Profil pracownika

Prof. dr hab. Tomasz Borowski

Pracownik IKiFP PAN od: 2006

Kierownik Grupy

Pokój: 239

Telefon: +48 12 6395 218

E-mail: ncborows(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Badania mechanizmów reakcji metodami teoretycznymi
- Metaloenzymy wiążące metale przejściowe
- Reakcje tlenu cząsteczkowego
- Krystalografia białek

Metodyka:

- Obliczenia struktury, energii i własności elektronowych metodami chemii kwantowej (DFT) oraz metodami hybrydowymi QM/MM
- Symulacje dynamiki molekularnej w klasycznych polach siłowych
- Wyznaczanie struktury kompleksów enzym-substrat metodami dokowania molekularnego

Dalsze informacje:

- Profesor chemii (2017)
- Habilitacja (2009) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków, Tytuł rozprawy "Mechanizmy reakcji na mononuklearnych centrach żelazowych i manganowych w wybranych niehemowych enzymach aktywujących tlen - badania teoretyczne"
- Doktorat (2003) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Tytuł pracy "Badanie mechanizmów aktywności centrów biologicznie czynnych w enzymach"
- Magisterium (1998) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków

Staże zagraniczne:

- 1998/1999 - 4-miesięczny staż w ramach programu TEMPUS, Włochy, Uniwersytet w Bolonii
- 2003-2006 - staż podoktorski (post-doc), Szwecja, Uniwersytet Sztokholmski
- 2007 - 2-miesięczny staż (stypendium DAAD), Niemcy, Wolny Uniwersytet w Berlinie