Profil pracownika

Dr hab. inż. Aleksandra Pacuła

Pracownik IKiFP PAN od: 2006

Adiunkt

Pokój: 030, 129

Telefon: +48 12 6395 108

E-mail: ncpacula(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Zastosowanie sodowej i wodorowej formy montmorillonitu oraz podwójnych warstwowych wodorotlenków jako nośników heteropolikwasów o strukturze Keggina. Preparatyka układów heteropolikwas/minerał warstwowy, opis ich struktury, morfologii, stabilności termicznej oraz ocena ich właściwości katalitycznych.
- Otrzymywanie i charakterystyka właściwości fizykochemicznych porowatych, dotowanych azotem materiałów węglowych o strukturze grafitu oraz ich zastosowanie jako nośników metali przejściowych w elektrokatalizie.

Metodyka:

- Synteza nieorganicznych materiałów o budowie warstwowej zawierających metale przejściowe (strącanie osadu). Są to układy o strukturze podwójnych warstwowych wodorotlenków (Mg-Al, Zn-Al, Cu-Cr) bądź o strukturze zasadowych soli (Zn, Cu, Zn-Cu, Zn-Co).
- Przygotowanie układów na osnowie materiałów o strukturze podwójnych warstwowych wodorotlenków z wbudowanymi heteropolianionami (wymiana jonowa) i układów na osnowie montmorillonitu z osadzonymi heteropolikwasami (impregnacja).
- Zastosowanie metody CVD (chemical vapour deposition) do otrzymywania porowatych materiałów węglowych (piroliza).
- Charakterystyka właściwości fizykochemicznych proszkowych materiałów nieorganicznych za pomocą analizy dyfrakcji rentgenowskiej, analizy termicznej, sorpcji azotu, spektroskopii w zakresie podczerwieni i pasma UV-Vis.
- Badanie właściwości katalitycznych układów zawierających metale przejściowe zdyspergowane na przewodzącym węglowym nośniku w reakcjach takich jak: redukcja tlenu i utlenianie metanolu (Schlumberger-Solartron ECI 1286 potencjostat).

Dalsze informacje:

- Habilitacja (2019) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. "Porowate materiały węglowe dotowane azotem i ich kompozyty z metalami przejściowymi".
- Doktorat (2006) Międzynarodowe Studium Doktoranckie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. "Naturalne i syntetyczne minerały warstwowe jako nośniki heteropolikwasów".
- Magisterium (2000) Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. "Recykling tworzyw poliuretanowych".

Staże zagraniczne
- 2018 - 3 miesiące, stypendium, Japonia, Instytut naukowo-badawczy w Tsukubie
- 2010/2011 - 4 miesiące, stypendium, Japonia, Instytut naukowo-badawczy w Tsukubie
- 2009/2010 - 4 miesiące, stypendium, Japonia, Uniwersytet w Sapporo, Wydział Chemii
- 2006/2007 - 1 rok, stypendium, Wielka Brytania, Uniwersytet w Nottingham, Wydział Chemii
- 2003 - 1 miesiąc, wymiana naukowa, Wielka Brytania, Uniwersytet w Cambridge, Wydział Chemii

2018

 • A. Pacuła, K. Uosaki, R.P. Socha, E. Bielańska, P. Pietrzyk, M. Zimowska, "Corrigendum to “Nitrogen-doped carbon materials derived from acetonitrile and Mg-Co-Al layered double hydroxides as electrocatalysts for oxygen reduction reaction” [Electrochim. Acta 212 (2016) 47-58]", Electrochim. Acta, 259 (2018) 685-686
 • A. Pacuła, R.P. Socha, P. Pietrzyk, M. Zimowska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, R. Kosydar, G. Mordarski, "Physicochemical and electrochemical properties of the carbon materials containing nitrogen and cobalt derived from acetonitrile and Co-Al layered double hydroxides", J. Mater. Sci., 10.1007/s10853-018-2427-9

2016

 • A. Pacuła, K. Uosaki, R.P. Socha, E. Bielańska, P. Pietrzyk, M. Zimowska, "Nitrogen-doped carbon materials derived from acetonitrile and Mg-Co-Al layered double hydroxides as electrocatalysts for oxygen reduction reaction", Electrochimica Acta, 212 (2016) 47-58

2015

 • A. Pacuła, P. Nowak, W. Makowski, R.P. Socha, "The influence of layered double hydroxide composition on the morphology, porosity and capacitive properties of nitrogen-doped carbon materials prepared via chemical vapor deposition", Microporous and Mesoporous Materials, 201 (2015) 1-9
 • A. Pacuła, K. Pamin, J. Kryściak-Czerwenka, Z. Olejniczak, B. Gil, E. Bielańska, R. Dula, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of hybrid catalysts derived from 12-molybdophosphoric acid and montmorillonites", Applied Catalysis A: General, 498 (2015) 192-204
 • A. Olejniczak, M. Leżańska, A. Pacuła, P. Nowak, J. Włoch, J.P. Łukaszewicz, "Nitrogen-Containing Mesoporous Carbons with High Capacitive Properties Derived from a Gelatin Biomolecule", Carbon, 91 (2015) 200-214

2014

 • M. Leżańska, A. Olejniczak, A. Pacuła, G. Szymański, J. Włoch, "The influence of microporosity creation in highly mesoporous N-containing carbons obtained from chitosan on their catalytic and electrochemical properties", Catalysis Today, 227 (2014) 223-232
 • A. Pacuła, K. Pamin, A. Zięba, J. Kryściak-Czerwenka, Z. Olejniczak, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of montmorillonites modified with 12-tungstophosphoric acid", Applied Clay Science, 95 (2014) 220-231

2013

 • A. Pacuła, P. Nowak, R.P. Socha, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, E. Bielańska, "Preparation and characterization of the electroactive composites containing nickel nanoparticles and carbon nanotubes", Electrochimica Acta, 90 (2013) 563-572
 • A. Pacuła, R.P. Socha, M. Zimowska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, P. Nowak, "Application of as-synthesized Co–Al layered double hydroxides for the preparation of the electroactive composites containing N-doped carbon nanotubes", Applied Clay Science, 72 (2013) 163-174

2012

 • A. Pacuła, K. Ikeda, T. Masuda, K. Uosaki, "Examination of the electroactive composites containing cobalt nanoclusters and nitrogen-doped nanostructured carbon as electrocatalysts for oxygen reduction reaction", Journal of Power Sources, 220 (2012) 20-30

2010

 • A.Zięba, A.Pacuła, A.Drelinkiewicz, "Transesterification of Triglycerides with Methanol Catalysed by Heterogeneous Zinc Hydroxy Nitrate Catalyst. Evaluation of Variables Affecting the Activity and Stability of Catalyst", Energy Fuels, 24 (2010) 634–645
 • A.Zięba, A.Pacuła, E.M.Serwicka, A.Drelinkiewicz, "Transesterification of Triglycerides with Methanol over Thermally Treated Zn5(OH)8(NO3)2 x 2 H2O Salt", Fuel, 89 (2010) 1961–1972

2009

 • T. Biswick, W. Jones, A. Pacuła, E. Serwicka, J. Podobiński, "Evidence for the Formation of Anhydrous Zinc Acetate and Acetic Anhydride during the Thermal Degradation of Zinc Hydroxy Acetate, Zn5(OH)8(CH3COO)2ˇ4H2O to ZnO", Solid State Sci., 11 (2009) 330-335
 • R. Grabowski, E.M. Serwicka, A. Pacuła, J. Plona, M. Śliwa, "Minerały warstwowe jako podstawa projektowania katalizatorów do syntezy eteru dimetylowego", Karbo, 1 (2009) 34-38 [ISSN 1230-0446]

2008

 • A. Pacuła, R. Mokaya, "Synthesis and High Hydrogen Storage Capacity of Zeolite-Like Carbons Nanocast Using As-Synthesized Zeolite Templates", J. Phys. Chem. C, 112 (2008) 2764-2769
 • A. Pacuła, R. Mokaya, "Porous Carbon Materials via Chemical Vapour Deposition Using As-Synthesised Zeolites as Template: Synthesis and Hydrogen Storage Properties", in: "Nanoporous Materials"(A.Sayari, M.Jaroniec, Eds.), (2008) p.283-292

2007

 • T. Biswick, W. Jones, A. Pacuła, E. Serwicka, J. Podobiński "The Role of Anhydrous Zinc Nitrate in the Thermal Decomposition of the Zinc Hydroxy Nitrates Zn5(OH)8(NO3)2ˇ2H2O and ZnOHNO3ˇH2O", J. Solid State Chem., 180 (2007) 1171-1179 T. Borowski, S. de Marothy, E. Brocławik, C. J. Schofield, P. E. M. Siegbahn "Mechanism for Cyclization Reaction by Clavaminic Acid Synthase. Insights from Modeling Studies", Biochem., 46 (2007) 3682-3691
 • A. Pacuła, R. Mokaya "Layered Double Hydroxides as Templates for Nanocasting Porous N-Doped Graphitic Carbons via Chemical Vapour Deposition", Micropor. Mesopor. Mater., 106 (2007) 147-154

2006

 • T. Biswick, W. Jones, A. Pacuła, E. M. Serwicka "Synthesis, Characterisation and Anion Exchange Properties of Copper, Magnesium, Zinc and Nickel Hydroxy Nitrates", J. Solid State Chem., 179 (2006) 49-55
 • A. Pacuła, E. Bielańska, A. Gaweł, K. Bahranowski, E. M. Serwicka "Textural Effects in Powdered Montmorillonite Induced by Freeze-drying and Ultrasound Pretreatment", Appl. Clay Sci., 32 (2006) 64-72

2005

 • T. T. Biswick, W. Jones, A. Pacuła, E. M. Serwicka "Synthesis, Characterization and Anion Exchange Properties of Copper, Magnesium, Zinc and Nickel Hydroxy Nitrates", J. Solid State Chem., 178 (2005) 3810-3816

2004

 • A.Michalik, A.Pacuła, E.M.Serwicka, K.Bahranowski, A.Gaweł, R.Dziembaj, E.Bielańska "The Role of Synthesis Parameters in Preparation of Cu, Cr-Layered Double Hydroxides", Polish J. Chem., 78 (2004) 1997-2004