Profil pracownika

Mgr inż Bogna Daria Napruszewska

Pracownik IKiFP PAN od: 1986

Pokój: 107

Telefon: +48 12 6395 112

E-mail: ncnaprus(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Projektowanie syntetycznych hydrotalkitów pod kątem wykorzystania tych związków lub produktów ich rozkładu termicznego w reakcjach katalitycznych pomagających chronić środowisko.
Hydrotalkity jako matryce dla izo- i heteropolianionów.
Hydrotalkity jako prekursory aktywnych katalitycznie faz typu mieszanych tlenków.
Katalizatory otrzymane z minerałów warstwowych do spalania zanieczyszczeń organicznych.

Metodyka:

Stosowane metody badawcze do charakterystyki fizykochemicznej badanych materiałów: proszkowa dyfraktometria rentgenowska (XRD), pomiary powierzchni właściwej oraz dystrybucji porów (BET), analiza termiczna TG/DTA/DSC, analiza chemiczna metodą ICP OES, TPR.

Dalsze informacje:

Magisterium (2009) Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej "Układy tlenkowe pochodzenia hydrotalkitowego jako katalizatory odwodornienia propanu w obecności CO2"
Inżynier (1987) Wydział Chemiczny Politechniki Krakowskiej "Synteza i charakterystyka fizykochemiczna roztworów stałych o strukturze brannerytu w układzie CoV2O6-MoO3-LiVMoO6"