Profil pracownika

Dr hab. Krzysztof Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN

Pracownik IKiFP PAN od: 2005

profesor IKiFP

Pokój: 140 , 221, 041

Telefon: +48 12 6395121

E-mail: ncszczep(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

• Wcelowane dostarczanie leków
• Nanonośniki leków dla terapii chorób neurodegeracyjnych
• Nanonośniki leków przeciwnowotworowych
• Nanonośniki teranostyczne
• Nanonośniki o kontrolowanym uwalnianiu czynnika aktywnego
• Magnetyczne systemy dostarczania leków
• Synteza nanocząstek polimerowych.
• Synteza koloidalnych nanocząstek metali i tlenków metali
• Właściwości przewodzące nanomateriałów.
• Właściwości antybakteryjne oraz antygrzybiczne nanomateriałów
• Wielowarstwowe filmy polielektrolitowe i kompozytowe: struktura, właściwości i funkcjonalność
• Emulsyfikacja
• Enkapsulacja
• Korozja/powłoki antykorozyjne

Metodyka:

Pomiary wielkości cząstek
Pomiary potencjału zeta
Spektroskopia UV-Vis
Spektrofluorymetria
Spektroskopia IR
Mikrowaga kwarcowa (QCM-D)
Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM)
Pomiary przewodnictwa elektrycznego

Dalsze informacje:

- Habilitacja (2017) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Tytuł osiągnięcia naukowego: „Polielektrolitowe nanonośniki do zastosowań biomedycznych”

- Doktorat (2010) Międzynarodowe Studium Doktoranckie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Tytuł pracy: „Encapsulation of active agents in liquid core capsules”, promotor: prof. dr hab. Piotr Warszyński

- Magisterium (2004) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Tytuł pracy: "Hydroliza poli(N-winyloformamidu) w mikroemulsji"

Staże zagraniczne

- 2006/2007 - 7 tygodni , Norwegia, Oslo, SINTEF Materials and Chemistry,