Profil pracownika

Mgr Natalia Kwiatek

Pracownik IKiFP PAN od: 2015

doktorant

Pokój: 061

Telefon: +48 12 639 52 15

E-mail: nckwiate(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- metaliczne i tlenkowe epitaksjalne układy cienkowarstwowe o potencjalnym zastosowaniu w spintronice
- właściwości magnetyczne wielowarstwowych układów, wpływ interfejsu na anizotropię magnetyczną

Metodyka:

Próżniowe techniki analizy powierzchni i cienkich warstw:
- skaningowa mikroskopia tunelowa (STM)
- niskoenergetyczna dyfrakcja elektronów (LEED)
- spektroskopia elektronów Auger'a (AES), spektroskopia fotoelektronów (XPS)
- spektroskopia Mossbauer'a elektronów konwersji (CEMS)

Dalsze informacje:

Magisterium (2016)
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia
Tytuł pracy: "Wzrost i charakterystyka epitaksjalnych warstw tlenków żelaza na powierzchni Pt(111)"