Profil pracownika

Dr hab. inż. Małgorzata Nattich-Rak

Pracownik IKiFP PAN od: 2006

Adiunkt

Pokój: 139, 121, 03

Telefon: +48 12 6395 122

E-mail: ncnattic(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Kinetyka osadzana cząstek na powierzchniach: ciało stałe/ciecz.
- Mechanizm osadzania białek na powierzchniach heterogenicznych.
- Adsorpcja makrocząsteczek, protein, mikrocząstek koloidalnych.
- Stabilność suspensji i ich właściwości reologiczne.
- Twórca metody wzmocnienia koloidalnego.

Metodyka:

- Symulacje Monte-Carlo RSA osadzania cząstek.
- Mikroskopia AFM.
- Mikroskopia optyczna z analizą obrazu.
- Pomiary reologiczne.
- Obliczenia RMS.
- Pomiary współczynnika dyfuzji, ruchliwości elektroforetycznej białek oraz mikrocząstek koloidalnych.

Dalsze informacje:

Przebieg Kariery Zawodowej
- Habilitacja (2019) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
- Doktorat (2007) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Polska Akademia Nauk, Kraków.
- Magisterium (2000) Wydział Chemii Politechniki Krakowskiej, kierunek Lekka Technologia Organiczna, Kraków.
Dorobek Naukowy
Liczba publikacji: 42, Liczba cytowań: 656, Hirsch factor: 13
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5025-8611