Profil pracownika

Dr inż. Katarzyna Samson

Pracownik IKiFP PAN od: 1990

Pokój: 231, 227

Telefon: +48 12 6395 161

E-mail: ncsamson(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Utleniające odwodornienie alkanów C2 - C4 na układach tlenków wanadu, molibdenu i chromu zdyspergowanych na nośnikach i w matrycach tlenkowych.
- Wpływ domieszek do katalizatorów tlenkowych na ich strukturę, właściwości fizykochemiczne i katalityczne w reakcjach selektywnego utlenienia.
- Zastosowanie reakcji - sond do charakterystyki właściwości redoksowych i kwasowo-zasadowych tlenków metali przejściowych i do określenia dyspersji aktywnej fazy tlenkowej na nośniku.
- Wysoko-zdyspergowane nanocząstki Au na nośnikach tlenkowych w reakcjach utlenienia.

Metodyka:

- Pomiary aktywności katalitycznej w reaktorach przepływowych, impulsowych z analizą "on line" przy użyciu technik chromatografii gazowej i spektrometrii masowej.
- Reakcje-sondy właściwości kwasowo-zasadowych i reaktywności tlenu układów tlenkowych.
- Zastosowanie technik dostępnych w Instytucie (XRD, XPS, IR, ESR, TPD, TPR/TPO) do charakterystyki układów tlenkowych.

Dalsze informacje:

- Doktorat (2007) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, "Utleniające odwodornienie izobutanu na domieszkowanych układach tlenków chromu i wanadu na nośnikach tlenkowych".
- Magisterium (1991) Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, "Szkła i tworzywa szklano-krystliczne z układu MgO-Al2O3-Li2O-SiO2 jako matryce dla kompozytów"

Staże zagraniczne

- 2005 - pobyt naukowo-badawczy (dwa tygodnie), Instituto de Catalisis y Petroleoquimica, CSIC, Madrid, Spain