Profil pracownika

Dr Dorota Duraczyńska

Pracownik IKiFP PAN od: 2005

Pokój: 107, 034, 039

Telefon: +48 12 6395 112, 147, 204

E-mail: ncduracz(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza katalizatorów heterogenicznych zawierających nanocząstki rutenowe osadzone na nośnikach mezoporowatych i polimerowych
- Charakterystyka fizykochemiczna otrzymanych materiałów
- Badania aktywności katalitycznej w reakcjach uwodornienia grupy C=O (ketony) i C=C

Metodyka:

- Stosowane metody badawcze do charakterystyki fizykochemicznej badanych materiałów: proszkowa dyfraktometria rentgenowska (XRD), pomiary powierzchni właściwej oraz dystrybucji porów, spektroskopia UV-Vis, analiza termiczna TG/TDG/DTA, spektroskopia w podczerwieni (FTIR), spektroskopia fotoelektronów (XPS), spektroskopia NMR, skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), wysokorozdzielcza transmisyjna mikroskopia elektronowa (HRTEM).
- Badania katalityczne: chromatografia gazowa (GC), niskociśnieniowy reaktor katalityczny firmy PARR serii 5100.

Dalsze informacje:

- Doktorat (2005) University of Nevada, Reno (USA) "Ruthenium complexes of eta1 and eta3 vinyl phosphines" (Prof. John H. Nelson).
- Magisterium (1994) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków "Badanie rozpuszczalności wybranych kompleksów cyjankowych w cieczach kriogenicznych" (Prof. dr hab. Grażyna Stochel).

2019

 • B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Dula, D.Duraczynska, W. Rojek, R. P. Socha, L. Litynska-Dobrzynska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "VOCs combustion catalysts based on composites of exfoliated organo-Laponite and multimetallic (Mn, Al, Zr, Ce) hydrotalcites prepared by inverse microemulsion", Catalysis Today, 333 (2019) 182-189
 • R. Kosydar, D. Duraczyńska, J. Gurgul, J. Kryściak-Czerwenka, A. Drelinkiewicz, "Liquid phase hydrogenation of furfural under mild conditions over Pd/C catalysts of various acidity", Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 126 (2019) 417-437
 • D. Duraczyńska, E. M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, R. P. Socha, M. Zimowska, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Bukowska, "Solvent and substituent effects in hydrogenation of aromatic ketones over Ru/polymer catalyst under very mild conditions", Molecular Catalysis, 470 (2019) 145-151
 • R. Kosydar, I. Szewczyk, P. Natkański, D. Duraczyńska, J. Gurgul, P. Kuśtrowski, A. Drelinkiewicz, "New insight into the effect of surface oxidized groups of nanostructured carbon supported Pd catalysts on the furfural hydrogenation", Surfaces and Interfaces, 17 (2019) 100379
 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, F. Mauriello, M. Grazia Musolino, A. Dziedzicka, D. Duraczynska, J. Gurgul, "Tuning Catalytic Properties of Supported Bimetallic Pd/Ir Systems in the Hydrogenation of Cinnamaldehyde by Using the “Water-in-Oil” Microemulsion Method", Journal of Chemistry, DOI: 10.1155/2019/4314975
 • B. Samojeden, J. Drużkowska, D. Duraczyńska, M. Poddębniak, M. Motak, "Zastosowanie cenosfer promowanych jonami żelaza i miedzi jako katalizatorów w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenku azotu(II) amoniakiem", Przemysł Chemiczny, 98/4 (2019) 541-545

2018

 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, R. Kosydar, D. Duraczyńska, J. Gurgul, "Carbon-supported Pd100-XAuX alloy nanoparticles for the electrocatalytic oxidation of formic acid; influence of metal particles composition on activity enhancement", Applied Catalysis B: Environmental, 221 (2018) 393-405
 • M. Kolodziej, E. Lalik, J.C. Colmenares , P. Lisowski , J. Gurgul, D. Duraczynska, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of Pd/MoO3 prepared by the sonophotodeposition method", Materials Chemistry and Physics, 204 (2018) 361-372
 • J. Olszówka, R. Karcz, B.D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, D. Duraczyńska, J. Kryściak-Czerwenka, A. Niecikowska,K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Effect of Mg-Al hydrotalcite crystallinity on catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with H2O2/acetonitrile", Catalysis Communications, 107 (2018) 48-52
 • D. Lupa, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, D. Duraczyńska, "Formation, properties and stability of silver nanoparticle monolayers at PDADMAC modified polystyrene microparticles", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 554 (2018) 317-325
 • E. M. Serwicka, M. Zimowska, D. Duraczyńska, B. D. Napruszewska, M. Nattich-Rak, G. Mordarski, L. Lityńska-Dobrzyńska, H. Palkova, "PDDA-Montmorillonite Composites Loaded with Ru Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Catalytic Properties in Hydrogenation of 2-Butanone", Polymers, 10 (2018) 865-879
 • B. D. Napruszewska, A. Michalik, A. Walczyk, D. Duraczyńska, R. Dula, W. Rojek, L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Composites of Laponite and Cu–Mn Hopcalite-Related Mixed Oxides Prepared from Inverse Microemulsions as Catalysts for Total Oxidation of Toluene", Materials, 11 (2018) 1365

