Profil pracownika

dr Joanna Kryściak-Czerwenka

Pracownik IKiFP PAN od: 1990

Pokój: 010

Telefon: +48 12 6395 164

E-mail: nckrysci(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do badania katalizatorów
Ochrona środowiska - działalność laboratorium CezaŚ
Systemy zarządzania jakością w laboratoriach

Metodyka:

Spektroskopia w podczerwieni w pełnym zakresie (FT-IR)
Rentgenowska spektroskopia fluorescencyjna (EDXRF)
Chromatografia gazowa z detekcją masową (GC-MS)
Wdrażanie systemu zarządzania jakością w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Dalsze informacje:

Studia podyplomowe (2008) Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, "Systemowe Zarządzanie Jakością" Praca dyplomowa "Akredytacja laboratorium badawczego w instytucie naukowym w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005"
Doktorat (2004) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków, "Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do badania mechanizmów katalitycznego usuwania zanieczyszczeń z gazów odlotowych".
Magisterium (1990) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, "Badania nad przemianą gazu syntezowego na wybranych formach kationowych zeolitów typu Y i mordenitu".
Ważniejsze certyfikaty:
Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością - PCBC (9.05.2008)
Certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością - PCBC (13.06.2008)