Profil pracownika

Mgr Wojciech Rojek

Pracownik IKiFP PAN od: 2006

Pokój:

Telefon: +48 12 6395 193

E-mail: ncrojek(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Katalityczne utlenianie sadzy samochodowej.
- Analiza produktów reakcji metodą GC.

Metodyka:

- Zastosowanie chromatografii gazowej do separacji produktów reakcji.

Dalsze informacje:

- Magisterium (2006) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, "Katalityczne utlenianie sadzy samochodowej".

2019

 • B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Dula, D.Duraczynska, W. Rojek, R. P. Socha, L. Litynska-Dobrzynska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "VOCs combustion catalysts based on composites of exfoliated organo-Laponite and multimetallic (Mn, Al, Zr, Ce) hydrotalcites prepared by inverse microemulsion", Catalysis Today, 333 (2019) 182-189
 • K. Samson, W. Rojek, M. Ruggiero-Mikołajczyk, M. Śliwa, J. Miąsik, M. Smoliło, D. Rutkowska-Żbik, "Synthesis of 2-methylfuran and furan via hydrogenation of furfurol and furfural over chromite-based catalysts / Synteza 2-metylofuranu i furanu na drodze uwodornienia furfurolu i furfuralu przy użyciu katalizatorów chromitowych", Przem. Chem., 3 (2019) 394-398
 • Ł. Kuterasiński, W. Rojek, M. Gackowski, M. Zimowska, P.J. Jodłowski, "Sonically modified hierarchical FAU-type zeolites as active catalysts for the production of furan from furfural", Ultrason. Sonochem., 10.1016/j.ultsonch.2019.104785

2018

 • B. D. Napruszewska, A. Michalik, A. Walczyk, D. Duraczyńska, R. Dula, W. Rojek, L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Composites of Laponite and Cu–Mn Hopcalite-Related Mixed Oxides Prepared from Inverse Microemulsions as Catalysts for Total Oxidation of Toluene", Materials, 11 (2018) 1365

2017

 • Bogna D. Napruszewska, Alicja Michalik-Zym, Roman Dula, Elżbieta Bielańska, Wojciech Rojek, Tadeusz Machej, Robert P. Socha, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Krzysztof Bahranowski, Ewa M. Serwicka, "Composites derived from exfoliated Laponite and Mn-Al hydrotalcite prepared in inverse microemulsion: A new strategy for design of robust VOCs combustion catalysts", Applied Catalysis B: Environmental, 211 (2017) 46-56
 • Bogna D. Napruszewska, Alicja Michalik-Zym, Melania Rogowska, Elżbieta Bielańska, Wojciech Rojek, Adam Gaweł, Monika Wójcik-Bania, Krzysztof Bahranowski, Ewa M. Serwicka, "Novel Montmorillonite/TiO2/MnAl-Mixed Oxide Composites Prepared from Inverse Microemulsions as Combustion Catalysts", Materials, 10.3390/ma10111326

2016

 • Anna Gancarczyk, Marzena Iwaniszyn, Łukasz Mokrzycki, Wojciech Rojek, Dorota Duraczyńska, Tadeusz Machej, Jolanta Kowalska, Mieczysław Jaroszyński, Andrzej Kołodziej, "VOC combustion on ceramic foam supported catalyst", Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, 20 (2016) 155-165

2015

 • E. Lalik, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, W. Rojek, T. Machej, J. Gurgul, T. Szumełda, M. Kołodziej, E. Bielańska, "Activity and deactivation of Pd/Al2O3 catalysts in hydrogen and oxygen recombination reaction; a role of alkali (Li, Cs) dopant", International Journal of Hydrogen Energy, 40 (2015) 16127-16136
 • E. Lalik, R. Kosydar, R. Tokarz – Sobieraj, M. Witko, T. Szumełda, M. Kołodziej, W. Rojek, T.Machej, A. Drelinkiewicz, "Humidity induced deactivation of Al2O3 and SiO2 supported Pd, Pt, Pd-Pt catalysts in H2 + O2 recombination reaction: the catalytic, microcalorimetric and DFT studies", Appl. Catal. A, 501 (2015) 27-40

2014

 • T. Machej, E.M. Serwicka, M. Zimowska, R. Dula, A. Michalik-Zym,B. Napruszewska, W. Rojek, R. Socha, "Cu/Mn-based mixed oxides derived from hydrotalcite-like precursorsas catalysts for methane combustion", Applied Catalysis A: General, 474 (2014) 87–94

2009

 • S.Dźwigaj, J.Janas, W.Rojek, L.Stievano, F.E.Wagner, F.Averseng, M.Che "Effect of Iron Impurities on the Catalytic Activity of BEA, MOR and MFI Zeolites in the SCR of NO by Ethanol", Appl. Catal. B, 86 (2009) 45-52

2008

 • S.Dźwigaj, J.Janas, W.Rojek, L.Stievano, F.E.Wagner, F.Averseng, M.Che "Effect of Iron Impurities on the Catalytic Activity of BEA, MOR, and MFI Zeolites in the SCR of NO by Ethanol", Appl. Catal. B, (2008) (available on-line)