Profil pracownika

Dr hab. Magdalena Oćwieja

Pracownik IKiFP PAN od: 2009

adiunkt

Pokój: 137

Telefon: +48 12 6395 202

E-mail: ncocwiej(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza koloidalnych cząstek metali i tlenków metali
- Charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek
- Procesy utleniającego roztwarzania nanocząstek srebra
- Toksyczność nanocząstek srebra
- Mechanizmy adsorpcji nanocząstek na powierzchniach heterogenicznych oraz homogenicznych
- Stabilność mono- i multiwarstw cząstek koloidalnych

Metodyka:

- Mikroskopia Sił Atomowych (AFM)
- Pomiary elektrokinetyczne w zakresie ruchliwości elektroforetycznej oraz potencjału przepływu
- Dynamiczne Rozpraszanie Światła (DLS)

Dalsze informacje:

Edukacja:

- Habilitacja (2019) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Tytuł pracy: "Określenie wpływu funkcjonalizacji nanocząstek srebra i złota aminotiolami niskocząsteczkowymi na procesy ich samoorganizacji na powierzchniach międzyfazowych"

- Doktorat (2013) Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (ISD)"Zaawansowane materiały dla nowoczesnych technologii
i energetyki przyszłości", Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w porozumieniu z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej i Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Tytuł pracy: "Kinetyka tworzenia oraz stabilność monowarstw nanocząstek srebra na powierzchniach heterogenicznych"

- Studia Podyplomowe (2011) "Biomateriały - materiały dla medycyny", Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH)

- Magisterium (2009) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tytuł pracy: "Badania nad reaktywnością grupy aminowej w układzie 2-aminotiofeno-3-karbonitrylu"