Profil pracownika

dr Marta Sadowska

Pracownik IKiFP PAN od: 2011

asystent

Pokój: 139

Telefon: +48 12 6395 122

E-mail: ncsadows(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

-charakterystyka fizykochemiczna mikrocząstek, nanocząstek i białek
- mechanizmy i kinetyka adsorpcji nanocząstek i białek na powierzchniach heterogenicznych i homogenicznych
- synteza suspensji mikrocząstek polimerowych

Metodyka:

- mikroskopia sił atomowych AFM
- pomiary współczynnika dyfuzji i ruchliwości elektroforetycznej
- badanie rozkładu wielkości cząstek metodą ugięcia światła laserowego
- mikrowaga kwarcowa z monitorowaniem dyssypacji energii (QCM-D)
- spektroskopia falowodu optycznego (OWLS)

Dalsze informacje:

Magisterium (2010) Wydział Chemii Uniwesytetu Jagiellońskiego, Kraków, Tytuł pracy: "Określenie efektywności osadzania nanocząsteczek na powierzchniach granicznych za pomocą mikroskopii optycznej i AFM"
Doktorat (2016) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, tytuł pracy: "Mechanizmy nieodwracalnej adsorpcji nanocząstek na powierzchniach nośników koloidalnych"

2020

 • Z. Adamczyk, M. Sadowska, "Hydrodynamic Solvent Coupling Effects in Quartz Crystal Microbalance Measurements of Nanoparticle Deposition Kinetics", Anal. Chem.,, 92 (2020) 3896-3903

2019

 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, A. Pomorska, M. Nattich-Rak, M. Sadowska , "Human Serum Albumin Adsorption Kinetics on Silica: Influence of Protein Solution Stability", Langmuir, 35 (2019) 2639-2648
 • P. Żeliszewska, M. Sadowska, M. Morga, Z. Adamczyk, "Mechanism of Fibrinogen /Microparticle Complex Deposition on Solid Substrates: Role of pH", Colloids Surf., B, 184 (2019) 110424-1-110424-7
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, M. Sadowska, F. Boulmedais, M. Cieśla, "Mechanism of Fibrinogen Adsorption on Silica Sensor at Various pHs: Experiments and Theoretical Modeling", Langmuir, 35 (2019) 11275-11284

2018

 • A. Pomorska, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Sadowska, "Kinetics of Human Serum Albumin Adsorption at Silica Sensor: Unveiling Dynamic Hydration Function", Colloids Surf., B, 167 (2018) 377-384

2017

 • M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, "Formation of Hematite Nanoparticle Monolayers of Controlled Coverage and Structure at Polymeric Microparticles", J. Colloid Interface Sci., 505 (2017) 509–518
 • M. Nattich-Rak, M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Cieśla, M. Kąkol, "Formation Mechanism of Human Serum Albumin Monolayers on Positively Charged Polymer Microparticles", Colloids Surf., B, 159 (2017) 929–936

2016

 • M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, M. Nattich-Rak, "Monolayers of Silver Nanoparticles on Positively Charged Polymermicrospheres", Colloids Surf., A, 499 (2016) 1-9

2015

 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Sadowska, "Revealing Fibrinogen Monolayer Conformations at Different pHs: Electrokinetic and Colloid Deposition Studies", J. Colloid Interface Sci., 449 (2015) 62-71
 • M. Sadowska, M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, "Revealing Human Fb Monolayer Conformations at Different pHs", FEBS Journal (Suppl. 1), 282 (2015) 207
 • M. Sadowska, M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, "Mechanism of Nanoparticle Deposition on Polystyrene Latex Particles revealed by electrokinetic, AFM and SEM measurements", FEBS Journal (Suppl. 1), 282 (2015) 208

2014

 • M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, "Mechanism of Nanoparticle Deposition on Polystyrene Latex Particles", Langmuir, 30 (2014) 692-699
 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Sadowska, M. Wasilewska, M. Cieśla, "Fibrinogen Monolayers of Controlled Coverage and Conformations for Biosensing Applications", Key Engineering Materials, 605 (2014) 243-246

2013

 • Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Sadowska, A. Michna, K. Szczepaniak, "Mechanisms of Nanoparticle and Bioparticle Deposition - Kinetic Aspects", Colloids Surf., A, 439 (2013) 3-22
 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Sadowska, "Fibrinogen Monolayer Characterization by Colloid Depositon", Langmuir, 29 (2013) 11991-12002

2012

 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Sadowska, M. Morga, M. Oćwieja, "Hematite Nanoparticle Monolayers on Mica: Characterization by Colloid Deposition", Colloids Surf., A, 412 (2012) 72-81

2011

 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, M. Sadowska, "Deposition of Colloid Particles on Protein Layers: Fibrinogen on Mica", J. Colloid Interface Sci., 356 (2011) 454-464
 • M. Nattich, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Radziszewska, "Detection of Fibrinogen Monolayers on Mica by the Colloid Enhancement", Environmental Biotechnology, 7 (2011) 1-11