Profil pracownika

Dr inż. Katarzyna Samson

Pracownik IKiFP PAN od: 1990

Pokój: 231, 227

Telefon: +48 12 6395 161

E-mail: ncsamson(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Utleniające odwodornienie alkanów C2 - C4 na układach tlenków wanadu, molibdenu i chromu zdyspergowanych na nośnikach i w matrycach tlenkowych.
- Wpływ domieszek do katalizatorów tlenkowych na ich strukturę, właściwości fizykochemiczne i katalityczne w reakcjach selektywnego utlenienia.
- Zastosowanie reakcji - sond do charakterystyki właściwości redoksowych i kwasowo-zasadowych tlenków metali przejściowych i do określenia dyspersji aktywnej fazy tlenkowej na nośniku.
- Wysoko-zdyspergowane nanocząstki Au na nośnikach tlenkowych w reakcjach utlenienia.

Metodyka:

- Pomiary aktywności katalitycznej w reaktorach przepływowych, impulsowych z analizą "on line" przy użyciu technik chromatografii gazowej i spektrometrii masowej.
- Reakcje-sondy właściwości kwasowo-zasadowych i reaktywności tlenu układów tlenkowych.
- Zastosowanie technik dostępnych w Instytucie (XRD, XPS, IR, ESR, TPD, TPR/TPO) do charakterystyki układów tlenkowych.

Dalsze informacje:

- Doktorat (2007) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, "Utleniające odwodornienie izobutanu na domieszkowanych układach tlenków chromu i wanadu na nośnikach tlenkowych".
- Magisterium (1991) Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, "Szkła i tworzywa szklano-krystliczne z układu MgO-Al2O3-Li2O-SiO2 jako matryce dla kompozytów"

Staże zagraniczne

- 2005 - pobyt naukowo-badawczy (dwa tygodnie), Instituto de Catalisis y Petroleoquimica, CSIC, Madrid, Spain

2020

 • A. Kornas, M. Śliwa, M. Ruggiero-Mikołajczyk, K. Samson, J. Podobiński, R. Karcz, D. Duraczyńska, D. Rutkowska-Zbik, R. Grabowski, "Direct hydrogenation of CO2 to dimethyl ether (DME) over hybrid catalysts containing CuO/ZrO2 as a metallic function and heteropolyacids as an acidic function", Reac. Kinet. Mech. Cat., 130 (2020) 179-194
 • M. Smoliło, K. Samson, T. Zhou, D. Duraczyńska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, A. Drzewiecka-Matuszek, D. Rutkowska-Zbik, "Oxidative Dehydrogenation of Propane over Vanadium-Containing Faujasite Zeolite", Molecules, 25 (2020) 1961
 • Ł. Hamryszak, M. Madej-Lachowska, M. Kulawska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, K. Samson, M. Śliwa, "Investigation on binary copper-based catalysts used in the ethanol steam reforming process", React. Kinet. Mech. Catal., 130 (2020) 727–739

2019

 • K. Samson, W. Rojek, M. Ruggiero-Mikołajczyk, M. Śliwa, J. Miąsik, M. Smoliło, D. Rutkowska-Żbik, "Synthesis of 2-methylfuran and furan via hydrogenation of furfurol and furfural over chromite-based catalysts / Synteza 2-metylofuranu i furanu na drodze uwodornienia furfurolu i furfuralu przy użyciu katalizatorów chromitowych", Przem. Chem., 3 (2019) 394-398
 • M. Śliwa, K. Samson, "Influence of synthesis parameters on physicochemical properties of CuO/ZrO2 catalysts", Chem. Papers, 10.1007/s11696-019-00832-8

2017

 • A. Żelazny, K. Samson, R. Grabowski, M. Śliwa, M. Ruggiero-Mikołajczyk, A. Kornas, "Hydrogenolysis of glycerol to propylene glycol over Cu/oxide catalysts: influence of the support and reaction conditions", Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, DOI 10.1007/s11144-017-1154-6
 • A. Kornas, R. Grabowski, M. Śliwa, K. Samson, M. Ruggiero-Mikołajczyk, A. Żelazny, "Dimethyl ether synthesis from CO2 hydrogenation over hybrid catalysts: effects of preparation methods", Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 10.1007/s11144-017-1153-7

2015

 • K. Samson, A. Żelazny, R. Grabowski, M. Ruggiero-Mikołajczyk, M. Śliwa, K. Pamin, A. Kornas, M. Lachowska, "Influence of the carrier and composition of active phase on physicochemical and catalytic properties of CuAg/oxide catalysts for selective hydrogenolysis of glycerol", Res. Chem. Intermed., 10.1007/s11164-015-1999-0

2014

 • M.Śliwa, K. Samson, M. Ruggiero-Mikołajczyk, A. Żelazny, R. Grabowski, "Influence of montmorillonite K10 modification with tungstophosphoric acid on hybrid catalyst activity in direct dimethyl ether synthesis from syngas.", Catal. Lett., 144 (2014) 1884-1893
 • K. Samson, M. Śliwa, R.P. Socha, K. Góra-Marek, D. Rutkowska-Zbik, J-F. Paul, D. Mucha, M. Ruggiero-Mikołajczyk, R.M. Grabowski, J. Słoczyński, "Influence of ZrO2 structure and copper electronic state on activity of Cu/ZrO2 catalysts in methanol synthesis from CO2", ACS Catalysis, 4 (2014) 3730–3741

