review of essay writers how to write a research paper for publication award winning business plan content writing services in mumbai philopshy homework help

Profil pracownika

Mgr inż. Katarzyna Haraźna

Pracownik IKiFP PAN od: 2017

Doktorant

Pokój: 236, 223, 226

Telefon: +48 12 6395 156, 163

E-mail: katarzyna.harazna(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

-Fizykochemiczna charakterystyka polimerów
-Biokatalityczna i chemiczna modyfikacja polihydroksyoktanianu (PHO)
-Zastosowanie polihydroksyalkanianów w preparatyce materiałów biomedycznych
-Bio(nano)kompozyty polimerowe
-Głębokie eutektyczne rozpuszczalniki (DES) na bazie polihydroksyalkanianów

Metodyka:

-Chromatografia: gazowa, cieczowa, żelowa oraz cienkowarstwowa
-Fermentacja bakteryjna
-Kataliza enzymatyczna
-Synteza organiczna
-Spektroskopia w podczerwieni (IR)
-Spektroskopia UV-Vis
-Analiza termiczna: Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) oraz analiza termigrawimetryczna (TGA)
-Analiza dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD)
-Pomiary kątów zwilżania oraz wyznaczanie energii powierzchniowej
-Testy mechaniczne wytworzonych materiałów
-Hodowle komórek eukariotycznych na rusztowaniach komórkowych

Dalsze informacje:

Realizuję pracę doktorską w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Interdyscyplinarność dla Medycyny Innowacyjnej - InterDokMed. Tematem mojej pracy doktorskiej są nowe sfunckjonalizowane biopolimery do zastosowań medycznych. Pracę wykonuję pod kierunkiem Prof. dr hab. Małgorzaty Witko, dr Macieja Guzika (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN) jak również Prof. dr hab. Andrzeja J. Bojarskiego (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN). Dyscyplina główna mojej pracy to chemia, a dodatkowa - biologia medyczna.

Magisterium (2017) Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
Tytuł pracy dyplomowej: "Badania nad modyfikacją powierzchniową nanokryształów celulozowych za pomocą bezwodnika kwasu bursztynowego". Studia ukończone z wyróżnieniem.

Inżynier (2016) Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
Tytuł pracy dyplomowej: "Badania nad obniżaniem palności nanofibrylarnej celulozy i jej nanokompozytów".

Studia podyplomowe (2018-2020) Biologia molekularna, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Staże zagraniczne:
05.2019 - 06.2019 - 1 months research fellowship, Applied Biotechnology Research Group, University of Westminster, London, United Kingdom

Staże krajowe:
03-09.2017 - Praktykant/stażysta - grupa badawcza Biokataliza teoretyczna i eksperymentalna. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.

07-09.2015 - stażysta technolog - ETC sp. z o.o. Miejsce stażowe zostało otrzymane w ramach otwartego konkursu organizowanego dla studentów kierunku zamawianego technologia chemiczna, w ramach Projektu pt.: „Technolog Chemiczny - Inżynier Przyszłości”, nr 1/POKL/4.1.2/2012

08-09.2014 - laborant stażysta - MEC sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski. Miejsce stażowe zostało otrzymane w ramach otwartego konkursu organizowanego dla studentów kierunku zamawianego technologia chemiczna, w ramach Projektu pt.: „Technolog Chemiczny - Inżynier Przyszłości”, nr 1/POKL/4.1.2/2012

Projekty :
1. 2017-2020 - wykonawca projekt badawczy finansowany przez NCBR „Nowe sfunkcjonalizowane biopolimery do zastosowan medycznych”, LIDER/0090/L-7/2015, kierownik projektu: dr Maciej Guzik.
2. 2018-2019 - wykonawca projektu badawczego finansowanego przez IKiFP PAN "Ciecze jonowe na bazie polihydroksyalkanianów i przykłady ich zastosowań", kierownik projektu: dr Maciej Guzik.
3. 07-09.2017 - wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez NCN "Biosynteza nowych estrów laktozy za pośrednictwem lipaz. Charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych i przeciwrakowych.” SONATA 2015/17/D/ST4/00514 – kierownik projektu: dr Maciej Guzik
4. 2017 - 2021 Środowiskowe Studia Doktoranckie ”Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie 3.2. Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich.
5. 2016 - 2017 - wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez NCN "Wpływ modyfikowanych nanokryształów celulozy na strukturę oraz właściwości termiczne i mechaniczne inżynierskich kompozytów poliamidowych z surowców odnawialnych". OPUS 2015/19/B/ST8/01060 - kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Pielichowski.
6. 2012-2015 "Technolog chemiczny - inżynier przyszłości". Projekt finansowany przez NCBR w ramach konkursu „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Nagrody :
1. Wyróżnienie Rady Naukowej IKiFP PAN publikacji opublikowanej w 2019 r., zatytułowanej: "Polyhydroxyalkanoate-derived hydrogen-bond donors for the synthesis of new deep eutectic solvents”, Green Chemistry".
2. Stypendium wyjazdowe, program im. Iwanowskiej, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, tytuł realizowanego projektu: "Badania in vitro nowych sfunkcjonalizowanych biopolimerów mających zastosowanie w inżynierii tkankowej".
3. 05.2018 - Nagroda publiczności za najlepsze wystąpienie ustne - VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii. "Fizykochemiczna charakterystyka bakteryjnego poliestru - polihydroksynonanianu (PHN)".
4. 05.2017 - Nagroda ufundowana przez fundację PRO CHEMIA za poster zaprezentowany podczas konferencji Horyzonty Nauki 2017. "Synthesis of cellulose nanocrystals (CNC) with improved thermal stability".
5. 04.2017 - Wyróżnienie za referat ustny wygłoszony na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych 2017. "Wpływ warunków hydrolizy na strukturę i morfologię nanokryształów celulozowych (CNC)".
6. 05.2016 - Nagroda ufundowana przez firmę TEGEOS za komunikat ustny wygłoszony podczas sesji głównej konferencji Horyzonty Nauki 2016. "Badania nad obniżaniem palności nanofibrylarnej celulozy i jej nanokompozytów".

