Profil pracownika

mgr inż. Piotr Skowron

Pracownik IKiFP PAN od: 2018

doktorant

Pokój: 133

Telefon: + 48 12 63 95 128

E-mail: piotr.skowron(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Wielowarstwowe filmy polielektrolitowe: struktura, właściwości i funkcjonalność
- Elektrochemiczne kondensatory podwójnej warstwy elektrycznej (EDLC)

Metodyka:

- Techniki elektrochemiczne m.in.: woltamperometria cykliczna, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS)
- Elektrochemiczna mikrowaga kwarcowa (EQCM)
- Spektroskopia Ramanowska, IR, ATR, UV/Vis
- Temperaturowo-programowana desorpcja (TPD)
- Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC)
- Analiza powierzchni i porowatości przez sorpcję gazów (N2, Ar, CO2)

Dalsze informacje:

Przewodniczący w Radzie Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk (SD PAN) w kadencji 2019/2020


Członkostwo w towarzystwach naukowych:
- International Society of Electrochemistry (ISE)
- Polskie Towarzystwo Węglowe
- European Colloid and Interface Society (ECIS)

Staże i doświadczenie zawodowe:
- (2011, 2012) Universite François Rabelais de Tours, Projekt POLONIUM
- (2012) University of Liege, COST Training School Liege, SPA, Belgia
- (2011-2015) Development of high performance and ECOLogically friendly superCAPacitors for energy management, Projekt WELCOME-ECOLCAP, Politechnika Poznańska

Stopnie naukowe:
- Magisterium (2011) Technologia Chemiczna, Politechnika Poznańska

Strony internetowe: