Profil pracownika

Dr hab. inż. Anna Micek-Ilnicka

Pracownik IKiFP PAN od: 1995

Kierownik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich

Pokój: 235

Telefon: +48 12 6395157

E-mail: ncilnick(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Termiczne, sorpcyjne, kwasowe własności katalizatorów zawierających heteropolikwasy typu Keggina i Dawsona.
- Własności katalityczne układów heterop[olikwas-nośnik w odwadnianiu alkoholi w fazie gazowej i w reakcji elektrofilowej addycji alkoholi do olefin prowadzącej do syntezy eterów (MTBE, ETBE).
- Badania sorpcji zasad i alkoholi na heteropolikwasach.

Metodyka:

- Chromatografia gazowa: monitorowanie reakcji katalitycznych w reaktorach impulsowych i przepływowych.
- Spektroskopia FTIR: monitorowanie in-situ reakcji chemicznej poprzez analizę zmian widm IR fazy gazowej nad katalizatorem.
- Mikroskopia scanningowa, dyfrakcja rentgenowska.
- Analiza termograwimetryczna.
- Mikrokalorymetryczna sorpcja amoniaku.
- TPD amoniaku.

Dalsze informacje:

- Habilitacja (2010) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków, "Heteropolikwasy jako katalizatory syntezy eteru etylo-tert-butylowego ETBE – kinetyka i mechanizm reakcji"
- Doktorat (1994) Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH, Kraków "Badanie kinetyki i mechanizmu redukcji jonów niklawych w roztworach wodnych w trakcie osadzania się stopów Ni-P"
- Doktorant (1990-1994) Międzywydziałowe Studium Doktoranckie AGH, Kraków,
- Asystent stażysta (1989-1990) Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH, Kraków
- Magisterium (1989) Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH, Kraków, "Powłoki niklu chemicznego".