Stypendia :
- 2017-2019 - Stypendium dla najlepszych doktorantów IKiFP PAN.
- 2016-2017 - Stypendium NCN w ramach realizacji projektu badawczego.
- 2016-2017 - Stypendium dla najlepszych studentów kierunku technologia chemiczna, WITCh PK.
- 2013-2015 - Stypendium dla najlepszych studentów w ramach kierunku zamawianego "Technolog chemiczny - inżynier przyszłości".

Inne :
-członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
-Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
-starościna Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich - InterDokMed.
-przedstawiciel doktorantów w radzie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich - InterDokMed.
-przedstawiciel doktorantów w Komisji Doktoranckiej IKiFP PAN.

Dalsze informacje dotyczące przebiegu mojej kariery naukowej dostępne są na moim profilu ORCID:


2020

  • T. Witko, D. Solarz, K. Feliksiak, K. Haraźna, Z. Rajfur, M. Guzik, "Insights into In Vitro Wound Closure on Two Biopolyesters—Polylactide and Polyhydroxyoctanoate", Materials, 13(12) (2020) 2793
  • K. Haraźna, E. Cichoń , Sz. Skibiński, T. Witko, D. Solarz, I. Kwiecień , E. Marcello, M. Zimowska, R. Socha, E. Szefer, A. Zima , I. Roy, K. N. Raftopoulos, K. Pielichowski, M.Witko, M. Guzik, "Physicochemical and Biological Characterisation of Diclofenac Oligomeric Poly(3-hydroxyoctanoate) Hybrids as _-TCP Ceramics Modifiers for Bone, Tissue Regeneration", Int. J. Mol. Sci., 21 (2020) 9452, doi:10.3390/ijms21249452
  • M. Guzik, K. Haraźna, J. Prajsnar, S. Skibiński, T. Witko, "Bioplastiki przyszłości - polimery zbudowane z hydroksykwasów", Biogospodarka: Wybrane aspekty, (2020) 391–45

2019

  • K. Harazny, K. Walas, P. Urbańska, T. Witko, W. Snoch, A. Siemek, B. Jachimska, M. Krzan, B. Napruszewska, M. Witko, S. Bednarz, M. Guzik, "Polyhydroxyalkanoate derived hydrogen bond donors for synthesis of new Deep Eutectic Solvents", Green Chem., 21 (2019) 3116-3126
  • E Cichoń, K Haraźna, S Skibiński, T Witko, A Zima, A Ślusarczyk, Zimowska M, Witko M, Leszczyński B, Wróbel A, Guzik M, "Novel bioresorbable tricalcium phosphate/polyhydroxyoctanoate (TCP/PHO) composites as scaffolds for bone tissue engineering applications", Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 98 (2019) 235-245
  • K. Sofińska, J. Barbasz , T. Witko, J. Dryzek , K. Haraźna , M. Witko, J. Kryściak‐Czerwenka, M. Guzik, "Structural, topographical, and mechanical characteristics of purified polyhydroxyoctanoate polymer", J. Appl. Pol. Sci., 136(4) (2019) 47192
  • K. Haraźna, L. Szyk-Warszyńska, M. Witko, M. Guzik, "Preparation, characterisation and modification of bacterial polyhydroxyoctanoate for construction of wound patches", Modern polymeric materials for environmental applications, (2019) 139-151

2018

  • A. Leszczyńska, P. Radzik, K. Haraźna, K. Pielichowski, "Thermal stability of cellulose nanocrystals prepared by succinic anhydride assisted hydrolysis", Thermochim. Acta, 663 (2018) 145-156
  • K. Haraźna, M. Witko, A. J. Bojarski, M. Guzik, "Polimery do zastosowań medycznych – polihydroksyalkaniany (PHA)", Zeszyty naukowe towarzystwa doktorantów UJ, (2018) 38-39