Profil pracownika

dr Marta Sadowska

Pracownik IKiFP PAN od: 2011

asystent

Pokój: 139

Telefon: +48 12 6395 122

E-mail: ncsadows(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

-charakterystyka fizykochemiczna mikrocząstek, nanocząstek i białek
- mechanizmy i kinetyka adsorpcji nanocząstek i białek na powierzchniach heterogenicznych i homogenicznych
- synteza suspensji mikrocząstek polimerowych

Metodyka:

- mikroskopia sił atomowych AFM
- pomiary współczynnika dyfuzji i ruchliwości elektroforetycznej
- badanie rozkładu wielkości cząstek metodą ugięcia światła laserowego
- mikrowaga kwarcowa z monitorowaniem dyssypacji energii (QCM-D)
- spektroskopia falowodu optycznego (OWLS)

Dalsze informacje:

Magisterium (2010) Wydział Chemii Uniwesytetu Jagiellońskiego, Kraków, Tytuł pracy: "Określenie efektywności osadzania nanocząsteczek na powierzchniach granicznych za pomocą mikroskopii optycznej i AFM"
Doktorat (2016) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, tytuł pracy: "Mechanizmy nieodwracalnej adsorpcji nanocząstek na powierzchniach nośników koloidalnych"