Profil pracownika

Prof. dr hab. Ewa Serwicka-Bahranowska

Pracownik IKiFP PAN od: 1976

Pokój: 102

Telefon: +48 12 6395 118

E-mail: ncserwic(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Projektowanie, synteza, charakterystyka fizyko-chemiczna i określenie właściwości katalitycznych materiałów nanostrukturalnych typu:
• modyfikowanych krzemianów warstwowych, hydrotalkitów i mieszanych tlenków z prekursorów hydrotalkitowych, mezoporowatych tlenków jako nośników jonów metali przejściowych i związków organometalicznych, heteropolizwiązków
• nanokompozytów na osnowie interkalowanych minerałów warstwowych
Do badanych reakcji katalitycznych należą procesy ważne dla ochrony środowiska, m.in.: całkowite spalanie zanieczyszczeń organicznych oraz procesy w fazie ciekłej, takie jak utlenianie Baeyera-Villigera przy pomocy H2O2 i tlenu, utlenianie tlenem alkanów, olefin i związków aromatycznych, uwodornienie alkinów i ketonów w łagodnych warunkach.

Metodyka:

• Synteza i modyfikacja w różnych warunkach minerałów warstwowych i materiałów mezoporowatych
• Proszkowa dyfraktometria rentgenowska, pomiary powierzchni właściwej oraz dystrybucji porów, analiza chemiczna metodą ICP AES, analiza termiczna TG/TDG/DTA, mikroskopia elektronowa SEM/TEM, spektrometria: FTIR, UV-Vis, NMR, XPS.

Dalsze informacje:

• Magisterium w dziedzinie chemii (1973) Wydział Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
• Doktorat w dziedzinie chemii (1976) Wydział Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
• Habilitacja w dziedzinie chemii fizycznej i teoretycznej (1991) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, "Reduction of transition metal oxides and related systems with hydrogen atoms: applications and implications"
• Profesor nauk chemicznych (2002) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków
• 2002-2010 zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzcjni PAN w Krakowie
• 2004-2008 członek Rady Redakcyjnej Applied Catalysis A
• od 2018 członek International Advisory Board Instytutu Geoniki Czeskiej Akademii Nauk

Staże zagraniczne i współpraca międzynarodowa
• 1979-81 stypendium Alexandra Humboldta w Institut für Physikalische Chemie, Christian Albrechts Universität, Kiel, Niemcy
• 1984-86 stypendium podoktorskie w Inorganic Chemistry Laboratory, University of Oxford, Wielka Brytania
• 1996-2003 miesięczne pobyty badawcze w Department of Chemistry, University of Cambridge, Wielka Brytania
• 2006-2008 dwumiesięczne pobyty badawcze w School of Chemistry, University of Nottingham, Wielka Brytania