Profil pracownika

Mgr inż. Małgorzata Smoliło-Utrata

Pracownik IKiFP PAN od: 2017

Doktorantka

Pokój: 220 / 227

Telefon: +48 12 6395 167

E-mail: malgorzata.smolilo-utrata(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

-"Badanie odporności na utlenianie mieszanin olejów otrzymanych z regeneracji olejów przepracowanych z olejami naftenowymi." Praca inżynierska, Politechnika Krakowska 2015/2016.

-"Charakterystyka fizykochemiczna i badania aktywności katalizatorów miedziowych w reakcji otrzymywania furanu i 2-metylofuranu z aldehydu furfurylowego." Magisterium realizowane w porozumieniu Politechniki Krakowskiej z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 2016/2017.

-“Teoretyczne i doświadczalne badania mechanizmu reakcji utleniającego odwodornienia lekkich alkanów katalizowanej przez hierarchiczne materiały zeolitowe zawierające wanad”. Doktorat w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 2017.

Metodyka:

- Chromatografia gazowa GC,
- Spektroskopia DR UV-VIS,
- TPR, TPD,
- Analiza dyfrakcji rentgenowskiej XRD,
- XRF,
- synteza katalizatorów heterogenicznych (zelitów) z wprowadzonymi metalami (Cu, V),
- Pomiary Powierzchni Właściwej BET,
- Spektroskopia w podczerwieni IR.

Dalsze informacje:

Staże naukowe:

26.05-26.07.2018r. Staż naukowy w Sorbonne Université, UPMC Laboratoire de Réactivité de Surface, Paryż - Francja. Temat stażu: Synteza i charakterystyka katalizatorów wanadowych wprowadzonych do zeolitu BETA.

20-27.05.2019r. Staż naukowy w Instytucie Chemii Fizycznej im. J. Heyrovskiego, Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.
Temat stażu: Methane selective oxidation to methanol of over metallozeolites catalysts.

23.09-23.11.2019r. Staż naukowy w Sorbonne Université, UPMC Laboratoire de Réactivité de Surface, Paryż - Francja. Temat stażu: Synteza i charakterystyka katalizatorów wanadowych wprowadzonych do zeolitu BETA do reakcji utleniającego odwodornienia lekkich alkanów (ODH).


https://orcid.org/0000-0002-3388-6683

2020

  • M. Smoliło, K. Samson, T. Zhou, D. Duraczyńska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, A. Drzewiecka-Matuszek, D. Rutkowska-Zbik, "Oxidative Dehydrogenation of Propane over Vanadium-Containing Faujasite Zeolite", Molecules, 25 (2020) 1961
  • Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, E. Madej, M. Smoliło-Utrata, D. Rutkowska-Zbik, J. Datka, "Reduction and Oxidation of Cu Species in Cu-faujasites Studied by IR Spectroscopy", Molecules, 25 (2020) 4765
  • M. Smoliło, "Badanie odporności na utlenianie mieszanin olejów otrzymanych z regeneracji olejów przepracowanych z olejami naftenowymi / Measurement of oxidation resistance of oil mixtures obtained from regeneration of used oil with naphthenic oils", Nafta-Gaz, 6 (2020) 404-414

2019

  • K. Samson, W. Rojek, M. Ruggiero-Mikołajczyk, M. Śliwa, J. Miąsik, M. Smoliło, D. Rutkowska-Żbik, "Synthesis of 2-methylfuran and furan via hydrogenation of furfurol and furfural over chromite-based catalysts / Synteza 2-metylofuranu i furanu na drodze uwodornienia furfurolu i furfuralu przy użyciu katalizatorów chromitowych", Przem. Chem., 3 (2019) 394-398