karpiński, R. Kosydar, T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, J. Szlachetko, D.L.A. Fernandes, J. Sa, "Hydrodechlorination Using Pd–Au Nanoparticles to Convert Chloro-Containing Compounds to Useful Chemicals", Reference Module in Materials Science and Materials Engineering, (2016)

2015

 • Magdalena Bonarowska, Zbigniew Karpiński, Robert Kosydar, Tomasz Szumełda, Alicja Drelinkiewicz, "Hydrodechlorination of CCl4 over carbon-supported palladium–gold catalysts prepared by the reverse ‘‘water-in-oil’’ microemulsion method", Comptes Rendus Chimie, 18 (2015) 1143-1151
 • Erwin Lalik, Alicja Drelinkiewicz, Robert Kosydar, Tomasz Szumełda, Elżbieta Bielańska, Dan Groszek, Angelo Iannetelli, Martin Groszek, "Oscillatory Behavior and Anomalous Heat Evolution in Recombination of H2 and O2 on Pd-based Catalysts", Industrial & Engineering Chemistry Research, 54 (2015) 7047-7058
 • E. Lalik, M. Kołodziej, R. Kosydar, T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, "Hydrogen and oxygen reaction on SiO2 and MoO3 supported Pd-Pt catalysts", Recyclable Catalysis, 2 (2015) 27-35
 • E. Lalik, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, W. Rojek, T. Machej, J. Gurgul, T. Szumełda, M. Kołodziej, E. Bielańska, "Activity and deactivation of Pd/Al2O3 catalysts in hydrogen and oxygen recombination reaction; a role of alkali (Li, Cs) dopant", Int. J. Hydrogen Energy, 40 (2015) 16127-16136
 • E. Lalik, R. Kosydar, R. Tokarz – Sobieraj, M. Witko, T. Szumełda, M. Kołodziej, W. Rojek, T.Machej, A. Drelinkiewicz, "Humidity induced deactivation of Al2O3 and SiO2 supported Pd, Pt, Pd-Pt catalysts in H2 + O2 recombination reaction: the catalytic, microcalorimetric and DFT studies", Appl. Catal. A, 501 (2015) 27-40

2014

 • M. Góral-Kurbiel, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, J. Gurgul, B. Dembińska, P.J. Kulesza, "The effect of Nafion ionomer on electroactivity of palladium–polypyrrole catalysts for oxygen reduction reaction", J Solid State Electrochem, 18 (2014) 639-653
 • M. Góral-Kurbiel, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, B. Dembińska, P.J. Kulesza, J. Gurgul, "Palladium Content Effect on the Electrocatalytic Activity of Palladium–Polypyrrole Nanocomposite for Cathodic Reduction of Oxygen", Electrocatalysis, 5 (2014) 23-40
 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, J. Gurgul, "Hydrogenation of cinnamaldehyde in the presence of PdAu/C catalysts prepared by the reverse “water-in-oil” microemulsion method", Applied Catalysis A: General, 487 (2014) 1-15

2013

 • R. Kosydar; M. Góral, A. Drelinkiewicz, J. Stejskal, "Role of polyaniline morphology in Pd particles dispersion. Hydrogenation of alkynes in the presence of Pd-polyaniline catalysts", Chemical Papers, 67 (2013) 1087-1095

2012

 • R. Kosydar, M. Góral, J. Gurgul, A. Drelinkiewicz, "The effect of support properties in the preparation of Pd size-controlled catalysts by “water-in-oil” microemulsion method", Catalysis Communications, 22 (2012) 58-67

2011

 • R. Kosydar, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, J. Gurgul, "The role of alkali modifiers (Li, Na, K, Cs) in activity of 2%Pd/Al2O3 catalysts for 2-ethyl-9,10-anthraquione hydrogenation", Applied Catalysis A: General, 402 (2011) 121-131

2010

 • R.Kosydar, A.Drelinkiewicz, J.P.Ganhy , "Degradation reactions in anthraquinone process of hydrogen peroxide synthesis", Catal. Lett. , 139 (2010) 105-113

2009

 • A.Drelinkiewicz, W.Stanuch, A.Knapik, A.Ghanem, R.Kosydar, A.Bukowska, W.Bukowski "Amine-groups Functionalized Gel-type Resin Supported Pd Catalysts. Physicochemical and Catalytic Properties in Hydrogenation of Alkynes", J, Mol. Catal. A, 300 (2009) 8-18

2006

 • B.Major, W.Mróz, M.Jelinek, R.Kosydar, M.Kot, Ł.Major, S.Burdyńska, R.Kustosz, "BN-based nano-composites obtained by pulsed laser deposition", Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, 54 (2006) 181-188
 • W.Mroz, R.Kosydar, M.Jelinek, T.Kocourek, B.Major , "Phase formation and microstructure of boron nitride thin layers deposited using Nd:YAG and KrF lasers", Surface and Coatings Technology, 200 (2006) 6438-6443
 • R.Kosydar, M.Kot, S.Zimowski, R.Major, W.Mróz, B.Major , "Struktura i właściwości tribologiczne warstw na bazie azotku boru osadzonych laserem impulsowym na podłożu polimerowym i metalicznym", Inżynieria Materiałowa, 5 (2006) 1085-1088
 • R.Kosydar, W.Mroz, M.Jelinek, T.Kocourek, "Boron Nitride Thin Layers Prepared Using a Krypton Fluoride Excimer Laser", Functional Properties of Nanostructured Materials, NATO Science Series II., 223 (2006) 295-298
 • B.Major, W.Mroz, M.Jelinek, R.Kosydar, S.Burdynska, L.Major, R.Kustosz, "BN-based nano composites produced by laser ablation", Foundation of Materials Design, Research Signpost, (2006) 309-319
 • B.Major, J.M.Lackner, W.Waldhauser, J.Morgiel, J.Bonarski, R.Major, Ł.Major, R.Kosydar, R.Kustosz, W.Mróz, P.Lacki, "Nanocrystalline advanced coatings produced on metallic and non-metallic substrates by pulsed laser for medical and tribological applications", Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century, (2006) 431-451

2005

 • R.Kosydar, W.Mróz M.Jelinek, A.Prokopiuk, L.Nistor, G.Tendeloo, B.Major, "Wpływ parametrów osadzania laserem impulsowym na morfologię warstw azotku boru", Inżynieria Materiałowa, 5 (2005) 346-348