2012

 • J. Mizera, N. Spiridis, R. Socha, M. Zimowska, R. Grabowski, K. Samson, J. Korecki, "The influence of base metal (M) oxidation state in Au-M-O/TiO2 systems on their catalytic activity in carbon monoxide oxidation", Catalysts, 2 (2012) 38-55
 • J. Mizera, N. Spiridis, R. Socha, R. Grabowski, K. Samson, J. Korecki, B. Grzybowska, J. Gurgul, L. Kepinski, M. A. Małecka, "Au/FeOx catalysts of different degree of iron oxide reduction", Catal. Today, 187 (2012) 20-29

2011

 • J. Słoczyński, B. Grzybowska, A. Kozłowska, K. Samson, R. Grabowski, A. Kotarba, M. Hermanowska, "Effect of potassium on physicochemical properties of CrOx/Al2O3 and CrOx/TiO2 catalysts for oxidative dehydrogenation of isobutane: The role of oxygen chemisorption", Catal. Today, 169 (2011) 29-35

2009

 • B.Grzybowska, M Ruszel, K. Samson, R.Grabowski, N.Spiridis, K.Freindl, J.Korecki "Au/Fe3O4and Au/Fe2O3 Catalysts: Physicochemical Properties and Oxidation of CO and Propane", Polish J. Chem., 83, (2009) 2129
 • K.Samson, B.Grzybowska, R.Grabowski, M.A.Banares, E. Lozano Diaz "Oxidative Dehydrogenationof Isobutane on CrOx/Oxide Suport Catalysts: Effect of Potassium on Physicochemical and Catalytic Properties", Polish J. Chem., 83 (2009) 1977

2007

 • S. Dźwigaj, M. Che, B. Grzybowska, I. Gressel, K. Samson "Modulation of Catalytic Properties of VSiß Zeolite by Controlled Incorporation of V Ions", Stud. Surf. Sci. Catal., 172 (2007) 385-388
 • K. Samson, B. Grzybowska "Oxidative Dehydrogenation of Isobutane on VOx/oxide Support Catalysts: Effect of the Potassium Additive", Polish J. Chem., 81 (2007) 1345-1354

2006

 • S. Dźwigaj, I. Gressel, B. Grzybowska, K. Samson "Oxidative Dehydrogenation of Propane on VSi? Catalysts", Catal. Today, 114 (2006) 237-241
 • A. Klisińska, K. Samson, I. Gressel, B. Grzybowska "Effect of Additives on Properties of V2O5/SiO2 and V2O5/MgO Catalysts. Part I. Oxidative Dehydrogenation of Propane and Ethane", Appl. Catal. A, 309 (2006) 10-16
 • M. Ruszel, B. Grzybowska, K. Samson, I. Gressel, A. Klisińska "MIICr2O4-Spinels as Supports for Au Nanoparticles in Oxidation of CO", Catal. Today, 112 (2006) 126-129

2005

 • M. Ruszel, B. Grzybowska, M. Gąsior, K. Samson, I. Gressel, J. Stoch "Effect of Au in V2O5/SiO2 and MoO3/SiO2 Catalysts on Physicochemical and Catalytic Properties in Oxidation of C3 Hydrocarbons and of CO", Catal. Today, 99 (2005) 151-159

2004

 • M.Gąsior, B.Grzybowska, K.Samson, M.Ruszel, J.Haber "Oxidation of CO and C3 Hydrocarbons on Gold Dispersed on Oxide Supports", Catal Today, 91-92 (2004) 31-135
 • A.Klisińska, A.Haras, K.Samson, M.Witko, B.Grzybowska "Effect of Additives on Properties of Vanadia-Based Catalysts for Oxidative Dehydrogenation of Propane. Experimental and Quantum Chemical Studies", J. Mol. Catal. A, 210 (2004) 87-92
 • B.Grzybowska-Świerkosz, A.Klisińska, K.Samson "Oxidative Dehydrogenation of Lower Alkanes", Ann. Polish Chem. Soc., 3 (2004) 499-502 [ISBN 83-920343-2-5]

2003

 • R. Grabowski, K. Samson "Potassium Effect on Kinetics of Propane Oxydehydrogenation on Vanadia-Titania Catalyst", Polish J. Chem., 77 (2003) 459-470
 • A. Klisińska, K. Samson, B. Grzybowska "Oxidative Dehydrogenation of Propane on Supported Molybdena Catalysts: Effect of the Support Nature and of Additives", Polish J. Chem., 77 (2003) 1867-1874

2002

 • B.Grzybowska, J.Słoczyński, R.Grabowski, K.Samson, I.Gressel, L.Gengembre, Y.Barbaux, "Effect of Doping of TiO2 Support with Altervalent Ions on Physicochemical and Catalytic Properties in Oxidative Dehydrogenation of Propane on Vanadia-Titania Catalysts", Appl. Catal. A, 230 (2002) 1-10
 • K.Samson, A.Klisińska, I.Gressel, B.Grzybowska, "Effect of the Rhenium Additive to VOx/TiO2 and MoOx/TiO2 Catalysts on their Properties in Oxidative Dhydrogenation of Popane", React. Kinet. Catal. Lett., 77 (2002) 309-315