Profil pracownika

Dr Ewelina Jarek

Pracownik IKiFP PAN od: 2007

Pokój: 133

Telefon: +48 12 6395 128

E-mail: ncjarek(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Fizykochemia ciekłych powierzchni międzyfazowych adsorpcja mieszanin jonowych i niejonowych surfaktantów.
- Teoretyczny opis adsorpcji mieszanin jonowych i niejonowych surfaktantów na ciekłych granicach faz

Metodyka:

- Szereg metod pomiaru napięcia powierzchniowego (metoda analizy kształtu wiszącej kropli, płytka Wilhelmy'ego, metoda pierścienia du Noüy'a oraz metoda pomiaru dynamicznego napięcia powierzchniowego metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku)
- Podstawowe techniki modelowania molekularnego przy użyciu komercyjnego oprogramowania

Dalsze informacje:

- Doktorat (2006) Międzynarodowe Studium Doktoranckie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Tytuł pracy "Adsorpcja mieszanin jonowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych na granicach faz ciecz/gaz"(chemia)
- Magisterium (2001) Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze, Uniwersytet Jagielloński Kraków, Tytuł pracy: "Przebieg oogenezy u Acheta domesticus (Orthoptera: Gryllidae)" (biologia)

Staże zagraniczne

- 2006/2007 - jeden rok-asystent -Akademia Górniczo- Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie
- 2003- miesiąc w Golm w Instytucie Koloidów i Chemii Powierzchni imienia Maxa Planka w Niemczech
- 2003 - miesiąc na Uniwersytecie Tomasza Baty w Zlinie, Czechy