2017

 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, M. Góral-Kurbiel, J. Gurgul, D. Duraczyńska, "Formation of Pd-group VIII bimetallic nanoparticles by the “water-in-oil” microemulsion method", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 529 (2017) 246-260
 • Joanna Olszówka, Robert Karcz, Bogna D. Napruszewska, Dorota Duraczyńska, Adam Gaweł, Krzysztof Bahranowski, Ewa M. Serwicka, "Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with H2O2/acetonitrile over hydrotalcite-like catalysts: Effect of Mg/Al ratio on the ε-caprolactone yield", Catalysis Communications, 100 (2017) 196-201

2016

 • M. Kołodziej, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, J. Gurgul, D. Duraczynska, R. Kosydar, "Activity/selectivity control in Pd/HxMoO3 catalyzed cinnamaldehyde hydrogenation", Applied Catalysis A: General, 515 (2016) 60-71
 • E. Lalik, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, R. Tokarz-Sobieraj, M. Witko, T. Szumełda, J. Gurgul, D. Duraczyńska, "A role of Au-content in performance of Pd-Au/SiO2 and Pd-Au/Al2O3 catalyst in the hydrogen and oxygen recombination reaction. The microcalorimetric and DFT studies", Applied Catalysis A: General, 517 (2016) 196-210
 • R. Dębek, M. Motak, D. Duraczyńska, F. Launay, M. E. Galvez, T. Grzybek, P. Da Costa, "Methane dry reforming over hydrotalcite-derived Ni–Mg–Al mixed oxides: the influence of Ni content on catalytic activity, selectivity and stability", Catalysis Science & Technology, 6 (2016) 6705-6715
 • Dorota Duraczyńska, Alicja Michalik-Zym, Bogna D. Napruszewska, Roman Dula, Robert P. Socha, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Adam Gaweł, Krzysztof Bahranowski, Ewa M. Serwicka, "Efficient and Verstaile Ru/SBA-15 Catalysts for Liquid-Phase Hydrogenation of the C=C and C=O Bonds under Mild Conditions", ChemistrySelect, 1 (2016) 2148-2155
 • Anna Gancarczyk, Marzena Iwaniszyn, Łukasz Mokrzycki, Wojciech Rojek, Dorota Duraczyńska, Tadeusz Machej, Jolanta Kowalska, Mieczysław Jaroszyński, Andrzej Kołodziej, "VOC combustion on ceramic foam supported catalyst", Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, 20 (2016) 155-165

2015

 • A. Michalik-Zym, R. Dula, D. Duraczyńska, J. Kryściak-Czerwenka, T. Machej, R.P. Socha, W. Włodarczyk, A. Gaweł, J. Matusik, K. Bahranowski, E. Wisła-Walsh, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka, "Active, selective and robust Pd and/or Cr catalysts supported on Ti-,Zr- or [Ti,Zr]-pillared montmorillonites for destruction of chlorinatedvolatile organic compounds", Applied Catalysis B: Environmental, 174 (2015) 293-307

2012

 • D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, D. Rutkowska- Żbik, M. Witko, R. Socha, M. Zimowska, Z. Olejniczak, "Nanospace constraints in mesoporous silica carriers - a factor of critical importance in promoting the catalytic activity of supported ruthenium (II) complex with hemilabile phosphine ligand", Applied Catalysis A: General, 427-428 (2012) 16-23
 • D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, D. Rutkowska- Żbik, M. Witko, R. Socha, M. Zimowska, Z. Olejniczak, "Architecture of a mesoporous support - A key factor controlling catalytic activity of supported ruthenium (II) complex", Annual Report 2012 Polish Academy of Science, Mathematics, Physics, Chemistry and Earth Science, (2012) 62-64

2011

 • D. Duraczyńska, A. Drelinkiewicz, E. Bielańska, E. M. Serwicka, L. Lityńska-Dobrzyńska, "Hydrogenation of acetophenone in the presence of Ru catalysts supported on amine groups functionalized polymer", Catal. Lett., 141 (2011) 83-94

2010

 • D. Duraczyńska, A. Drelinkiewicz, E.M. Serwicka, D. Rutkowska-Zbik, E. Bielańska, R. Socha, A. Bukowska, W. Bukowski, "Preparation and characterization of RuCl3 – diamine group functionalized polymer", Reactive & Funct Polymers, 70 (2010) 382-391

2009

 • D.Duraczyńska, E.M.Serwicka, A.Drelinkiewicz, Z.Olejniczak, "Ruthenium(II) Phosphine/Mesoporous Silica Catalysts: The Impact of Active Phase Loading and Active Site Density on Catalytic Activity in Hydrogenation of Phenylacetylene", Appl. Catal. A, 371 (2009) 166-172

2008

 • D.Duraczyńska, E.M.Serwicka, A.Waksmundzka-Góra, A.Drelinkiewicz, Z.Olejniczak, "Immobilization of Cationic Ruthenium(II) Complex Containing the Hemilable Phosphaallyl Ligand in Hexagonal Mesoporous Silica (HMS) and aApplication of this Material as Hydrogenation Catalyst", J. Organomet. Chem., 693 (2008) 510-518